Friese familiewapens doorzoekbaar

Zoeken in de database familiewapens
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Reset naar  Alles
Wapentype 1
Wapentype 2
Wapentype 3

Friese familiewapens gecategoriseerd naar wapentypes
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Inmiddels heb ik meer dan 10.000 objecten ingevoerd, waarvan een deel met familiewapens. Deze zijn hier te bekijken. Je kan ook gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese familiewapens
Het zoeken gaat automatisch: zodra een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Zoeken in de complete database
Op deze pagina zijn de Friese familiewapens uitgelicht. De volledige database met memorabilia is te vinden op de pagina Teksten van memorabilia uit Friesland.

Overzicht familiewapens

naam: Wiarda, Wietse Siebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Wietske Jakkeles; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1696

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Sneek
boeknummer: 10355

Witse Sijbbes Wijaerde 1681
naam: Jacob Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: metselaar

Wapen: wapen1695

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10348

Johannes Alberts 1763
naam: Tjitse Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1620; uit Dongjum; wever; burger Franeker 1642

Wapen: wapen1694

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Franeker
boeknummer: 10340

Tietse Sickes

GP

1656
naam: Jelle Eelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1761 Rinske Alberts; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1693

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10337

Den 25 november 1763 Ielle Eelkes
naam: Reinder Wessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: koopman

Wapen: wapen1692

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10314

Reinder Wessels coopman 1762
naam: Backerus, Mient Freerks
geb.datum:
doopdatum: 05-09-1714
sterfdatum:
aant.: zoon van Freerk Goverts en Antje Gabes; gehuwd 1 1742 Geertje Alefs; gehuwd 2 1766 Maria Elisabeth Meijer; gedoopt Gerkesklooster; begraven 20-5-1774

Wapen: wapen1691

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 4024

Miente Backeris is meester koeckebakker geworden den 27 januarius 1750
naam: Sadelaar, IJsbrand Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-10-1705
aant.: gehuwd 1661 Eke Hendriks; burgemeester; kerkvoogd; belastingontvanger

Wapen: wapen1690

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Bolsward
boeknummer: 10305

Burgemeester J. Sadelaer olderman van t boomesin werckers gilt 1682
naam: IJlst, Jacob Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 09-05-1675
sterfdatum:
aant.: Jacob Jacobs IJlst en Sjoerdje Everts Sierxma; gehuwd 1 1699 Sjoerdje Rintjes Posthuma; gehuwd 2 1709 Antje Jurjens Nijland;
Wapen: wapen1689

vindplaats: gildepenning of familiepenning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 9667

Jacob Jacobs IJlst 1708
naam: Suringar, Gerard Siebren
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:

Wapen: wapen1688

vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9229

Gerard Sijbren Suringar

1682

1726
naam: Lentz, Adam Nicolaas
geb.datum:
doopdatum: 11-06-1730
sterfdatum:
aant.: zoon van Nicolaas Lentz en Elisabeth Maassen; gehuwd 1 1761 Fetje Feddes Posthuma; gehuwd 2 1772 Ykje Pieters Ykema;
Wapen: wapen1687

vindplaats: gildepenning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 9668

1752
Adam Lentz
naam: Welsma, Hendrik Ates
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ;
Wapen: wapen1686

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Harlingen
boeknummer: 2478

Hendric Ates Wellsma 1682
naam: Balk, Klaas Bokkes
geb.datum:
doopdatum: 29-07-1683
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1711 Neeltje Regnerus Reen; begraven 18 oktober 1748; bouwmeester; timmerman

Wapen: wapen1685

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3970

Claes Bockes Balck mr. geworden den 15 october Ao 1709

Mr Claas Bockes Balk 1709
naam: Adema, Ruurd Martens
geb.datum:
doopdatum: 06-12-1754
sterfdatum: 01-11-1849
aant.: zoon van Marten Ruurds Adema en Janneke Johannes Deil; gehuwd 1789 Jeltje Coree, Leeuwarden; gedoopt in Leeuwarden; bakker

Wapen: wapen1684

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 4063

Ruurd Adama meester koeckbacker den 12 maij 1782
naam: Backer, Willem de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1663 Etje Hendriks; geboren rond 1638

Wapen: wapen1683

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3867

Wilhelmus de Backer 1660
naam: Tjitske Siedses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-11-1630
aant.: gehuwd Taeke Ypkes;
Wapen: wapen1681

foto: André Buwalda

vindplaats: onder klokkenstoel Idzega
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Idzega
boeknummer: 4209

Int iaer 1623 den 29 november is gestorven d ersamen Tecke Ipckes ende leit hier begraven

Int iaer 1630 den 20 november is gestorven d erbare Tyets Sidsedr Sinu leit hier begraven

