Friese familiewapens doorzoekbaar

Zoeken in de database familiewapens
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Reset naar  Alles
Wapentype 1
Wapentype 2
Wapentype 3

Friese familiewapens gecategoriseerd naar wapentypes
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Inmiddels heb ik meer dan 10.000 objecten ingevoerd, waarvan een deel met familiewapens. Deze zijn hier te bekijken. Je kan ook gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese familiewapens
Het zoeken gaat automatisch: zodra een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Zoeken in de complete database
Op deze pagina zijn de Friese familiewapens uitgelicht. De volledige database met memorabilia is te vinden op de pagina Teksten van memorabilia uit Friesland.

Overzicht familiewapens

naam: Haren, Margaretha Willems van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Willem Adams van Haren; gehuwd 1639 Allert Pieter Jelles van Jongestal; geboren rond 1616

Wapen: wapen1959

foto/tekening: Beeldbank

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Noordelijk Oostergo, Ferwerderadeel. De monumenten van geschiedenis en kunst
plaats: Hallum
boeknummer: 2223

Int jaer onses heeren MDCXLVIII heeft mij Jacob Noteman gegoten voor Hallum ior Epo van Douma grietman over Ferwerderadeel ende jffr Siouck van Hiddema sijn huijsfrou ior. Sijdts van Sythijma ende juffr. Frouck van Kamminga sijn huisfrou weledele geborende ior Schelte van Abbinga ende jffr Andriese Lucia van Bronchorst sijn huijsfrou Allardt Pieter van Jongstal raed ordinaris in den hove van Frieslandt en jffr Margareta van Haren sijn huijsfrou ior. H. van Rensen ende jffr. Doed van Roorda sijn huysfrou ior. Ruirt van Feijtzma cappitein over een companie te voet ende jffr Maechtelt van Roorda sijn huijsfrou
naam: Jongestal, Allert Pieter Jelles van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-11-1676
aant.: zoon van Jelle Jongestal en Trijntje Allerts Anskema; gehuwd 1639 Margaretha Willems van Haren; testament 1676; curator; kerkvoogd; raad in den hove van Friesland

Wapen: wapen1958

foto/tekening: Beeldbank

boeknummer: 2223

objecttekst idem
naam: Holdinga, Graats Tjaards
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-01-1641
aant.: dochter van Tjaard van Holdinga en Anna van Oenema; ;
Wapen: wapen1957

foto/tekening: Beeldbank

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Laatste stuk der Friesche Klokke-opschriften, met andere van elders vergeleken, en met aanteekeningen, vertaling, registers en platen voorzien
plaats: Finkum
boeknummer: 1563

Gratsiana van Holdingha Suffridus Haionis Sinnama, pastor in Finckum 1626
naam: Bauke Eelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ;
Wapen: wapen1956

foto/tekening: Beeldbank

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Wonseradeel
plaats: Pingjum
boeknummer: 5385

Tot dienste der gemeenten to Pingjum bin ik geordinet dor Jan Lieuweson en Hessel Lieweson gebroders Melis Sibrandz in dosser saeke darto gecommittert Rienck Claesz Bauke Eelckesz administratores 1598 Willem Wegewart got to Deventer mi

BE
naam: Pawinga, Bouwe Eeuwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Hanke Allerts; kerkvoogd

Wapen: wapen1955

foto/tekening: Beeldbank

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Friesche klokke-opschriften
plaats: Surhuizum
boeknummer: 6225

In't jaar ons heren duizent zes honderd en dertig heft mij Hans Falck van Nuerenberg geghoten.

