Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Alle velden resetten naar ALLES
Wapentype 1
Wapentype 2
Wapentype 3

Friese familiewapens doorzoekbaar gemaakt

Friese familiewapens gecategoriseerd naar inhoud

Alle inscripties, incl. aanvullingen en wijzigingen

Aantal personen gevonden: 100

naam: Jouke Fetses
geboortejaar: 1642
aant.: gehuwd 1 1667 Rienkje Ages; gehuwd 2. Hielkje Wisses; geboren rond 1642; schuitmaker

Wapen: wapen1541

foto: Jan Sake Hettinga

vindplaats: steen It Hellinghûs te Heeg
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Heeg
boeknummer: 7298

Iouke Fedses
1699
Hielck Wises
naam: IJsselstein, Seerp Sierks
sterfdatum: 6/21/1810
geboortejaar: 1744
aant.: zoon van Sierk Seerps IJsselstein en Marijke Gerbens; gehuwd 1779 Antje Wiebrens Wartena; geboren rond 1744

Wapen: wapen1540

foto: Maikel Galama

vindplaats: huis Warga
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warga
boeknummer: 9816

SS Y

Anno 1780
naam: Heeringa, Cornelis Pieters
geb.datum: 12/7/1710
doopdatum: 12/14/1710
sterfdatum: 3/4/1782
aant.: zoon van Pieter Pieters Heeringa en Jatje Pieters ; gehuwd Geertje Harmens Rintjema; dijksgedeputeerde; rechter

Wapen: wapen1539

foto: Theo Delfstra

vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Nes WD
boeknummer: 9776

KPH
naam: Goslinga, Pieter Feies van
sterfdatum: 1/17/1558
geboortejaar: 1557
aant.: zoon van Feie Feies van Goslinga en Ients Pieters van Aggama; 1558; ongehuwd

Wapen: wapen1538

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 9760

Ao [155]8 den 17 ianvary do sterf Pieter van Goslinggha
naam: Tjessens, Sietske Sikkes van
sterfdatum: 11/30/1606
geboortejaar: 1566
aant.: dochter van Sikke Worps van Tjessens en Gelf Saskers van Heringa; gehuwd 1 Epe van Galama; gehuwd 2 Douwe Douwes van Aylva; gehuwd 3 1594 Seine Lieuwes; geboren rond 1566

Wapen: wapen1537

vindplaats: epitaaf kerk
type: Epitafen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Waaxens
boeknummer: 6576

Dovvoni ab Aylvva
Nobili et illustri loco ab avis et atavis nobilibus Ailuuanae stirpis proganato duci militiae pro libertate patriae fortiter pugnati dum illustriss. comites Nassovieses et sttus confoederatae Belgiae Davetriae muros tormetis bellicisqu aterent ab hostibus glande caput terebrate in ipso flore aetatis ano 28 misere trucidato dulcisso sua marito moestissa uxor et nobilis matrona Sydts Tiessens

15 posuit 92
naam: Bootsma, Baukje Epes van
aant.: dochter van Epe van Bootsma en Rinske van Aesgama; gehuwd Pieke Idses van Wyckel;

Wapen: wapen0718


Wapen: wapen1536

foto: Margriet Bakker

vindplaats: steen in de kerk achter de preekstoel
type: Epitafen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hichtum
boeknummer: 7276

Huyghis
Aysma

Int iaer ons heeren MDCLIII den XIII november voor de middach ten XI uren is in den heere gerust de eedelen eerentveste ionckheer Hessel van Huijghis out XXXVII iaer

Nulla peciofior est gratua quam
honorifoca vita bene aeta memoria

Η υαε αετη επι ωασιυ αετς η

MDCLXVIII den VI maert is in den heere gerust de eedele eer en deuchdrycke iuffrou Frouck van Wyckel huisvrou van wijlen den eedele erentveste ionckheer Hessel van Huijghis out LI iaer en sijn hier neffens begraven

In godes rust
is het rein lust

Schoon afgesneen is levens draet
van Huijghis door de fell zijckel
Soo siet hoe dat nochtans sijn Wijckel
haer lied int marmer blijcken laet

16 R 53

Wyckel
Bootsma
naam: Wyckel, Pieke Idses van
aant.: zoon van Ids Piekes van Wyckel en Tjamk van Wyckel; gehuwd Baukje Epes van Bootsma; overleden na 1636

Wapen: wapen0717

Omschrijving: doorsneden in drieën: A in blauw een gouden ster; B in zilver een vliegende zwarte adelaar; C in rood een zilveren roos, goud geknopt


Wapen: wapen1535

foto: Margriet Bakker

boeknummer: 7276

objecttekst idem
naam: Wyckel, Froukje Piekes van
sterfdatum: 3/6/1668
geboortejaar: 1616
aant.: dochter van Pieke van Wyckel en Baukje Epes van Bootsma; gehuwd Hessel Leenderts Huighis;

