Friese familiewapens doorzoekbaar

Zoeken in de database familiewapens
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Reset naar  Alles
Wapentype 1
Wapentype 2
Wapentype 3

Friese familiewapens gecategoriseerd naar wapentypes
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Inmiddels heb ik meer dan 10.000 objecten ingevoerd, waarvan een deel met familiewapens. Deze zijn hier te bekijken. Je kan ook gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese familiewapens
Het zoeken gaat automatisch: zodra een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Zoeken in de complete database
Op deze pagina zijn de Friese familiewapens uitgelicht. De volledige database met memorabilia is te vinden op de pagina Teksten van memorabilia uit Friesland.

Overzicht familiewapens

naam: Jongestal, Pieter Pieters van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-08-1770
aant.: zoon van Pieter van Jongestall en Wilhelmina Coenders; ; gecommitteerde ten landsdage, koopman; ouders niet helemaal duidelijk

Wapen: wapen1937

foto/tekening: Fries Museum

vindplaats: in de kerk; onzeker
type: Rouwborden
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Marssum
boeknummer: 10593

De hoog wel geb heer den heere jr Pieter van [J]ongestal, in leven gecommiteerde staate ten landsdage, oud opper koopman en securd in Indien mitsgs president van justitie en landraat der provintie Amboina etc. etc. overleden den 6e augsutus 1[7]70 in den ouderdom van 57ig jaaren en leid hier begraven
naam: Lumke Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-10-1690
aant.: gehuwd 1 Luitjen Harrits; gehuwd 2 Melle Hoites Ulbema;
Wapen: wapen1936

foto/tekening: Fries Museum

vindplaats: Fries Museum
type: Grafstenen
bron: Fries Museum jaarverslag 1971
plaats: Gerkesklooster
boeknummer: 2062

Ao 1690 den 9 octoberis is in den heere gerust de eerbare en deughtsame Lumke Harmens nagelatene weduwe van w: Luitien Harits ende bij het overlijden de tweede huisvrouwe van Melle Huites out in haer 40ste iaer en leit alhier met haer zoon Harmen Melles Ulbema begraven waer in den geest des levens is geweest maer 15 dagen obijt den 18e maert

Memento morij Ao MDCXC
naam: Alma, Grietje Wiebets
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Wiebet Louws Alma en Jetske Hania; gehuwd 1671 Jarig Jacobs; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1935

vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Ee
boeknummer: 10591

II GA
1680
naam: Born, Godert Andries
geb.datum:
doopdatum: 06-03-1703
sterfdatum:
aant.: zoon van Andries Goderts Born en Trijntje Bouwes; gehuwd 1726 Trijntje Allerts Heixan; gehuwd 2 1747 Antje Hoites Nijland; bouwmeester

Wapen: wapen1934

foto/tekening: Marc Claeys

vindplaats: verzilverde handbijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10590

GAB
1729
naam: Witteveen, Frederik Harmens
geb.datum: 23-05-1736
doopdatum:
sterfdatum: 16-01-1764
aant.: zoon van Harmen Frederiks Witteveen en Kersje Nannes Muskulus; ; dominee, studeerde in Groningen en Utrecht

Wapen: wapen1385

Omschrijving: gevierendeeld: I. de Friese adelaar. II. in blauw een zwarte slang, gekronkeld rond de stam van een zilveren boom op groene grond; III. in blauw drie gouden lelies; IV. in goud drie groene eikels met de stelen omlaag. Helmteken: een helmkroon. Helmkleed: rechts: blauw, gevoerd met geel; links: blauw, gevoerd met wit


Wapen: wapen1933

Omschrijving: gevierendeeld: I. de Friese adelaar. II. in blauw een zwarte slang, gekronkeld rond de stam van een zilveren boom op groene grond; III. in blauw drie gouden lelies; IV. in goud drie groene eikels met de stelen omlaag. Helmteken: een helmkroon. Helmkleed: rechts: blauw, gevoerd met geel; links: blauw, gevoerd met wit

vindplaats: pijpgereedschap
type: Cachet, zegelring
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Haskerhorne
boeknummer: 10589