Tierck Bulens grietman van Achtcasspel
Pieter Bulens ontfanger van Achtcasspel
Hero Wyaarda i.u.d. en raad ter admlt in Frieslant
Wilhelmus Ioannis praedicant in Suyrhuisum
Merten Tadema
Buwe Ewes Pavinga
Focco Iansen kerckvocht
Anne Fredses
Focco Richaei
Wydt Sickema
naam: Tadema, Marten
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Haak Tjitses; kerkvoogd

Wapen: wapen1954

foto/tekening: Beeldbank

boeknummer: 6225

objecttekst idem
naam: Willem Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; overleden tussen 13-12-1652 en 3-1-1653; dominee

Wapen: wapen1953

foto/tekening: Beeldbank

boeknummer: 6225

objecttekst idem
naam: Aagje Everts
geb.datum:
doopdatum: 27-03-1618
sterfdatum:
aant.: dochter van Evert Geerts en Trijntje Willems; gehuwd 1641 Klaas Dirks van Doma;

Wapen: wapen1952

foto/tekening: Beeldbank

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Barradeel
plaats: Minnertsga
boeknummer: 4580

Int jaer onses heeren MDC XLVIII heeft mij Jacob Noteman gegoten in Leeuwaerden

Jor Julius van Eysinga ende juffr Fockel van Botnia sijn huysvrouw
jor Goffe van Camstra juffr Aeltie van Juckema sijn huysvrou
jor Douwe van Sixma, grietman van Franekeradeel ende dijkgraaf door vijf deelen dijcken so binnen als buiten dijcks ende juffr Sjouck van Aylva sijn huysvrou
jor Valerius van Dambits Wopke van Wygara
Claes Dircks Doma kerckvooghd toe Minderscha ende Aeghtie Evertsdr
naam: Doma, Klaas Dirks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1641 Aagje Everts; geboren rond 1616; kerkvoogd

Wapen: wapen1951

foto/tekening: Beeldbank

boeknummer: 4580

objecttekst idem
naam: Schoning, Oebele Steffens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-01-1634
aant.: zoon van Steffen Schoning; gehuwd Grietje Floris Raap; geboren rond 1603; dominee te Garijp sinds ten minste 1628; student Franeker 1621

Wapen: wapen1950

foto/tekening: Beeldbank

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Laatste stuk der Friesche Klokke-opschriften, met andere van elders vergeleken, en met aanteekeningen, vertaling, registers en platen voorzien
plaats: Garijp
boeknummer: 2030

Ubelius Schoning, bedienaar des goddelijken woords te Garijp, Hedzer Minnes en Sierd Ubles kerckvoogden, hebben laten vergieten uit naam van de gemeente van Garijp deze klok door meester Andries Aubertiin 1628
naam: Kingma, Trijntje Sakeles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-02-1682
aant.: dochter van Sakele Yntes Kingma en Bieuwke Thomas van Slooten; gehuwd Jacob Paulus van Ghemmenich; geboren voor 1626

Wapen: wapen1949

foto/tekening: Beeldbank

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Franekeradeel
plaats: Peins
boeknummer: 5358

Doordat vur ben ik gevlooten Jurjen Balthasar heeft mij gegooten in Peins 1654
Jacob van Gemmenich j.u.d. en secretaris der stad Franeker en Catharina van Kingma
Bouwe Willems, Gerrit Feikens, Aern Hertogs, S. Sixtus Emminga, jufvrouw Riem van Galema Hero Wiarda pastor ecclesiae Jesu Christi in Peins aetatis suae 74
Watse Sierks kerkvoogd. edel heer Albertus van Emminga op Roordaburg, grietman van Franequeradeel ende medegecommitteerde en raad ter admiraliteit in Friesland en mevrouw Fokel Botnia zijn tegenwoordige vrouw
naam: Ghemmenich, Jacob Paulus van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-10-1662
aant.: zoon van Paulus Wilems van Ghemmenich en Jetske Hanses Lens; gehuwd Catharina Sakeles Kingma; monstercommissaris; student Franeker 1633; doctor; stadssecretaris