Wapen: wapen1535

foto: Margriet Bakker

boeknummer: 7276

objecttekst idem
naam: Ens, Aafke Johannes
sterfdatum: 4/25/1708
geboortejaar: 1622
aant.: dochter van Johannes Gijsberts Ens en Geertje Sierds ; gehuwd Inne Rienks Andringa;
Wapen: wapen1534

vindplaats: in de kerk, onder vloer?
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Hennaarderadeel
plaats: Welsrijp
boeknummer: 6666

Anno 1655 den 29 october is in dn heere gerust Inne Rynkes Andringa man van Aefke Iohannes Ens in leven mederechter van Hinnaderadel out 50 iaer en hier begraven

Anno 1672 den 26 ianuary is in den heere gerust den eersamen Rintie Ennes Andringa out int 20 iaer ende leit hier begraven

Rintie Andringa vleys en been woordt aerde onder desen steen
Sijn ziel is heen van daerse quam en dient godt onbevlekte lam

Anno 1708 den 25 april is Aefke Iohannes Ens in den heere gerust des morgens toe drie uiren in haer 87 iaer en leit alhier begraven

Anno 1714 den 23 feb... is in den heere ontslapen den eersamen mr Tiete [Doornstra in] leeven schooldienaer in Welsrijp omtrent dertig iaer ...int 56 iaer en leit alhier begraaven
naam: Andringa, Inne Rienks
sterfdatum: 10/29/1655
geboortejaar: 1605
aant.: zoon van Rienk Siebrens en Folkje Jacobs; gehuwd Aafke Johannes Ens; rechter

Wapen: wapen1533

boeknummer: 6666

objecttekst idem
naam: Andringa, Rintje Innes
sterfdatum: 1/26/1672
geboortejaar: 1653
aant.: zoon van Inne Rienks Andringa en Aafke Jacobs Ens; ;
Wapen: wapen1533

boeknummer: 6666

objecttekst idem
naam: Algra, Idske Sienes
sterfdatum: 11/17/1759
geboortejaar: 1693
aant.: dochter van Siene Jacobs Algra en Namkje Andries ; gehuwd 1723 Alexander Jelles Sanders;
Wapen: wapen1532

foto: Margriet Bakker

vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 647

Ao 1744 den 31 maart is gestorven in 't neegen en veertigste jaar sijns ouderdoms Alexanders Sanders in leven regerende raadsman en rentemeester van de stadt Boolswaardt en leit alhier begraven

Ao 1759 den 17 november is in den heere gerust de deugdrijke Itske Sijnes Algra wedu van boven genoemde Alexander Sanders oud 66 jaren en leit alhier begraven
naam: Sanders, Alexander Jelles
doopdatum: 8/18/1695
sterfdatum: 3/31/1744
geboortejaar: 1695
aant.: zoon van Jelle Sanders en Wientje Binkes; gehuwd 1 1721 Catalina Fokkes Reitsma; gehuwd 2 1723 Idske Sienes Algra; gedoopt in Koudum;

Wapen: wapen1531

foto: Margriet Bakker

boeknummer: 647

objecttekst idem
naam: Verhoek, Johanna Andries
geboortejaar: 1682
aant.: dochter van Andries Verhoek en Judith du Chart; gehuwd Christianus Nethenusw; geboren rond 1682; overleden na 1744

Wapen: wapen1530

foto: Melle Koopmans

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hemelum
boeknummer: 9693

Den [18 april 1743 is in den] heere ontslapen ds Christianus Nethenus oudt 64 iaar en 6 maanden en 22 dagen na al voor en 37 ... vroom den dienst in dese plaatse waarges... te hebben en legt ... hier begraven

...
naam: Antje Ages
geboortejaar: 1599
sterfjaar: 1622
aant.: gehuwd 1622 Doitse Harings; geboren rond 1599

Wapen: wapen1529

foto: particulier

vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 9751

D H A A

1647
naam: Doitse Harings
geboortejaar: 1597
aant.: gehuwd 1 1622 Antje Ages; gehuwd 2 1623 Liskje Iemes; gehuwd 3 1639 Ymkje Freerks; geboren rond 1597

Wapen: wapen1528

foto: particulier

boeknummer: 9751

objecttekst idem
naam: Meindertsma, Bokke Wiegers
geb.datum: 1/21/1753
doopdatum: 2/4/1753
sterfdatum: 9/25/1824
aant.: zoon van Wieger Meinderts en Berber Bokkes; gehuwd 1782 Doetje Heres Postmus; geboren Paesens; bakker

Wapen: wapen1527

foto: hanskinkel.nl/meindersma/voorouders-meindersma

vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9726

Bokke Wiggers Meindertsma mr bakker 1780
naam: Epema, Sipkje Tjeerds
geboortejaar: 1631
aant.: dochter van Tjeerd Hettes Epema en Baukje Pieters Ammama; gehuwd 1654 Meie Tietes Lieuwkema; geboren rond 1631