TI TS

An[no] 16.. den 12 may is in den heere gerust die eerb[are ...e?]rck Foppes die huusvrou van Tecke ...v... ontrent 42 jaer ende leit alhier begraven
naam: Taeke Iepkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-11-1623
aant.: gehuwd Tjitske Siedses;
Wapen: wapen1680

foto: André Buwalda

boeknummer: 4209

objecttekst idem
naam: Holstius, Michael
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-03-1646
aant.: ; geboren rond 1612; student Franeker 1629; uit de Betuwe; in 1632 als kandidaat naar Exmorra / Allingawier; dominee

Wapen: wapen1679

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Exmorra
boeknummer: 9811

Anno 1646 den 29 marty sterf de eerwaerde geleerde godtsalige d Michael Holstius in leven dienaer des godl. woords tot Exmorra en Allingawierd en leit alhier begrauen met 7 kinderen

MH
naam: Andringa, Freerk Gabes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-04-1637
aant.: zoon van Gabe Jorrits Andringa en Liesbeth Hanses ; ;
Wapen: wapen1678

foto: collectie Van der Kooi

vindplaats: gevonden op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Doniawerstal
plaats: Ouwster Nijega
boeknummer: 5330

Anno 1637 den 24 april is in den heere gerust den eersamen Freerck Gabbe zo Andringa ende leit hier begrauen
naam: Jacob Rommerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-10-1605
aant.: gehuwd Elisabeth Merks; konvooimeester

Wapen: wapen1677

foto: Harm de Vries

vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Wonseradeel
plaats: Makkum
boeknummer: 4284

Ao 1605 de 21 october sterf de eersame mr. Jacob Rommerts z. convooymeister to Mackum
naam: Adema, Tjalling Lolles
geb.datum:
doopdatum: 13-01-1671
sterfdatum: 08-10-1741
aant.: zoon van Lolle Barres en Johanna van Eysinga; ; dominee

Wapen: wapen1676

foto: Harm de Vries

vindplaats: kerk, zilveren beker
type: Bekers
bron: Grafschriften Heerenveen
plaats: Donkerbroek
boeknummer: 1194

Anno 1707 T. Adema Dono dedik ecclesiae in Donkerbroek
naam: Jouke Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Antje Jans; geboren rond 1638

Wapen: wapen1675

vindplaats: op het kerkhof,verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Wonseradeel
plaats: Hichtum
boeknummer: 2798

Anno 1689 den 17 martius is in den heere gerust de eerbare Antje Jans de huisvrou van Ioucke Iohaens oudt int 50ste iaer ende leit alhier begraven
naam: Crack, Johannes Sietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-04-1652
aant.: zoon van Sietse Roelofs Crack; gehuwd Anskje Rintjes Lycklama a Nijeholt; grietman Aengwirden 1636-1652; curator; staat generaal

Wapen: wapen1674

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Heerenveen
plaats: Terband
boeknummer: 6260

Den 16 february 1643 is gesturven Rinco van Crack een soone van den eed: heer Ioannes va Crack mede ... generael der verenigde Neederlanden ende grietman over Aengwaerden en de va iuffr Aenscke van Lycklama
naam: Crack, Rienk Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-02-1643
aant.: zoon van Johannes Sietses Crack en Anskje Rintjes Lycklama a Nijeholt; ; geboren rond 1637

Wapen: wapen1674

boeknummer: 6260

objecttekst idem
naam: Crack, Johannes Sietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-04-1652
aant.: zoon van Sietse Roelofs Crack; gehuwd Anskje Rintjes Lycklama a Nijeholt; grietman Aengwirden 1636-1652; curator; staat generaal

Wapen: wapen1674

boeknummer: 6260

objecttekst idem
naam: Feikje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-09-1656
aant.: dochter van Jan Harmens en Gepke Hanses; gehuwd Anne Egberts Gaykema;

Wapen: wapen1673

vindplaats: op het kerkhof, verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel I Achtkarspelen
plaats: Surhuizum
boeknummer: 6229

Anno 1656 den 2 september is in den heere gerust die erbare Feycke Ians die huisvrouw van Anne Egbert Saphya out in haer 60 iaer ende leit alhier begraven
naam: Wielinga, Iepe Johannes
geb.datum: 30-11-1702
doopdatum: 01-12-1702
sterfdatum: 04-10-1773
aant.: zoon van Johannes Wielinga en Dieuwke Sjoerds Westerhuis; gehuwd 1 Magdalena Martinus van Scheltinga; gehuwd 2 1755 Detje Cecilia Sakes van Idsinga; gedoopt in Leeuwarden; raad in den hove van Friesland; voogd Poptaslot

Wapen: wapen0972


Wapen: wapen1419


Wapen: wapen1672

vindplaats: achter de kerk op het kerkhof; ooit in de kerk?
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Barradeel
plaats: Pietersbierum
boeknummer: 5374

Den 4 october 1773 is op Hottingastate onder Pietersbierum in den heere ontslapen de hoog edele gestrenge heer en mr Epeus Wielinga raad ordinaris in den hove van Friesland oud 70 jaaren en 10 maanden en 4 dagen en leit hier in deese kelder begraven tusschen zijn twee vrouwen Magdalena van Scheltinga en Dido Sicilia van Idsinga