Wapen: wapen1948

foto/tekening: Beeldbank

boeknummer: 5358

objecttekst idem
naam: Mensonides, Lieuwe Minses
geb.datum:
doopdatum: 13-12-1629
sterfdatum: 15-12-1678
aant.: zoon van Minse Siebrands Mensonides en Aukje Lieuwes ; gehuwd 1654 Tietje Egberts Heringa; dominee

Wapen: wapen1947

foto/tekening: Beeldbank

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Wonseradeel
plaats: Hieslum
boeknummer: 2808

1673 Petrus Overney me fecit Leovardiae
Livius Menzonis d. pastor in Hyeslum cum annex.
Oentie Ockes Britsma kerckvooght tot Hyeslum
Pier Tialkes kerckvooght tot Hyeslum
Den welgeboren here jo Tjaard van Aylva grietman over Wonseradeel
naam: Snecanus, Nicolaas IJsbrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; geboren rond 1602; student Franeker 1619; dominee in Achlum / Hitzum sinds 1629 tot 1655; kandidaat in 1626

Wapen: wapen1944

foto/tekening: Beeldbank


Wapen: wapen1946

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Franekeradeel
plaats: Hitsum
boeknummer: 2871

In't jaer duysent ses hondert ende seven en dartich heeft mij Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten

Jkr. Ade van Eysinga ende juffrouw Catharina van Eysinga in leven grietman van Leeuwarderadeel

Nicolaus Isbrandi Snecanus eccls in Achlum.

Gaetse Iansen Willem Clasen en Piecke Tackeles Sibrant Foppes kerkvoochd en dorprichter in Hitzum
naam: Feytsma van Baerda, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; kerkvoogd; administrateur

Wapen: wapen1945

foto/tekening: Beeldbank

vindplaats: De Waag
type: Klokken
bron: Aantekeningen over zich in Friesland bevindende klokken in het algemeen en over de opschriften en afbeeldingen daarop in het bijzonder
plaats: Dokkum
boeknummer: 1082

Int iaer ons heeren M DC XXX VII heeft my Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten
Ian Feytsma van Baerda kercvogt ende administratuer van de kerckegoederen van Reysum
naam: Snecanus, Nicolaas IJsbrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; geboren rond 1602; student Franeker 1619; dominee in Achlum / Hitzum sinds 1629 tot 1655; kandidaat in 1626

Wapen: wapen1944

foto/tekening: Beeldbank


Wapen: wapen1946

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Franekeradeel
plaats: Achlum
boeknummer: 27

Int jaer ons heeren duysent ses hondert ende een en dartigh heeft Hans Falck van Neurenberg mij ghegoten. Nicolaus [Si]brandi Snecanus eccls in Achlum en Hitzum Tjomme Sybes op Monicke Bil kerkvooght in Achlum Heere Lyuwes kerkvooght in Achlum
naam: Foppe Doekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ;
Wapen: wapen1943

foto/tekening: Beeldbank

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Leeuwarderadeel
plaats: Britsum
boeknummer: 799

Jurien Balthasar heeft my gegooten in Leeuwarden 1664. Gosewijn van Coehoorn, old kapitein van eene compagnije soldaten te voet en vrou Aeltje Hinckema van Hinckemaboergh sijn huysvrou; Antonius Petri, pastor in Britzum; Harmen Jansen, dorpsrechter en meedekerkvoogd tot Britzum; Foppe Doeckes, Pieter Sytses, Sytse Sytses Wiglama, Folkert Pieters, Aete Eelkes; jr Siuck van Burmania d'olde op Jornsma en vrou Cunera van Douma sijne vrou; jr Gemme Laes van Burmania Jornsma, holtphester en pluymgraef der provincie van Friesland en kerkvoogd tot Britzum, en vrou Rientien van Eysinga sijn e. owerledene en vrou Foeck van Eysinga sijn ede. tegenwoordige vrouw; jr Siuck van Burmania de jonge op Martena State tot Cornium in leven grietman en dyckgraef over Wymbritzeradeel de steden Sneek en Ylst daaronder begrepen en de vrou Catharina Enthens sijn ed vrou
naam: Harmen Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; rechter; kerkvoogd