Wapen: wapen1526

foto: www.catharijneconvent.nl

vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Makkum
boeknummer: 9712

S. Simon

ML SE

1655
naam: Lieuwkema, Meie Tietes
geboortejaar: 1629
sterfjaar: 1664
aant.: zoon van Tiete Reins Lieuwkema en Fokeltje Watses; gehuwd 1654 Sipkje Tjeerds Epema;
Wapen: wapen1525

foto: www.catharijneconvent.nl

Omschrijving: in blauw een lelie, vergezeld beneden van een St. Jacobsschelp, alles zilver, en boven van een gouden ster.

boeknummer: 9712

objecttekst idem
naam: Bouma, Ietje Hendriks
geb.datum: 5/26/1777
doopdatum: 6/15/1777
aant.: dochter van Hendrik Bouma, vroedsman en Atje Wiebes; ; met het zelfde wapen als haar broer Wiebe Hendriks Bouma

Wapen: wapen1524

foto: www.zilverstudie.nl

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Fries Zilver
plaats: Bolsward
boeknummer: 678

1777 den 26 maij is gebooren IJttje Bouma

L. Alma Tadema
naam: Brouwer, Dirk Wopkes
geb.datum: 1/12/1769
sterfdatum: 12/21/1825
aant.: zoon van Wopke Brouwer en Hinke Haitses; gehuwd 1804 Remelia Taekes Mesdag; goudsmid; grootvader van schilder Lourens Alma Tadema

Wapen: wapen1523

foto: Margriet Bakker

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 5964

Dirk Wopkes Brouwer is gebooren op donderdag den 12 januarij 1769 s: morgens 7 1/2 uur
naam: Buising, Reinder Geerts
geb.datum: 7/29/1743
doopdatum: 8/4/1743
sterfdatum: 7/23/1821
aant.: zoon van Geert Reinders Buising en Gertje Oenes Kalkenstein; gehuwd 1766 Rinske Reiger;
Wapen: wapen1522

foto: fotograaf Con van Staa

vindplaats: geboortlepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9710

Reinder Buising geboren den 29 Julij 1743
naam: Knoop, Gerrit Middagten Wopkes
geb.datum: 2/15/1735
sterfdatum: 12/2/1786
aant.: zoon van Wopke Klases Knoop en Dieuweke Gerrits Middagten; ;

Wapen: wapen1521

foto: fotograaf Con van Staa

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 9708

Gerrit W.C. Middagten gebooren den 15 febr 1715 overleden den 2 decb 1786
naam: Hesseling, Annigje Dirks
geb.datum: 9/18/1728
sterfdatum: 3/2/1807
aant.: dochter van Dirk Jacobs Hesseling en Aaltje Klases Knoop; gehuwd 1768 Jan Dirks Brouwer;
Wapen: wapen1520

foto: fotograaf Con van Staa

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 9707

Annegje Hesseling gebooren den 18 sept. 1728
naam: Klaartje Sierks
doopdatum: 2/17/1726
geboortejaar: 1726
aant.: dochter van Sierk Willems en Dieuwke Johannes; gehuwd 1751 Durk Klases;
Wapen: wapen1519

foto: fotograaf Con van Staa

vindplaats: gedachtenislepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Welsrijp
boeknummer: 9706

Claarke Sierks 1774
naam: Jeppema, Jacob Johannes
aant.: zoon van Johannes Jacobs Jeppema en Ymkje Eies; gehuwd 1 Okje Boelema; gehuwd 2 1595 Tetje Jelles; lakenkoper

Wapen: wapen1518

foto: beeldbank HCL

vindplaats: Galileeër kerk; nu in kerk Minnertsga
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Leeuwarden
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3655

Hier leit begrave de eerbare Ockien Bolema dhuvisvrou va Iacob Ieppema en is gervst anno 1594 de 23 octobris
naam: Botnia, Douwe Siedses
sterfdatum: 12/6/1615
geboortejaar: 1576
aant.: zoon van Sieds Siedses van Botnia en Tetje Douwes van Douma; student Franeker 1594; vermeld dootboek: 5-12

Wapen: wapen1517

foto: beeldbank HCL

Omschrijving: in blauw een omgewende beklede zilveren rechterarm, goud gegalonneerd, de benedenarm horizontaal, in de hand een zilveren zwaard met gouden gevest vasthoudend.

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Huizum
boeknummer: 9692

Ao 1620 den 14 december sterf de edele iufrou Tet va Dovma huisfrou va den edelen erentveste Sijdts va Botnija grietman van Wijmbritzeradeel

Ao 1615 den 6 december is gestorve den edelen erentvesten Dovwe va Botnija

Ao 1613 den .. martij sterf den edelen deugtrijcke Iel van Botnija
naam: Botnia, Jeltje Siedses
sterfjaar: 1613
aant.: dochter van Sieds Siedses van Botnia en Tetje Douwes van Douma;
Wapen: wapen1517

foto: beeldbank HCL

Omschrijving: in blauw een omgewende beklede zilveren rechterarm, goud gegalonneerd, de benedenarm horizontaal, in de hand een zilveren zwaard met gouden gevest vasthoudend.