FW
naam: Inne Sipkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Nank Koerts; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1931

foto/tekening: Peter de Reijke

vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Follega
boeknummer: 10588

I.S. N.K.
naam: Gorcum, Lolke Hendriks van
geb.datum: 28-12-1784
doopdatum: 09-01-1785
sterfdatum: 04-08-1868
aant.: zoon van Hendrik Johannes van Gorcum en Geeltje Lolkes Wytsma; gehuwd 1806 Kreesje Durks Flietstra;
Wapen: wapen1930

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 10584

Lolke van Gorcum is gebooren den 28 december 1784
naam: Gorcum, Hendrik Johannes van
geb.datum: 29-11-1750
doopdatum: 06-12-1750
sterfdatum:
aant.: zoon van Johannes Jans van Gorkum en Ynskje Hans Hylcama; gehuwd 1 1775 Geeske Reins Wiarda; gehuwd 2 1781 Geeltje Lolkes Wytsma; schoolmeester; organist

Wapen: wapen1929

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 10583

Hendrik van Gorcum is gebooren den 29 november 1750
naam: Hoitema, Berber Tietes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Tiete van Hoitema en Atje; gehuwd Johan Martens Gravius;
Wapen: wapen1928

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Wymbritseradeel
plaats: Heeg
boeknummer: 2697

Iohan Martens Gravius Take Tiammis ende Popk siin wiif 25 gg contribuerunt Triin Harmens 28 gg 1615 Iohannes & Franciscus & Thomassz monnii fratres nos feceront

IMG BVH
naam: Gravius, Johannes Martens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Berber van Hoytema; overleden na 1629

Wapen: wapen1927

boeknummer: 2697

objecttekst idem
naam: Janke Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Pieter Holkes;
Wapen: wapen1926

foto/tekening: Peter de Reijke

Omschrijving: Vrouwenwapen: gedeeld: I. de Friese adelaar; II. (doorsneden?) 2 eikels naast elkaar met daaronder een roos; hartschild: een ster?

vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 10572

PH II 1688
naam: Pieter Holkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1656 Houkje Eelkes; gehuwd 1667 2 Janke Jans;
Wapen: wapen1925

foto/tekening: Peter de Reijke

Omschrijving: gedeeld: I. de Friese adelaar; II. een anker, boven vergezeld van 2 klavers (en mogelijk beneden van ?)

boeknummer: 10572

objecttekst idem
naam: Unia, Feikje Jans van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Jan Keimpes van Unia en Aafke Dirks; gehuwd Broer Tjardes;
Wapen: wapen1923

foto/tekening: Peter de Reijke


Wapen: wapen1924

foto/tekening: Peter de Reijke

vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warstiens
boeknummer: 10571

AL

FVO
naam: Unia, Feikje Jans van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Jan Keimpes van Unia en Aafke Dirks; gehuwd Broer Tjardes;
Wapen: wapen1923

foto/tekening: Peter de Reijke


Wapen: wapen1924

foto/tekening: Peter de Reijke

vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warstiens
boeknummer: 10570

GW

1777

FVO
naam: Dirkje Frismoets
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1626 Pieter Jochums;
Wapen: wapen1922

foto/tekening: Peter de Reijke

vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 10569

PI DF
naam: Pieter Jochums
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1626 Dirkje Frismoedt; geboortejaar geschat; betaalt tappersgeld

Wapen: wapen1921

foto/tekening: Peter de Reijke

boeknummer: 10569

objecttekst idem
naam: Hiddema, Hiske Huiberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-03-1664
aant.: gehuwd 1 1628 Sierk Sakes Idsinga; gehuwd 2 1662 Duco Roorda van Bockema; geboren rond 1606