Hebbende begeert dat deese kelder nooyt zal mogen worden geopend
naam: Gaykema, Egbert Teunis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-06-1604
aant.: gehuwd 1594 Neeltje Annes; geboren rond 1569

Wapen: wapen1671

vindplaats: op het kerkhof, verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel I Achtkarspelen
plaats: Surhuizum
boeknummer: 6222

[Ao 161] ... february is inden heere gerust die eerbare Neeltie Annes de huisvrouw van Egbert Teunis ontrent 47 iaer leit alhier begraven

Ao 1617 Cornelis Egberts voorwaer heeft dese kerck bespro..en en.. wanck.. b... van die ..e ba... op die ander .o si.. och ..gen ...malkander 16 ba[l]cken in ge... 18 houtfoet overal

Anno 1645 is inden heere gerust den eersamen Cornelis Egberts burger en schipper binne Doccum out ontrent 42 iaer en leit alhier begraven
naam: Gaykema, Cornelis Egberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Egbert Teunis Gaykema en Neeltje Annes ; ; schipper

Wapen: wapen1671

boeknummer: 6222

objecttekst idem
naam: Gaykema, Anne Egberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-06-1661
aant.: zoon van Egbert Teunis Gaykema en Neeltje Annes ; gehuwd 1 Feikje Jans; gehuwd 2 1660 Neeltje Jans Wiertsma;
Wapen: wapen1670

vindplaats: op het kerkhof, verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel I Achtkarspelen
plaats: Surhuizum
boeknummer: 6229

Anno 1656 den 2 september is in den heere gerust die erbare Feycke Ians die huisvrouw van Anne Egbert Saphya out in haer 60 iaer ende leit alhier begraven
naam: Steenkist, Eelkje Aukes
geb.datum:
doopdatum: 08-04-1660
sterfdatum: 19-10-1703
aant.: dochter van Auke Steenkist en Aafke Jans; gehuwd 1686 Tjeerd Greydanus;
Wapen: wapen1669

vindplaats: theepot
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Achlum
boeknummer: 10083

TG * ES 1689
naam: Greydanus, Tjeerd Johannes
geb.datum: 19-01-1656
doopdatum:
sterfdatum: 19-03-1712
aant.: zoon van Johannes Greydanus en Jitje Pieters Wymersma; gehuwd 1 1682 Aafke Johannes Olthof; gehuwd 2 1686 Eelkje Steenkist; dominee

Wapen: wapen1668


Wapen: wapen1667

vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Geschiedenis van Achlum
plaats: Achlum
boeknummer: 8812

Den 19 maert anno 1712 is in den heere gerust den eerwaarde en godsalige en welgeleerde dominus Tiardus Greydanus bedienaer des goddelijke woordts in de gmeinte tot Achlum en Hitsum out in het 57 jaar ende leit alhier begraven en verwacht een salige opstandinge
naam: Greydanus, Tjeerd Johannes
geb.datum: 19-01-1656
doopdatum:
sterfdatum: 19-03-1712
aant.: zoon van Johannes Greydanus en Jitje Pieters Wymersma; gehuwd 1 1682 Aafke Johannes Olthof; gehuwd 2 1686 Eelkje Steenkist; dominee

Wapen: wapen1668


Wapen: wapen1667

vindplaats: theepot
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Achlum
boeknummer: 10083

TG * ES 1689
naam: Haersolte, Arend Rutgers van
geb.datum: 28-09-1677
doopdatum:
sterfdatum: 06-01-1760
aant.: zoon van Rutger van Haersolte en Anna Elisabeth van Haersolte van Herxen en Egede; gehuwd 1700 Riena Allegonda van Camstra; grietman Barradeel 1704 - 1753

Wapen: wapen0797


Wapen: wapen1666

foto: Lyckle Hoekema

vindplaats: in de kerk
type: Kerkbanken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Sexbierum
boeknummer: 10080

I. van der Sluys administerende kerkvoogd

De hoog welgebooren heer Arent van Haersolte heer van Hoenloo en grietman over Barradeel
naam: Sluis, Jelle Theotarus van der
geb.datum:
doopdatum: 31-01-1721
sterfdatum:
aant.: zoon van Theotardus van der Sluis en Yfke Jelles Jellema; gehuwd 1 Akke Paludanus; gehuwd 2 1725 Gooikje Beilanus; geboren Leeuwarden; in 1739 burger van Harlingen; gedoopt op belijdenis; kerkvoogd; ontvanger; rechter

Wapen: wapen1665

foto: Lyckle Hoekema

boeknummer: 10080

objecttekst idem
naam: Heydoma, Aaltje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-07-1696
aant.: gehuwd 1667 Alexander Sanders;

Wapen: wapen1664

vindplaats: op het kerkhof,verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Hemelumer Oldeferd
plaats: Koudum
boeknummer: 3470