boeknummer: 9692

objecttekst idem
naam: Botnia, Sieds Siedses van
sterfdatum: 3/20/1615
aant.: zoon van Sieds Tjallings van Botnia en Baukje Abes van Camstra; gehuwd 1571 Tetje Douwes van Douma;
Wapen: wapen1517

foto: beeldbank HCL

Omschrijving: in blauw een omgewende beklede zilveren rechterarm, goud gegalonneerd, de benedenarm horizontaal, in de hand een zilveren zwaard met gouden gevest vasthoudend.

boeknummer: 9692

objecttekst idem
naam: Douma, Tetje Douwes van
sterfdatum: 12/14/1620
aant.: dochter van Douwe Jankes van Douma en Tietje van Abbema; gehuwd 1571 Sieds Siedses van Botnia; vermeld dootboeck

Wapen: wapen1516

foto: beeldbank HCL

boeknummer: 9692

objecttekst idem
naam: Schoutens, Jacob Hendriks
sterfdatum: 12/9/1619
aant.: gehuwd Anna Gosses van Rossum; belastingontvanger

Wapen: wapen1515

foto: beeldbank HCL

vindplaats: Galileeerkerk; nu in kerk Minnertsga
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel III Leeuwarden; 1e afd.
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3767

Ao 1606 de 21 april sterf deerbare Adriana van der Duijn sij wijf

Ao 1619 de 9 decembr sterf ... generael va die v eenichte provintij

Ao 1624 de 15 february sterf deerbare Anna Gossis van Rossum weduwe van Iacob Schoutens
naam: Pieter Wiebes
aant.: ;
Wapen: wapen1514

foto: beeldbank HCL

vindplaats: Galileeerkerk; nu in kerk Minnertsga
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel III Leeuwarden; 1e afd.
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3691

... [2?]9 october sterf den eersamen ... et ... een soon van Pieter Wijbes ...ten en een weeck alhier begrave

Ao 162. den 18 october sterf den eersame ... dt Pieters out 56 iaer alhier begrave
naam: Dijxtra, Seerp Sikkes van
sterfdatum: 7/31/1669
geboortejaar: 1599
aant.: zoon van Sikke Ritskes van Dijxtra en Froukje Seerps van Galama; gehuwd Eibertje Jochems van Ammama;
Wapen: wapen1513


Wapen: wapen0139

Omschrijving: in goud een dubbelkoppige zwarte adelaar. Hartschild in blauw een gouden lelie

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Huizum
boeknummer: 3028

De 9 marti 1667 sterf iuffrou Eibertie van Ammama huisvrou van de olde capn Serapius va Dixtra alhier begraven met Sicco, Fenneke ende Aechie van Dixtra, haer drie kinderen

Den 21 december 1693 sterft de heer Adigerus Adius oud gedeputeerde staet van Frieslant en burgemeester der stad Sloten oud in het 73e iaer
naam: Ammama, Eibertje Jochems van
geboortejaar: 1601
sterfjaar: 1667
aant.: dochter van Jochem Hendriks van Ammama en Aagje Gerrits Potter; gehuwd Seerp Sikkes van Dijxtra; geboren rond 1601

Wapen: wapen1512

boeknummer: 3028

objecttekst idem
naam: Aafke Siebrens
doopdatum: 1/22/1660
sterfdatum: 2/24/1697
geboortejaar: 1660
aant.: dochter van Siebren Siebrens en Doikje Pieters; gehuwd 1694 Foeke Reitsma; gedoopt te Kimswerd

Wapen: wapen1511

foto: Melle Koopmans

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hemelum
boeknummer: 7280

Anno 1697 den 24 febrij is in den heere ontslapen den eerbare Aafke Sijbrens oudt in haar 36 iaar in leven huisvrouw van den ed Foeke Reijtsma ontfanger van Hemelumer Oldephaart en Noord:wolde ende leyt alhier begraven
naam: Reitsma, Catalina Foekes
doopdatum: 8/21/1701
sterfdatum: 4/17/1722
geboortejaar: 1701
aant.: dochter van Foeke Tjepkes Reitsma en Taetske Thomas Dotinga; gehuwd 1721 Alexander Sanders;
Wapen: wapen1510

foto: Melle Koopmans

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hemelum
boeknummer: 7279

Anno 1722 den 17 april is in den heere ontslapen den eerbare Catalina Reitsma oudt in haar 21 iaar in leven huisvrouw van den ed: Alexander Sanders en leit alhier begraven
naam: Reitsma, Foeke Tjepkes
doopdatum: 11/23/1661
geboortejaar: 1661
sterfjaar: 1734
aant.: zoon van Tjepke Foekes en Catalina Remmelts; gehuwd 1 Siebrigje Andries; gehuwd 2 1694 Aafke Siebrens; gehuwd 3 1697 Taetske Thomas Dotinga; gedoopt te Ferwerd; overleden mei 1734; ontvanger; landmeter; ingenieur