Wapen: wapen1920

foto/tekening: Peter de Reijke

Omschrijving: gevierendeeld ?: I. 3 schuinkruisjes, geplaatst 1-2; II. en III. ??; IV. 3 schuinkruisjes, 2-1

vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Jorwerd
boeknummer: 10568

SSI HH
naam: Idsinga, Sierk Sakes van
geb.datum:
doopdatum: 11-12-1603
sterfdatum: 01-04-1660
aant.: zoon van Sake Sakes Idsinga en Uilkje Sierks; gehuwd 1628 Hiske Huiberts Hiddema; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris; belastingontvanger; ouderling

Wapen: wapen1052


Wapen: wapen1919

foto/tekening: Peter de Reijke

boeknummer: 10568

objecttekst idem
naam: Brouwer, Jan Wopkes
geb.datum: 18-05-1776
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wopke Dirks Brouwer en Hinke Haitses; gehuwd 1799 Maria Catharina J. Lohman;
Wapen: wapen1918

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 10565

Jan Wopkes Brouwer gebooren den 18 may 1776 op saterdag
naam: Harckama, Sikke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1917

vindplaats: zilveren zegelring
type: Cachet, zegelring
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 10532

Sigillv Sicco Harcuma
naam: Thijssen, Douwe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-04-1687
aant.: gehuwd 1659 Hiltje Hanses van Milhuisen; gecommitteerde ten landsdage; burgemeester; vroedsman

Wapen: wapen1916

foto/tekening: Rudolf Broersma

vindplaats: schouw voormalige voogdenkamer Natuurmuseum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10531

Anno 1675
François de Swart, burgemeester
Abraham de Schepper, burgemeester
Meierus Beetzius, schepen
Harmanus Crans, bouwmeester
Sjoerd Ates Haakma, vroedschap
Dr. Johannes Doting, vroedschap
Jacob Lamberts Fenema, vroedschap
Douwe Thijssen, vroedschap
naam: Fenema, Jacob Lammerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: vroedsman

Wapen: wapen1915

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Dotinga, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-08-1694
aant.: gehuwd 1664 Margaretha Huighis; geboren rond 1633; stadssecretaris 1678 - 1693; vroedsman

Wapen: wapen1914

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Haakma, Sjoerd Ates
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwde 1639 Japke Jans; geboortejaar geschat; vroedsman; steenhouwer

Wapen: wapen1913

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Crans, Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1664 Hiltje Wiglius; geboortejaar geschat; bouwmeester; burgemeester

Wapen: wapen1912

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Beetzius, Meierius Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-06-1679
aant.: zoon van Allert Beetzius en Berber van Haersma; geboortejaar geschat; schepen

Wapen: wapen1911

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Schepper, Abraham siebrens de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1658 Titia Hagius; geboortejaar geschat; burgemeester

Wapen: wapen1910

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Swart, Frans de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-12-1691
aant.: gehuwd 1 1660 Margaretha Brandsma; gehuwd 1686 Eelkje Kann; apotheker; burgemeester; gecommitteerde; gedeputeerde staat

Wapen: wapen1909

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Bienema, Johannes Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1908

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: In goud een zwart zadel.

vindplaats: wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10530

P. Westra 1779
I. Bolman 1780
N. Swalue 1781
J. Swalue 1782
C. Elzinga 1783
S. Sijbesma 1784
J. Klinkhamer 1785
B. van Lon 1786
Haije Beekkerk 1787
N: Lourens 1788
J: Feima 1789
H. Bakker 1791
Binema 1792
naam: Bakker, Hette
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1792 Trijntje Wibrandi; apotheker; overleden voor 1804

Wapen: wapen1907

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: In goud een zwart monogram, bestaande uit de schrijfletters H en B; een blauwe schildvoet met 3 omgewende zwemmende zilveren eenden of ganzen met oranje snavels, de eerste vogel komende uit de rechterschildrand.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Feima, Jan Jans
geb.datum:
doopdatum: 28-02-1766
sterfdatum:
aant.: Zoon van Jan Ypes Feima en Fettie Jans Distelsma;
Wapen: wapen1906