Ano ... den ... is in de heere gerust de ... Alexander Sanders in leven mede [r]echter over Hemelummer Olde[paert] ende Noortwolde out ... iaren ende leit alhier begraven

Ano 1696 den 15 iuly is in den heere gerust de eerbare deugdsame Aeltie Heydoma huysvrouw van den bysitter Alexander Sanders olt 51 iaren ende leit alhier begraven
naam: Sanders, Alexander
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Aaltje Heydoma; geboren rond 1642; overleden na 1698; rechter; bijzitter

Wapen: wapen1663

boeknummer: 3470

objecttekst idem
naam: Poelstra, Iepe Ages
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-05-1671
aant.: zoon van Age Siebouts Poelstra en Maaike Sienes; gehuwd 1 1640 Baukje Siebes Andringa; gehuwd 2 1632 Atje Hantjes;

Wapen: wapen1662

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Finkum
boeknummer: 1572

Ao 1679 den 28 mert is gesturven de eerbare Bauck Sybbes Andringa dochter [hui]svrou van Ippe Agges Poelstra [ou]t 53 iaer en leit hier begraven met haer 3 kinderen

Anno ... den 10 s[eptember] is in den heere gerust de eerbare B[au]cktien Ages Poelstra in leven [huis]vrouwe van Lolke Folkerts .. iaer ... is gerust des morgens ... ren en leit alhier begraven
naam: Poelstra, Age Siebouts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Siebout Ages Poelstra en Gelske Tjepkes Hillama; gehuwd 1 1655 Rixt Joukes; gehuwd 2 1663 Atje Iepes Poelstra; geboren rond 1630

Wapen: wapen1661

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Finkum
boeknummer: 1570

Ao 1660 de 20 april sterf d eerbare Rixtye Ioukes dor huisvrow van Agge Sybolts Poelstra out int 25 iaer en leit alhier begraven

Anno 1718 den 21 iuny is in den heere gerust de eersame Tryntie Ages Poelstra huisvrou van Sytse Ians out in haer 53 iaer en leit hier begraven

Anno 1718 den 6 october is in den heere gerust den eersame Sybbe Ages Poelstra out in syn 45 iaer en leit hier begraven

Anno 1742 den 29ste augustus is in den heere gerust de eersame Lolke Folkerts Fopma out 73 iaaren en drie dagen en leit alhier begrave

Ao 1765 den 6 may is overleden Cuniera Hanecroot in leven huisvrouw van H:L: Hommema ontvr te Finkum oud 20 iaaren en 41 weeken nalatende 2 sonen met namen Lolke en Gerardus en leit alhier begraven
naam: Uilke Heres
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-07-1636
aant.: ; geboren Wanswerd; dominee

Wapen: wapen1660

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Leeuwarderadeel
plaats: Finkum
boeknummer: 1568

Ao 1636 de 24 iuly sterf d eersame vrome en welgeleerde Uldrick Heres zo in sijn leven gewesen pastor tot Finckum en Hyum olt int 30 ste iaer

Epitaphium
Siste parum per iter bone vir . tu chare viator
Atqz obiti nomen per lege mente precor
Clauditur Ulricus saxo hoc de
Nomine Heronis
Filius in Finckum pastor in ipse fuit
symmysterqz in Hijum verus
bonus atqz fidel is
In vita iuuenis munere corde pius

VH

HV SC
naam: Willem Foekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Metje Dirks; geboren rond 1577

Wapen: wapen1659

vindplaats: uit de kerk, vloer baarhokje
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 3104

Ao 1639 den 26 augustus is in den here gerust de eerbare Mettie Durck dr huisfrou van Willem Foeckes out 60 iaer ende leit hier begraven
naam: Wellens, Cornelis Boudewijns
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1663 Iesletje Ages Eisma; gehuwd 2 1682 Ynskje Ages Bruinia; geboren rond 1638; apotheker

Wapen: wapen1658

foto: André Buwalda

vindplaats: in de Botniastins; afkomstig Weeshuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
boeknummer: 10072

Klaas Tjebbes Tjepke Tjeerds Cornelis Wellens Iorrit Brunia

Als ons de milde gaef der kerk was aanbetroudt.
Doe stightte godt dit huis. God segen 't onderhoudt.
Laat, voogden die ons volgt, u sorg hier over gaan.
Laat, kristenen, uw' handt voor weesen open staan.
naam: Klaas Tjebbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1656 Drieske Ruurds Cock; geboren rond 1631; glasmaker; burger Franeker 1656

Wapen: wapen1656

foto: André Buwalda

boeknummer: 10072

objecttekst idem
naam: Bruinia, Jorrit Ages
geb.datum: 16-10-1642
doopdatum:
sterfdatum: 12-05-1678
aant.: zoon van Age Andries Bruinia en Taetske Hanses Walpert; gehuwd 1662 Ietje Dirks; geboren te Winsum; gecommitteerde ten landsdage; belastingontvanger