Wapen: wapen1509

foto: Melle Koopmans

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hemelum
boeknummer: 7280

Anno 1697 den 24 febrij is in den heere ontslapen den eerbare Aafke Sijbrens oudt in haar 36 iaar in leven huisvrouw van den ed Foeke Reijtsma ontfanger van Hemelumer Oldephaart en Noord:wolde ende leyt alhier begraven
naam: Haisma, Haaie Tjallings
geb.datum: 6/5/1736
doopdatum: 6/24/1736
sterfjaar: 1806
aant.: zoon van Tjalling Haaies en Jetske Rinsonides; gehuwd 1777 Sietske Floris Groenja; begraven 15-1-1806; boer

Wapen: wapen1508

foto: Melle Koopmans

vindplaats: Schoolstraat 82
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Bergum
boeknummer: 9682

HT

Anno 1773
naam: Aggama, Ients Pieters van
geboortejaar: 1532
aant.: dochter van Pieter van Aggama en Jets van Eminga; gehuwd 1 Feije van Goslinga; gehuwd 2 Worp van Tjaarda; geboren rond 1532

Wapen: wapen1507

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 9763

[Ao 15]58 den 19 ivnij is gesterve iongghe [Feije va Goslinga]

Ao 1556 den 5 iunij sterf Ietzs va Goslinga een soen en docht va Feije Goslinga en Indts Aggama
naam: Goslinga, Feie Feies
sterfdatum: 4/9/1558
geboortejaar: 1530
aant.: zoon van Feie Tjepkes van Goslinga en Jens Tjepkes van Sjoorda; gehuwd 1557? Yntje Pieters van Aggama; geboren rond 1530

Wapen: wapen1506

boeknummer: 9763

objecttekst idem
naam: Goslinga, Feie Feies van
sterfdatum: 6/19/1558
aant.: zoon van Feie van Goslinga en Ients van Aggama;
Wapen: wapen1506

boeknummer: 9763

objecttekst idem
naam: Goslinga, Jetske Feies van
sterfdatum: 6/5/1556
aant.: dochter van Feie van Goslinga en Ients van Aggama;
Wapen: wapen1506

boeknummer: 9763

objecttekst idem
naam: Bonga, Sjadde Wopkes van
aant.: dochter van Wopke van Bonga; gehuwd Jacob Rufelaert; bewoner van Rinsma State

Wapen: wapen1505

foto: Melle Koopmans

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 1257

Int jaer ons heeren jesu christi duysent ses hondert ende seventien heeft mij Hans Falck van Nuerenberg ghegoten in Leeuwarden

Juncker Jacob Rufelaert
Syadde van Bungha
Juncker Haie van Rinia die Yunge
Lievinus Roelandts van Ghendt minister in Driesum ende Talle Ude dochter
Sypke Reitses ende Hilck Gertyens dochter
naam: Ruffelaar, Jacob
aant.: ; bewoner van Rinsma State

Wapen: wapen1504

foto: Melle Koopmans

boeknummer: 1257

objecttekst idem
naam: Rinia, Haaie Haaies van
geboortejaar: 1598
sterfjaar: 1640
aant.: zoon van Haaie Haaies van Rinia en Trijntje Siepts van Goslinga; gehuwd 1623 Beatrix Lieuwkema; grietman Kollumerland 1627 - 1639

Wapen: wapen1503

foto: Melle Koopmans

boeknummer: 1257

objecttekst idem
naam: Hielkje Gertiens
aant.: ; overleden voor 1640

Wapen: wapen1502

foto: Melle Koopmans

boeknummer: 1257

objecttekst idem
naam: Sipke Reitses
aant.: gehuwd 1 Hielkje Gertiens; gehuwd 2 1640 Tjitske Oenes; overleden na 1654

Wapen: wapen1501

foto: Melle Koopmans

boeknummer: 1257

objecttekst idem
naam: Talle Udes
aant.: ;
Wapen: wapen1500

foto: Melle Koopmans

boeknummer: 1257

objecttekst idem
naam: Ghendt, Lieuwe Roelands van
sterfjaar: 1624
aant.: ; dominee; schoolmeester Ten Post, Groningen

Wapen: wapen1499

foto: Melle Koopmans

boeknummer: 1257

objecttekst idem
naam: Schwartzenberg en Hohenlansberg, Juliana Johanna Wilkes thoe
doopdatum: 1/27/1689
sterfdatum: 8/29/1770
geboortejaar: 1689
aant.: dochter van Wilke George Wilkes thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en Feddina Sophia Johannes van Goslinga; gehuwd 1711 Cornelis Tjaards van Aylva;
Wapen: wapen1498

vindplaats: wapensteen in kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 1262

Cornelis van Aylva grietman over Wonseradeel gecommitteerde staet int mindergetal en Iuliana Iohanna baronesse thoe Schwarzenberg sijn h.w.g. huisvrou
naam: Aylva, Cornelis Tjaards van
sterfdatum: 11/23/1745
geboortejaar: 1684
aant.: zoon van Tjaard van Aylva en Margaretha Johans van Ghendt; gehuwd 1711 Juliana Johanna Wilkes thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg; geboren rond 1684; grietman Wonseradeel 1701 - 1745; gecommitteerde in het mindergetal

Wapen: wapen0680

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV in blauw, een zilveren roos, goud geknopt, vergezeld boven van een ster en beneden van een lelie, alles goud; II en III in zilver een rode dwarsbalk, goud getralied.