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese adelaar; II. doorsneden: a. in blauw een gouden spoorrad met 8 punten; b. in rood een groene klaver. Het laatste wapen op dit blad is niet ingevuld en was oorspronkelijk waarschijnlijk bedoeld voor Johannes van der Feen, aangesteld 16 april 1790.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Lourens, Nicolaas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1905

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: In goud een zwart monogram, bestaande uit de schrijfletters J? N en L.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Beekkerk, Haaie Wouters
geb.datum: 30-07-1758
doopdatum: 18-08-1758
sterfdatum: 05-09-1822
aant.: zoon van Wouter Beekkerk en Trijntje Kroon; gehuwd 1 1785 Geertruida Meiles Toussaint; gehuwd 2 1790 Sietske Siemens Sloterdijk; burger officier; lakenkoper

Wapen: wapen1904

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese adelaar; II. doorsneden: a. in heel lichtblauw een zilveren(?) kerk, geopend en verlicht van zwart, met een blauw tentdak, met op de uiteinden een schoorsteen en in het midden een koepeltorentje, verlicht van zwart, met een blauw dak, waarop een haan; de kerk staande op een lichtgroene (grond? of opreizend uit water); b. in zilver een buste van een man en profil, dragende een (blauwe?) mercuriushelm.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Lon, Bauke Dirks van
geb.datum:
doopdatum: 30-11-1764
sterfdatum:
aant.: Zoon van Dirk van Lon en Anna Hofman; gehuwd 1 1787 Jetske Zijlstra; gehuwd 2 1789 Geertruida Rebekka Angelbeek; koopman

Wapen: wapen1903

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gevierendeeld: I. de Friese adelaar; II. in groen drie gouden klavers, geplaatst2 en 1; III. in blauw een gouden ton met groene (tabaks?)bladeren; IV. in goud een zilveren mannelijk figuur, met een bruine knots(?) in de rechterhand.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Klinkhamer, Jacob
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: koperslager

Wapen: wapen1902

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: A. gedeeld: 1. in heel lichtblauw wrsch. zilver) een hand van natuurlijke kleur, komende uit een uit de rechterschildrand komende (grijze) wolk, houdende een zwarte hamer die op een zilveren aambeeld steunt; 2. In blauw een springende haas van natuurlijke kleur op een groene grond; B. in rood een zilveren monogram, bestaande uit de schrijfletters J en K en rechts daarvan hun spiegelbeeld in elkaar verstrengeld.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Sybesma, Siebe Tybolts
geb.datum:
doopdatum: 16-10-1750
sterfdatum:
aant.: Zoon van Tybolt Sybesma en Helena Scrinerius; gehuwd 1784 Anna Cahais; kunstschilder

Wapen: wapen1901

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese adelaar; II. in heel licht blauw (wrsch. zilver) 3 groene klavers boven elkaar.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Elzinga, Cornelis Hendriks
geb.datum:
doopdatum: 04-06-1755
sterfdatum:
aant.: Zoon van Hendrik Lucas Elsinga en Minke Baukes; gehuwd 1776 Grietje van Slooten;
Wapen: wapen1900

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: A. in heel lichtblauw (wrsch. zilver)een (elzen)bosje op een grond, alles van groen; B. gedeeld: 1. In blauw 3 gouden achtpuntige sterren, geplaatst 1 en 2; 2. In heel lichtblauw (wrsch. zilver) een omgewende gouden gezichtswassenaar

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Swalue, Jacob Eilardus
geb.datum:
doopdatum: 18-09-1750
sterfdatum:
aant.: Zoon van Eylardus Swalue en Maria Heyman; gehuwd 1780 Maria wybranda van den Bosch;
Wapen: wapen1899

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: A. in zilver (gewolkt lichtblauw) een dravend bruin paars op een groene grond; B. in goud een vertakte (zwarte) boomstronk op een groene grond, waarop een zwaluw van natuurlijke kleur.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Swalue, Nicolaas Cornelis
geb.datum:
doopdatum: 30-01-1750
sterfdatum:
aant.: Zoon van Cornelis Swalue en Gertie Wijndorp; gehuwd 1 1778 Henriëtte van den Bosch; gehuwd 2 1785 Sophia Leijber;
Wapen: wapen1898