Wapen: wapen0810


Wapen: wapen1655

foto: André Buwalda

boeknummer: 10072

objecttekst idem
naam: Oedsma, Rinkje Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-02-1646
aant.: gehuwd 1622 Hendrik Martens; geboren rond 1599; overleden na 1643

Wapen: wapen1654

foto: Maikel Galama

vindplaats: uit de kerk; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 10045

[Anno 164?]6 den 15 febreuari [is] in de heere [gerust de eerbare Rinc]k Iohannes Oetsma docht[er huisvrou van den eersame] Hendrick Marte[ns en leit] hier begraven
naam: Hendrik Martens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1622 Rinkje Johannes; geboren rond 1597; 1632 burger van Sneek

Wapen: wapen1653

foto: Maikel Galama

boeknummer: 10045

objecttekst idem
naam: Jurjen Wopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1664 Sietske Aukes; geboren rond 1639

Wapen: wapen1652

foto: OKS

vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10042

IW SA
naam: Lunsing, Christoffeltje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Marcus Arends Barels; geboren rond 1629

Wapen: wapen1651

foto: Rudolf Broersma

vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Ooststellingwerf
plaats: Oosterwolde
boeknummer: 5143

Anno 17 ... den ... is in den heere gerust de eerbare ... Cristoffeltie Lunsing huisvrou van den ... Marcus Barels out ... jaer

Ao 1714 den 25 september is in den heere gerust de eersame Marcus Barels out 87 jaer en leit alhier begraven
naam: Terwisscha, Magdalena Merks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-09-1664
aant.: dochter van Merk Eises van Terwisscha en Sophia Gosses; gehuwd Arend Alberts Barels;

Wapen: wapen1650

foto: Maikel Galama

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oosterwolde
boeknummer: 7177

Den 24 iuny 1653 is den eersamen Arent Barels in de heer ontslape leit hier bigraven

Anno 1664 den 8en 7ber is in den heere gerust die eerbare Magdalena van Terwisscha die huisvrou van Arent Barels oudt ontrent 75 iaeren en leit alhier begraven
naam: Barels, Arend Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-06-1653
aant.: gehuwd Magdalena Merks van Terwisscha; geboren rond 1587

Wapen: wapen1649

foto: Maikel Galama

boeknummer: 7177

objecttekst idem
naam: Barels, Marcus Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-09-1714
aant.: zoon van Albert Arends Barels en Magdalena Merks van Terwisscha; gehuwd Christoffeltje Lunsing;
Wapen: wapen1648

foto: Rudolf Broersma

vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Ooststellingwerf
plaats: Oosterwolde
boeknummer: 5143

Anno 17 ... den ... is in den heere gerust de eerbare ... Cristoffeltie Lunsing huisvrou van den ... Marcus Barels out ... jaer

Ao 1714 den 25 september is in den heere gerust de eersame Marcus Barels out 87 jaer en leit alhier begraven
naam: Barels, Magdalena Marcus
geb.datum:
doopdatum: 29-03-1668
sterfdatum: 04-11-1739
aant.: dochter van Marcus Arends Barels en Christoffeltje Lunsing; gehuwd Miseroy;
Wapen: wapen1646

foto: Maikel Galama

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oosterwolde
boeknummer: 7178

Maedalena Baerels weduwe Miseroy obyt den 4 novembr 1739

MB
naam: Haiema, Ids Wiebets
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-12-1640
aant.: gehuwd Jipke Tjerks; rechter

Wapen: wapen1645

foto: Melle Koopmans

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 177

Ao 1640 den 8 decembr sterf de eersame Idse Wibes Haeima dorprechter van Autsbuir out ontrent 40 jaer en leijt alhier begraven

I W
naam: Barels, Albert Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-07-1659
aant.: zoon van Arend Alberts Barels en Magdalena Merks van Terwisscha; gehuwd Antje van Terwisscha; doctor

Wapen: wapen1644

foto: Maikel Galama

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Ooststellingwerf
plaats: Oosterwolde
boeknummer: 5142

Anno 1659 den 16 iuli omtrent 5 uyren nae noen is seer christelyck in den heere ontslaepen de eersame doctor Albertus Barel oudt omtrent 48 iaer enden leit alhier begraven
naam: Age Meinderts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-12-1712
aant.: gehuwd 1672 Trijntje Wiegers; schoolmeester; organist

Wapen: wapen1643

vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 10010

AM TW
naam: Hilbrand Jans
geb.datum:
doopdatum: 04-10-1657
sterfdatum: 02-06-1714
aant.: smid

Wapen: wapen1642

vindplaats: in het dorp; van het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hantum
boeknummer: 6986

[Anno] 17[1]4 den 2en iunius oude stiel is in den heere gerust den eersame ende seer discreten Hillebrand Ians in [leven ge]weest 32 iaren mr smidt in Hantum out in zyn 57ste iaer ende leit alhier begraven