Wapen: wapen1497

boeknummer: 1262

objecttekst idem
naam: Liauckema, Anna Scheltes van
geb.datum: 10/23/1552
sterfdatum: 7/5/1582
aant.: dochter van Schelte van Liauckema en Jeltje van Dekema; gehuwd Tjepke Feies van Goslinga; vermeld dootboeck

Wapen: wapen1496

foto: Melle Koopmans

Omschrijving: I de Friese adelaar, goud gesnaveld en gepoot; II doorsneden: a in blauw een gouden ster; b in rood een zilveren lelie

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 1256

Anno 1581 de 20 [marty] sterf de edele erentfeste heerschap Tiepke van Goslinga

Anno 1582 den 5 ivly sterf de edele eerbare iuffrov Anna van Lyaukama sijn huisfrov
naam: Goslinga, Tjepke Feies van
sterfdatum: 3/20/1581
aant.: zoon van Feie Tjepkes van Goslinga en Jens Tjepkes van Sjoorda; gehuwd Anna Scheltes van Liauckema; lid verbond der edelen; vermeld dootboeck

Wapen: wapen1495

foto: Melle Koopmans

boeknummer: 1256

objecttekst idem
naam: Canter Visscher, Adriaan Tammes
geb.datum: 9/30/1707
doopdatum: 10/2/1707
sterfdatum: 7/19/1782
aant.: zoon van Tamme Cornelis Visscher en Machteld Jacobs Canter; gehuwd Alida Keyser; geboren Bolsward; grietman Dantumadeel 1753 - 1782; gecommitteerde ten landsdage

Wapen: wapen1494

foto: Melle Koopmans

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 9678

De hoogedel gestrenge heer mr. Adrianus Canter Visscher grietman over Dantumadeel en gecomiteerde staten landts dage e.e. overleden den 19 en begraven den 26 july 1782
naam: Mockema, Beitske Hessels van
aant.: dochter van Hessel van Mockema en Tietje van Humalda; gehuwd Sjoerd Anlofs van Aebinga van Humalda; overleden voor 1511

Wapen: wapen1124

Omschrijving: I de Friese adelaar, goud gesnaveld en gepoot; II doorsneden: a in zilver een gaande zwarte leeuw; b in blauw een gouden lelie.


Wapen: wapen1493

foto: Maikel Galama

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Metslawier
boeknummer: 4482

Hier ist dbegronus der edel und gestreng her Christof v Sternsee r.k..m. mov zu Harlige starf ao 1560 de 1 febrij

Hier ist d begronus der vrau Kunera va Sternsee en dohter va Ropta starf ao 1555 de 5 mart

Dolocher Hagen
Sternsee Sigesdorf

Eisinga Mokema
Ropta Abinga

Anno 1637 den 4 januarij is gesturven den eedlen eersame gestreng her Bocke va Sternsee out 64 iaer en leit hier begraven

Anno 1641 den 20 aprilis is gesturven de eedle eerbare fraue Catharina van Heerma sijn huisfrou out in haer 63 jaer en leit alhier begraven
naam: Aebinga van Humalda, Sjoerd Anlofs van
aant.: gehuwd Beitske Hessels van Mockema; overleden 1515-1524

Wapen: wapen1123

Omschrijving: in blauw een steigerende zilveren eenhoorn, met de achterbenen staande op een licht naar links gekantelde zilveren wassenaar, vergezeld aan weerszijden van drie gouden sterren (2-2-2)


Wapen: wapen1492

foto: Maikel Galama

Omschrijving: in blauw een steigerende zilveren eenhoorn, met de achterbenen staande op een licht naar links gekantelde zilveren wassenaar, vergezeld aan weerszijden van drie gouden sterren (2-2-2)

boeknummer: 4482

objecttekst idem
naam: Sternsee, Christoffel van
sterfdatum: 2/5/1560
aant.: gehuwd Knierke Worps van Ropta; ook grafsteen te Metslawier; grietman Barradeel 1553-1556; drost; officier; vermeld dootboeck

Wapen: wapen1353

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV gedeeld van zilver en rood en een blauwe lelie over alles heen; II en III in goud een stappende neger, in de linkerhand houdend een zwarte knuppel, rustend op de linkerschouder.