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: A. in zilver (gewolkt lichtblauw) een dravend bruin paars op een groene grond; B. in goud een vertakte (zwarte) boomstronk op een groene grond, waarop een zwaluw van natuurlijke kleur.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Bolman, Izaak Hajonides
geb.datum:
doopdatum: 15-09-1756
sterfdatum:
aant.: zoon van Hajonides Bolman en Sietske Hanenburg;
Wapen: wapen1897

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gevierendeeld: I. de Friese adelaar; II. in rood een zilveren aanziende runderkop; III. in zilver 3 gouden zaaddozen van een papaver, geplaatst 1 en 2; IV. in goud 3 groene klavers, geplaatst 1 en 2.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Westra, Pieter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1779 Kniertje Arentsma;
Wapen: wapen1896

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese adelaar; II. doorsneden: a. in zilver twee zwarte schuingekruiste brouwersspanen; b. in rood een omgewende zilveren kuipershamer

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Fictor, Hendrik Frederik Harmanus
geb.datum:
doopdatum: 17-07-1740
sterfdatum: 12-03-1823
aant.: zoon van Frederik Harmanus Fictor en Angenietje Hendriks; gehuwd 1775 Maria Cuperus; schoenmaker

Wapen: wapen1895

foto/tekening: Nykle Dijkstra

vindplaats: Lutherse kerk wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10529

J:C: Lange
J:H: Gebel
Augustus Sterk
J:A: Karsten
C: van Deventer
C: Sonntag
J:A: Gebhard
A. Sonntag
H:W: Schroeder
F: Poppenhaus
H: Ruger
J:F:W Everleyn
H: Victor
naam: Everleyn, Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1754 Tetje Wierds; geboortejaar geschat; boekbinder

Wapen: wapen1894

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Ruger, Hermannus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1778 Dorothea Sophia Hauck; koopman

Wapen: wapen1893

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Poppenhaus, Frederik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1764 Maria Catrina Bouwmeester; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1892

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Schroeder, Hendrik Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1770 Elisabeth van Deventer; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1891

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Sonntag, A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1890

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Gebhard, Johan Andreas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1889

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Deventer, Christian van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1770 Balthina Buchner; geboortejaar geschat; kastelein

Wapen: wapen1888

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Sonntag, C.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1887

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Karsten, Johan Antoon
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1886

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Sterk, Augustus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Clara Johanna Cobbe; geboortejaar geschat; doctor; voor het eerst vader in 1755

Wapen: wapen1885

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Gebel, Johan Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Maria Catharina Klein; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1884

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Lange, Johann Christoph
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1746 Trijntje Lourens; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1883

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Heslinga, Doeke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: mogelijk gehuwd me Sieuwke Heslinga van de gelijknamige state in Pietersbierum;
Wapen: wapen1882

foto/tekening: Niels Hooghiemstra

vindplaats: zegelstempel
type: Cachet, zegelring
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Pietersbierum
boeknummer: 10528

Doecka Heslings
naam: Tuinhout, Binke Haaies
geb.datum:
doopdatum: 08-08-1717
sterfdatum:
aant.: dochter van Haaie Tuinhout; gehuwd 1746 Hanso Buma; voogdes

Wapen: wapen1881

foto/tekening: Rudolf Broersma

vindplaats: wapenbord Voogdenkamer Nieuw Stadsweeshuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10526

1743
De vrouwen vooghdessen van dit huijs

Aaltie Bruining huijsvrouw van schepen D.T. Smeding 1743
Elisabet Ruardi huijsvrouw van F. Uptes Oldersma 1744
Sara Leurs, huisvrou van F: Stellingw: mr. zilversmid 1745
Anna Catharina Lolcama, huisvrou van de vroedsman T. Cleijenburg 1746
Clara Catarina Cramer, huisvrou van J. van Wicheren 1747
Anna Coets huisvrou van P: Raasvelt 1748
Anna Bonnama, huisvrou van dr. N. Jongsma 1749
Catarina Berghuis huisvrou van de heer U:H: Huber 1750