H J
naam: Altinga, Iete Egberts
geb.datum:
doopdatum: 28-04-1669
sterfdatum: 10-01-1720
aant.: zoon van Egbert Etes en Sietske Dirks; gehuwd 1 1698 Sitje Roukama; gehuwd 2 1701 Doetje Vrijenburg; gedoopt in Dokkum; dominee

Wapen: wapen1641

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Foudgum
boeknummer: 1596

Ao 1720 den 10 ian: is in den heere gerust de eerw: godz: en welgeleerde do Yteus Altinga in leeven getrou bedienaar des goddelicken woords tot Foudgum en Raard oud in syn 51ste jaar ende leit alhier begraaven

O Christi door uwe dood
hebt gy den dood verslonden
en stervende gevelt
opdat my uwe dood
wie kan het dogh doorgronden
verlost van des doods gewelt
naam: Eelcama, Haaie van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-05-1645
aant.: gehuwd Catharina Jacobs van Bouricius; doctor

Wapen: wapen1640

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oostrum
boeknummer: 5176

Den 15 aprilis 1645 is ... Maria Tibaut echte huisvrouwe van ... Ioannes Elcama ... versturven out ... Iaeren

Anno 16[45] den 25 maijus sturff den eerentphesten ... Elcama out ... Iaeren

Den 23 aprilis 16[45] is Gerbrant van Elcama deser werelt overleden out ... Iaeren

Den 30 april 1645 is Joannis v. Elcama in den heere gerust en leit onder deeze steen
naam: Eelcama, Johannes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-04-1645
aant.: gehuwd Maria Tibaut;
Wapen: wapen1640

boeknummer: 5176

objecttekst idem
naam: Eelcama, Gerbrand van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-04-1645
aant.: ; testament 1643: EEE nr.1 1643-232

Wapen: wapen1640

boeknummer: 5176

objecttekst idem
naam: Atsma, Tjamke Ruurds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-11-1595
aant.: dochter van Ruurd Atsma; gehuwd Gerrolt Yntes Kingma;

Wapen: wapen1639

foto: Dexter Kingma

vindplaats: voorheen in de kerk; in de toren
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Baarderadeel
plaats: Oosterwierum
boeknummer: 5119

Ao 1595 de 21 novembr sterf de b... Tijamcke Riuerts dr Atzma wedwe va w. Gerrolt Inte z Kingma drossart van Aemlant

Den 1e octoob 1694 is seer christelyck in de heere ontslapen de eerbaere Ietske Johannis Overny in leeven huisvrouwe van Symen Joorits Wiarda ontfanger tot Oosterwierum out ontrent 51 iaeren en leit alhier begraven
naam: Kingma, Gerrolt Yntes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Tjamke Ruurds Atsma; drost; secretaris Ameland

Wapen: wapen1638

foto: Dexter Kingma

boeknummer: 5119

objecttekst idem
naam: Klaas Tjallings
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-01-1727
aant.: gehuwd 1696 Siebrigje Ienses; koopman; smid

Wapen: wapen1637

foto: Dexter Kingma

vindplaats: voorheen in de kerk; nu in de toren
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Baarderadeel
plaats: Oosterwierum
boeknummer: 5131

Anno 1727 den 16 ianuary is in den heere gerust de eersaame Klaas Tjallinghs mr smit en peerdekoper tot Oosterwierum oudt in zyn 65 ste iaer en leydt alhier begraven
naam: Kingma, Ynte Gerrolts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-08-1593
aant.: zoon van Gerrolt Yntes Kingsma en Tjamke Ruurds Atsma; ; student 1587 Franeker; drost; grietenijsecretaris

Wapen: wapen1636

foto: Dexter Kingma

vindplaats: voorheen in de kerk; in de toren
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oosterwierum
boeknummer: 5118

Ao 1593 den 22 augusty sterf de eerentfesten Into Kingma drossart en secretaris van Aemlant
naam: Obbe Louws
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-02-1655
aant.: ; broer Jan Louws

Wapen: wapen1635

vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Wymbritseradeel
plaats: Nijland
boeknummer: 4770

Anno 1655 den 2 febrevary is in den heere gerust den eersamen Obbe Lous out ontrent 63 iaren ende leit alhier begraven
naam: Haerda, Pier Siebes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-10-1624
aant.: gehuwd Bokje Baukes;

Wapen: wapen1634

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 3096

Ao 1624 de 15 october sterf de eersamen Pier Sybbes van Haerda al hier begraven

Anno 1653 den 22 februaris sterf den eerbare Bock Bauckes ...5 iaer Pier Sybbes wyf ... leyt hier begraven

16.3 den 7 febrevarij is seer criste... [in den] heere ontslapen den eersamen Laes ... int 58 iaer en leijt al hier …
naam: Foukje Tjeerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1628 Broer Hanses; geboren rond 1605