Wapen: wapen1491

foto: Maikel Galama

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV gedeeld van zilver en rood en een blauwe lelie over alles heen; II en III in goud een stappende neger, in de linkerhand houdend een zwarte knuppel, rustend op de linkerschouder.

boeknummer: 4482

objecttekst idem
naam: Sloterdijk, Siemen Dominicus
geb.datum: 2/5/1695
sterfdatum: 9/1/1759
aant.: zoon van Dominicus Willems Sloterdijk en Nienke Jacobs Hotsma; gehuwd 1722 Ietje Foekes Jelgersma; belastingontvanger

Wapen: wapen1489

foto: Museum Amsterdam

vindplaats: bokaal
type: Bekers
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 9663

Sloterdick - Jelgersma
naam: Vettevogel, Pieter Wietses
doopdatum: 10/21/1732
geboortejaar: 1732
aant.: zoon van Wietse Jans Vettevogel en Akke Pieters Bakker; gehuwd 1761 Trijntje Reins Fellinga, Bolsward; burger officier

Wapen: wapen1488

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

vindplaats: wapenbord Hannemahûs
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 2586

De namen en wapens van de heeren bevelhebbers der stad Harlingen

Hans Willem baron van Plettenberg, raad in de vroedschap, burgemeester der stad Harlingen, mede gedeputeerde staat der provincie Vriesland

SPQH

Bernardus Jelgersma, raad in de vroedschap en burgemeester der stad Harlingen

8 quartr colle Jan de Reus 1760
6 quartr hopm Gerbrand van der Velde 1740
6 quartr vaandrig 1745 hopman 1769 Tjeerd Ratsma
3 quartr hopm Hanso J. van Hasenhoek 1746
3 quartr vaandr 1746 hopm 1770 Jan Schoonebeek
1 quartr hopm Harmen van 't Vlie 1749
1 quartr vaandr Jan Bretton 1749
4 quartr hopm Sipke Nauta 1750
4 quartr vaand: Albert Noordga 1750
5 quartr hopm Sijbout Buma 1753
5 quartr vaandr hopm 1774 Jan Wijngaarden 1759
8 quartr vaandr Ioannes Dronryp 1760
2 quartr hopm Pieter Clamstra 1760
2 quartr vaandr Barend van der Meulen 1761
7 quartr hopm Johannes Spannenburg 1762
7 quartr vaandr. Sicco Rienstra 1762
2 quartr vaandr 1767 hopm 1769 Auke I. Faber
1 quartr vaandr 1768 hopm 1769 Jan Westra
1 quartr vaandr Douwe W. Vettevogel 1769
6 quartr vaandr Harmanus de Waardt 1769
2 quartr vaandr 1769 hopm 1775 Sierk Hoornstra
3 quartr vaandr Willem D. Bakker 1770
4 quartr vaandr hopm 1776 Hein Mollema
3 quartr vaandr luitenant 1785 Cornelis Sijlstra 1773
2 quartr vaandr 1773 hopm 1773 Joeke Bierma
2 quartr vaandr hopm 1777 Simon Wijma 1773
6 quartr vaandr 1771 hopm 1778 P. Heins
5 quartr vaandr 1771 hopm 1777 F. van der Brugh
8 quartr vaandr 1775 luitenant 1775 Simon Miedema
vaandr 1777 Iohane W. Vettevogel
5 quartr vaandr 1777 Michiel Nauta
5 quartr vaandr 1781 A.H. Olinius
4 quartr vaandr 1779 hopm 1781 Bouwe Fontein
3 quartr vaandr 1781 luitenant 1785 Ype Feddema
8 quartr vaandr 1781 luitenant 1785 Jelte Radsma
8 quartr vaandr 1781 luitenant 1785 Piebo C. Bakker
2 quartr vaandr 1782 captein 1785 Pieter W. Vettevogel
secretaris Hermannus Videlius 1749
secretaris Mr. E.F. Harkenroth 1774
wagtmeester Age de Haas 1746
wagtmeester Harmen Gonggrijp 1773
naam: Bakker, Piebe Coenraads
doopdatum: 8/20/1747
geboortejaar: 1747
aant.: zoon van Coenraad Willems en Grietje Piebes; gehuwd 1771 Aaltje Wietses de Kok; burger officier

Wapen: wapen1487

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Radsma, Jelte Harmens
doopdatum: 4/12/1744
sterfdatum: 11/15/1781
geboortejaar: 1744
aant.: gehuwd 1775 Feikjes Minnes Tuininga;
Wapen: wapen1486

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Feddema, Iepe Eites
doopdatum: 8/15/1749
sterfdatum: 12/10/1802
geboortejaar: 1749
aant.: zoon van Eite Wietses, schoolmeester en Dieuwke Jans; gehuwd 1774 Wilhelmina Alida Zeylstra, Sneek; gedoopt in Anjum; stadssecretaris; burger officier

Wapen: wapen1485

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Fontein, Bouwe Ruurds
doopdatum: 2/20/1757
sterfdatum: 10/7/1837
geboortejaar: 1757
aant.: zoon van Ruurd Fontein en Stijntje Duurds Rijpma; gehuwd 1786 Anna van Loon, Harlingen; gedoopt in Dokkum; burger officier; burgemeester