Rinske Tjallingi huisvrou van P. Nieubuur 175.
Hillegonda Wieland huisvrou van P. Gravius 1760
Margaretha Christina Jansonius weduwe van kamerbewaarder Roelof Storm 1761
Trijntje Jongsma huisvrou van Pieter Koumans 1762
G. de Jongh huisvrou van de boumr dr J. Tadema 1764
Rinske Tjallingi huisvrou van hopman P. Nieubuur 1764
M. Vlasbloem huisv P. de Vries 1765
Sijtske Hanenburg huisvrou van H. Bolman 1766

H. Hajonides, huisvrou van S. de Vries, organist van de Jacobiner Kerk, 1775
Elisabeth Oldersma huisvrou van Bernardus Schrader 1768
Tieltje Andeles huisvrou van W. Dominicus 1769
Amelia Cuniara van Lennep huisvrou van Johan Kilian Schutz 1770
Alegonda Johanna Berghuis, huisvrou van de Hr E. J. Frieswijk,1771
Johanna Elisabeth Coulon huisvrou van H. Semler boumr van Friesland vroedsman deser stad 1772
Catharina Theresia van Duijsel huisvrou van L. le Maire 1773
B. A. Tuinhout, wedue van de Wel EW Heer Dominus H. W. Buma, 1774
naam: Berghuis, Alegonda Johanna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1761 Edo Johannes Frieswijk; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1880

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Hajonides, Helena
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1757 Siebe de Vries; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1879

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Duisel, Catharina Theresia van
geb.datum:
doopdatum: 11-12-1720
sterfdatum: 15-11-1811
aant.: gehuwd 1765 Louis le Maire; voogdes

Wapen: wapen1878

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Coulon, Johanna Elisabeth
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1765 Hendrik Johannes Semler; voogdes

Wapen: wapen1877

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Lennep, Amelia Cunira van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1746 Johan Kilian Schutz; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1876

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Andeles, Tieltje Andeles
geb.datum:
doopdatum: 05-11-1724
sterfdatum:
aant.: dochter van Andele Andeles en Trijntje Joukes; gehuwd 1757 Wiebe Dominicus; voogdes

Wapen: wapen1875

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Oldersma, Elisabeth Jonas
geb.datum:
doopdatum: 23-10-1735
sterfdatum:
aant.: dochter van Jonas Franses Oldersma en Reinouke Sevensma; gehuwd 1763 Bernard Schrader;
Wapen: wapen1874

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Hanenburg, Sietske Horatius Boeitius
geb.datum:
doopdatum: 20-05-1725
sterfdatum: 28-03-1798
aant.: dochter van Horatius Hanenburg en Beitske Visser; gehuwd 1749 Hajonides Bolman;
Wapen: wapen1873

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Vlasbloem, Maria Dirks
geb.datum:
doopdatum: 27-12-1709
sterfdatum:
aant.: dochter van Dirk Johannes Vlasbloem; gehuwd 1734 Petrus de Vries;
Wapen: wapen1872

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Jong, Gerbrig Pieters de
geb.datum:
doopdatum: 09-11-1712
sterfdatum:
aant.: dochter van Pieter de Jong; gehuwd 1746 Jarig Tadema; voogdes

Wapen: wapen1871

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Jongsma, Trijntje Cornelis
geb.datum:
doopdatum: 04-12-1709
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1737 Pieter Koumans; voogdes

Wapen: wapen1870

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Jansonius, Margaretha Christina Johannes
geb.datum:
doopdatum: 19-08-1703
sterfdatum:
aant.: dochter van Johannes Jansonius en Christine Warners; gehuwd Roelof Storm;
Wapen: wapen1869

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Wieland, Hillegonda
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1746 Joeke Gravius; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1868