Wapen: wapen1633

vindplaats: in de kerk, onder vloer?
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Wymbritseradeel
plaats: Heeg
boeknummer: 2704

...ebr... 1656 de s morgens toe negen uere sterf de dueghdrycken en eerbare Fou T[ierts dr]... in haer lev[en] …
naam: Hans Haitses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-06-1651
aant.: zoon van Haitse Hanses en Jeltje Johannes Knossen; ;
Wapen: wapen1632

vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Smallebrugge
boeknummer: 5881

Anno 1651 den 21 iunius is in den heere gerust den eerbare Yel Iohannes Cnossen dochter echte huisfrouwe van Haytse Hanses gewest ende leyt alhier begraven

Anno 1651 den 29 iunius is in den heere gerust den eersamen Hans Haytses zo int 20 iaer snder olderdom ende leyt alhier begraven

Anno 1660 den 15 maies is in den heere gerust Pier Haytses z int 27 iaer sin olderdum ende leyt alhier begraven
naam: Haitse Hanses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ;
Wapen: wapen1632

boeknummer: 5881

objecttekst idem
naam: Broersma, Hielke Baukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-06-1569
aant.: gehuwd Eebe Wols; gebruiker zathe te Ypecolsga

Wapen: wapen1631

vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Smallebrugge
boeknummer: 5879

Ao 1569 de 20 iunij sterf de eersame Hylke Baukes z Bruersma
naam: Hiddema, Douwe Ulbes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Ulbe Hiddema; gehuwd Tietje Epes van Aylva;
Wapen: wapen1630

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Wonseradeel
plaats: Pingjum
boeknummer: 5378

Int iaer ons heren MCCCCC ende X doe sterf Dowe Ulbes Hiddema op sancte Julio Paulis dach bit v sin syel
naam: Binkes, Jacob Binkes
geb.datum:
doopdatum: 10-09-1637
sterfdatum: 12-12-1677
aant.: zoon van Binke Binkes en Rienkje Jacobs Hannema; gehuwd 1 1657 Tieske Gjalts; gehuwd 2 Ingena Rotterdam; kapitein en zeeheld

Wapen: wapen1628

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stavoren
boeknummer: 8055

Hier zijn begraven Ana Douwes wed d.hr. Galtie Jans in leven raad deser stede obiit 12 febr 1679 aetat 75

BB

Tietien Galties huijsvrou van de [e?] h. Jacob Binkes capt: van 't edelm. coff. ter admi... Amsterdam obiit 26 ... 8 to... ...
naam: Kooiker, Wiebrand Fokkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-06-1692
aant.: zoon van Fokke Wiebrands Cuijper en Hillegonda Klases; gehuwd 1657 Reindertje Jans; geboren rond 1632; vermoedelijk een ; burgemeester 1677; raad ter admiraliteit

Wapen: wapen1627

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Archief PKN Stavoren; verzameld door J. Visser & R. Visser-de Groot
plaats: Stavoren
boeknummer: 8063

Wybrand Fockes Coyker burgerm: deser stede en raad ter admiraliteyt in t colegie tot Amsterdam obiit den 8 juny 1692
naam: Asperen, Watse Pieters van
geb.datum:
doopdatum: 21-04-1667
sterfdatum: 26-05-1731
aant.: zoon van Petrus Teunis van Asperen en Hiltje Watses Gravius; gehuwd 1692 Corneliske Foekis Zjarda, IJsbrechtum; gedoopt in Grouw; dominee

Wapen: wapen1626

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Wirdum
boeknummer: 6862

Anno 1707 den 9 iuly is in den heere gerust de deugtsame Cornelia Ziarda huisvrou van Valerius Asperen pastor in Wirdum oud int 37 iaer en is hier begraven

Moriturum

Ao 1731 den 26 may is in den heere ontslapen de eerw: godzal: en welgeleerde ds Valerius van Asperen pastor in Wirdum oud in zijn 65 iaar en leit hier begraven

Den 5 juny 1772 stierf de wel eerwaarde heer Hermanus Columba van Oudega te Wirdum beroepen in 't jaar 1736 en leid alhier begraven

Dartig jaar en nog ruim seven
van mijn sestig jarig leven
was mij 't evengelie werk
toevertrouwd in Jesus kerk
van mijn post nu opontboden
rust ik in het rijk der doden
met agt kinderen van mij
die hier leggen naast mijn zij
en voor lang gestorven waren
in haar tedre kinsche jaren
ik wens en wagt voor haaren
mijn Jesus sal ons goed zijn
naam: Pecama, Thijs Jentjes
geb.datum: 27-09-1698
doopdatum:
sterfdatum: 03-10-1778
aant.: gehuwd Fokeltje Gerhards Samplonius; gecommitteerde ten landsdage; rechter

Wapen: wapen1625

vindplaats: Broek bij Joure; nu in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Lemmer
boeknummer: 4132