Wapen: wapen1484

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Olingius, Albert Heins
doopdatum: 9/22/1748
geboortejaar: 1748
aant.: zoon van Hein Joukes en Tetje Piers; gehuwd 1771 Jaartje Ruitinga, Harlingen; gedoopt in Harlingen; burger officier; burgemeester

Wapen: wapen1483

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Nauta, Michiel Sipkes
doopdatum: 12/14/1738
geboortejaar: 1738
aant.: zoon van Sipke Sjoerds Nauta en Petronella Munter; gehuwd 1760 Grietje Bosscha; gedoopt in Harlingen; burger officier

Wapen: wapen1482

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Vettevogel, Johannes Wietses
doopdatum: 2/20/1743
sterfdatum: 4/17/1824
geboortejaar: 1742
aant.: zoon van Wietse Jans Vettevogel en Akke Pieters Bakker; gehuwd 1767 Klaaske Tjebbes van der Meulen; gedoopt in Harlingen; burger officier

Wapen: wapen1481

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Miedema, Simon Reins
geb.datum: 7/21/1744
doopdatum: 7/26/1744
sterfdatum: 10/30/1826
aant.: zoon van Rein Simons Miedema en Akke Iedes; gehuwd 1770 Janke Gerbrands Wijngaarden;
Wapen: wapen1480

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Brug, F. van der
aant.: ; burger officier

Wapen: wapen1479

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Pieter Heins
geboortejaar: 1738
aant.: gehuwd 1761 Grietje Schouten; geboren rond 1738; burger officier

Wapen: wapen1478

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Bierma, Joeke Jans
doopdatum: 1/17/1736
geboortejaar: 1736
aant.: ;
Wapen: wapen1477

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Zijlstra, Cornelis Annes
geboortejaar: 1734
aant.: gehuwd 1758 Joukje Elias Grem; geboren rond 1734

Wapen: wapen1476

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Mollema, Hein Molles
sterfdatum: 9/17/1786
geboortejaar: 1728
aant.: gehuwd 1 Wiepkje Klases Hibma; gehuwd 2 1764 Corneliske Jacobs Hibma; gehuwd 3 1772 Janna Sophia Rasschen, Harlingen; geboren rond 1747;

Wapen: wapen1475

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Bakker, Willem Douwes
doopdatum: 5/27/1736
geboortejaar: 1738
aant.: Zoon van Douwe Willems en Jetske Jans; gehuwd 1763 Rinske Alberts Noordga; burger officier

Wapen: wapen1474

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Hoornstra, Sierk Siebouts
doopdatum: 1/31/1747
geboortejaar: 1747
aant.: zoon van Siebout Sierks en Rinske Iedes; gehuwd 1771 Antje Heineman, Warns; gedoopt in Harlingen; burger officier

Wapen: wapen1473

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Waard, Harmen Johannes de
doopdatum: 3/27/1736
sterfdatum: 10/14/1812
geboortejaar: 1736
aant.: zoon van Johannes de Waard en Akke Wienes; gehuwd 1 1762 Foekje Jongma, Harlingen; gehuwd 2. 1774 Jeltje Stapert, Harlingen; gehuwd 3 1784 Aagje Bretton, Harlingen; gehuwd 4 1789 Hendrina Winia, Harlingen; vroedsman; burgemeester 1775-1795; burger officier

Wapen: wapen1472

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Vettevogel, Douwe Wietses
doopdatum: 5/15/1740
geboortejaar: 1740
aant.: zoon van Wietse Jans Vettevogel en Akke Pieters Bakker; gehuwd 1765 Liesbeth Reinders Tadema, Harlingen; gedoopt in Harlingen; burger officier

Wapen: wapen1471

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Westra, Jan Jarigs
geb.datum: 2/10/1738
doopdatum: 3/16/1738
sterfdatum: 6/20/1775
aant.: ; koopman; procureur; burger officier

Wapen: wapen1470

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Faber, Auke I.
aant.: ; burger officier

Wapen: wapen1469

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Rienstra, Sikke
sterfdatum: 8/7/1806
geboortejaar: 1732
aant.: gehuwd 1755 Klaaske Vettevogel, Harlingen; procureur postulant

Wapen: wapen1045


Wapen: wapen1468

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Spannenburg, Johannes Lases
geboortejaar: 1724
aant.: zoon van Laas Spannenburg; gehuwd 1749 Maria Tousaint, Harlingen; geboren rond 1724

Wapen: wapen1467

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Meulen, Barend Alefs van der
doopdatum: 11/1/1729
geboortejaar: 1729
aant.: zoon van Alef van der Meulen, hopman en Grietje Rovel; gehuwd 1752 Gerlofke Wierds van der Wiarda, Bolsward; burger officier

Wapen: wapen1466

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem
naam: Clamstra, Pieter Jans
geboortejaar: 1739
aant.: gehuwd 1764 Rinske Marnstra, Harlingen; geboren rond 1739; burger officier

Wapen: wapen1465

foto: Joachim de Ruijter; collectie Gemeentemuseum het Hannemahuis Harlingen

boeknummer: 2586

objecttekst idem