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Tjallingi, Rinske
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1753 Pieter Nieuwbuur; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1867

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Berghuis, Catharina Lamberts
geb.datum:
doopdatum: 26-02-1721
sterfdatum:
aant.: dochter van Lambert Berghuis en Saakje Siegers; gehuwd 1746 Ulricus Hermanus Huber; voogdes

Wapen: wapen1866

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Bonnema, Anna Hiddes
geb.datum:
doopdatum: 27-05-1701
sterfdatum:
aant.: dochter van Hidde Bonnema en Sytske Haringa; gehuwd 1728 Nicolaus Jongsma; voogdes

Wapen: wapen1865

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Coets, Anna
geb.datum: 01-10-1690
doopdatum:
sterfdatum: 16-03-1756
aant.: gehuwd 1716 Pieter Raasvelt;

Wapen: wapen1864

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Cramer, Clara Catharina
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1714 Joeke van Wicheren; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1863

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Lolkama, Anna Catharina
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1735 Tiberius Kleienburg; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1862

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Leurs, Sara
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1728 Frans Stellingwerf; geboortejaar Autorisatieboeken w014-177; voogdes

Wapen: wapen1861

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Ruardi, Elisabeth
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1704 Frans Upts; geboortejaar geschat; voogdes

Wapen: wapen1860

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Bruining, Aaltje Pieters
geb.datum:
doopdatum: 05-04-1693
sterfdatum:
aant.: dochter van Pieter Bruining en Renske van Houten; gehuwd 1725 Doeke Taekes Smeding; voogdes

Wapen: wapen1859

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10526

objecttekst idem
naam: Hamerster, Dominicus Ages
geb.datum: 14-11-1690
doopdatum:
sterfdatum: 11-05-1774
aant.: gehuwd Maria Agnes Harmens Huber; meester; vroedsman; raad in den hove van Friesland; schepen

Wapen: wapen0903


Wapen: wapen1858

foto/tekening: Nykle Dijkstra

vindplaats: wapenbord Voogdenkamer Nieuw Stadsweeshuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10525

De ed. heeren gecommitteerden uit de actbaare magestraat sedert nieuw jaar 1776 tot polyci in t stads weeshuis gecommitteert

L. le Maire, schepen 1776
Mr. J. Doting, burgermeester 1777
R. Distelbloem, bouwmeester 1777
J. Gravius, bouwmeester 1777
E. Wielinga, burgermeester
Mr. M.H. Winterswijk, schepen 1778
Jou de Haan, schepen 1778
F.H. Reen, schepen 1780
A. Meinsma, schepen 1780
Mr. A. Siccama, burgermeester 1781
Joh. Snoek, bouwmeester 1781
R. Distelbloem, bouwmeester 1781
P. Heringa, schepen 1782
Mr. J. Tadema, schepen, 1782
T. Haakma, schepen 1783
P. Herfst, schepen 1784
E. Wielinga, burgermeester 1784
W. Dominicus, burgermeester
T.N. Suringar, bouwmeester 1785
J. de Wal, bouwmeester 1785
J. de Vries, schepen 1786
O. Burenstein, schepen 1786
Jou de Haan, schepen 1788
A. Storm, bouwmeester 1789
R. Buijsing, bouwmeester 1789
T.N. Suringar, bouwmeester 1789
R. Acronius, schepen 1790
Jou de Haan, schepen 1790
Johs Rodenhuis, schepen 1792
T.N. Suringar, burgermeester 1792
D.H. Smeding, bouwmeester 1793
R. Distelbloem, bouwmeester 1793
L. Hoffman, bouwmeester 1793
Mr. B.M. Schik, schepen 1794
D.H. Hamerster, schepen 1794
naam: Schik, Bernard Marius
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-11-1811
aant.: gehuwd 1798 Sytske Ypey; schepen

Wapen: wapen1857

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem
naam: Hofman, Lodewijk
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1769 Jeltje Rodenburg;
Wapen: wapen1856

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10525

objecttekst idem