Hier ligt begraven Thijs Ientjes Pekema in leven gecommiteerde staat ten landsdage volmagt der contributie en mederegter van Lemsterland overleden den 3 octber 1778 in den ouderdom van 80 jaren en 6 dagen
naam: Egten, Dominicus Ludevicus Abels van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-11-1738
aant.: zoon van Abel van Egten en Monica Douwes Wynia; gehuwd 1715 Anna Margrieta Boelens; schrijver

Wapen: wapen1624

vindplaats: op het kerkhof,verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Leeuwarderadeel
plaats: Hijum
boeknummer: 2821

Anno 1738 den 22ste november is in den heere gerust Dumynycus Ludevucus van Echten oud schryver van een compagni burgers oud int 55ste iaar en legt alhier begraven
naam: Baukje Klases
geb.datum:
doopdatum: 03-06-1649
sterfdatum: 29-08-1670
aant.: dochter van Klaas Cornelis en Aukje Sietses; gehuwd 1669 Lieuwe Douwes;

Wapen: wapen1623

vindplaats: op het kerkhof,verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Menaldumadeel
plaats: Engelum
boeknummer: 1444

[Anno] 1670 den 29 augustus [is in den heere gerust] ... Bauck Clases ... huisvrouw van Lieuwe Douwes old ontrent 22 iaer
naam: Otte Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-01-1651
aant.:
Wapen: wapen1622

vindplaats: gevonden in een huis aan de Groentemarkt
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 5579

Anno 1651 den 12 ianuar is in den heere gerust de eersamen … Otte Sioer out ontrent 100 iaer

SEB
naam: Uilenburg, Saske Rommerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-03-1634
aant.: dochter van Rommert Pieters en Anna Hendriks; gehuwd Keimpe Sjoerds Wiarda;

Wapen: wapen1621

vindplaats: Jacobijner kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3597

Ao 1575 de 2. martij sterf Thoma[s] Andries zo olt 12 dage

Ao 1596 de 19 februarij sterf Rommert Andries zo olt 18 ½ iar

Ao 1599 den 2 februarij sterf Aerien Andries zo olt 17 ½ iaer

Ao 1602 de 28 maij st[erf] de eersame Andries Thomas [so]o lakencooper en Seerp Wijbrant zo zij oom s[te]rf Ao 1558 de .. october

Ao 1604 de 4 martij sterf de eersame T[homa]s Andries zo frigesel olt 24 ½ iaer

Ao 1625 den 24 augusti is gesturven den eedelen eerentvesten Kempo van Viarda mede ged[ep]uteerde staet van Vrieslant out 81 jaren en leit hier begrave en Sas Rommerts dochr zijn wijf sterf Ao 1634 de 16 martij olt 84 iaren
naam: Wiarda, Keimpe Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-08-1625
aant.: zoon van Sjoerd Wopkes en Anna Keimpes Martena; gehuwd Saske Rommerts Uilenburg; gedeputeerde staat

Wapen: wapen1620

boeknummer: 3597

objecttekst idem
naam: Blau, Hieronimus Gerrits de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-12-1672
aant.: gehuwd Geeske Brouwerius; gedoopt 1616; advocaat in 1637; student Franeker 1633; doctor

Wapen: wapen1619

vindplaats: Galileeerkerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel III Leeuwarden; 1e afd.
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3875

Ao 16[64] den [2] novembr is gesturven de erentpheste hoochgeleerden dr Hiskias Hei[n]sius advocaet voor den hove van Frislant oldt 24 iaren en leit alhier begrave

Ao 166[5?] de XII septembr is gesturven de eerbare deughtsame en godtsalige Geesien Brouweius huisvrouwe vande erentpheste en hooghgeleerde dr Hieronimus de Bl[au] ...de...[be]gr

Ao 1672 de 3 december is inde heere ontslape de eerentpheste hoochgeleerde heer Hieronimus de Blau advocaet deser landtschappe va Frislant regerende burgemeester ende v... cha... stede Lee[u]warde ...[c?]...[l?]re ...ei ...e[nde] leit alhier begrave

Den [6] mey 1692 is in den heere gerust de edele hooghgeleerde heer Quiryn de Blau raadordinaris in den hove van Frieslandt oudt 47 ... ende leit alhier begraven

Den [22?] april 1708 is in den heere gerust de eerbar en deughtsaeme vrouw Iohanna de Blau [laest?] wede wylen dr Iohannes Thysse in leven secretaris van Wymbritserudeel oudt .. iaer ende leit alhier begraven
naam: Brouwerius, Geeske
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-09-1665
aant.: gehuwd Hieronimus Gerrits de Blau; geboren 1618 te Zwolle

Wapen: wapen1618

boeknummer: 3875

objecttekst idem
naam: Oedsma, Orseltje Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-09-1599
aant.: ;
Wapen: wapen1617

vindplaats: Galileeerkerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel III Leeuwarden; 1e afd.
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3671

Hier leit begraven Wrsel Oedtsma dor sterf den 29 septem Ao 1599 olt 13 jaren