Wapen: wapen1942

foto/tekening: Beeldbank

boeknummer: 799

objecttekst idem
naam: Pieter Sietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ;
Wapen: wapen1941

foto/tekening: Beeldbank

boeknummer: 799

objecttekst idem
naam: Ate Eelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ;
Wapen: wapen1940

foto/tekening: Beeldbank

boeknummer: 799

objecttekst idem
naam: Folkert Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ;
Wapen: wapen1939

foto/tekening: Beeldbank

boeknummer: 799

objecttekst idem
naam: Wiglama, Sietse Sietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Sietse Idses Wiglama; gehuwd 1650 Tjitske Freerks; geboren rond 1625;

Wapen: wapen1938

foto/tekening: Beeldbank

boeknummer: 799

objecttekst idem
naam: Jongestal, Pieter Pieters van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-08-1770
aant.: zoon van Pieter van Jongestall en Wilhelmina Coenders; ; gecommitteerde ten landsdage, koopman; ouders niet helemaal duidelijk

Wapen: wapen1937

foto/tekening: Fries Museum

vindplaats: in de kerk; onzeker
type: Rouwborden
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Marssum
boeknummer: 10593

De hoog wel geb heer den heere jr Pieter van [J]ongestal, in leven gecommiteerde staate ten landsdage, oud opper koopman en securd in Indien mitsgs president van justitie en landraat der provintie Amboina etc. etc. overleden den 6e augsutus 1[7]70 in den ouderdom van 57ig jaaren en leid hier begraven
naam: Lumke Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-10-1690
aant.: gehuwd 1 Luitjen Harrits; gehuwd 2 Melle Hoites Ulbema;
Wapen: wapen1936

foto/tekening: Fries Museum

vindplaats: Fries Museum
type: Grafstenen
bron: Fries Museum jaarverslag 1971
plaats: Gerkesklooster
boeknummer: 2062

Ao 1690 den 9 octoberis is in den heere gerust de eerbare en deughtsame Lumke Harmens nagelatene weduwe van w: Luitien Harits ende bij het overlijden de tweede huisvrouwe van Melle Huites out in haer 40ste iaer en leit alhier met haer zoon Harmen Melles Ulbema begraven waer in den geest des levens is geweest maer 15 dagen obijt den 18e maert

Memento morij Ao MDCXC
naam: Alma, Grietje Wiebets
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Wiebet Louws Alma en Jetske Hania; gehuwd 1671 Jarig Jacobs; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1935

vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Ee
boeknummer: 10591

II GA
1680
naam: Born, Godert Andries
geb.datum:
doopdatum: 06-03-1703
sterfdatum:
aant.: zoon van Andries Goderts Born en Trijntje Bouwes; gehuwd 1726 Trijntje Allerts Heixan; gehuwd 2 1747 Antje Hoites Nijland; bouwmeester

Wapen: wapen1934

foto/tekening: Marc Claeys

vindplaats: verzilverde handbijbel
type: Kerkboeken en bijbels
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10590

GAB
1729
naam: Witteveen, Frederik Harmens
geb.datum: 23-05-1736
doopdatum:
sterfdatum: 16-01-1764
aant.: zoon van Harmen Frederiks Witteveen en Kersje Nannes Muskulus; ; dominee, studeerde in Groningen en Utrecht

Wapen: wapen1385

Omschrijving: gevierendeeld: I. de Friese adelaar. II. in blauw een zwarte slang, gekronkeld rond de stam van een zilveren boom op groene grond; III. in blauw drie gouden lelies; IV. in goud drie groene eikels met de stelen omlaag. Helmteken: een helmkroon. Helmkleed: rechts: blauw, gevoerd met geel; links: blauw, gevoerd met wit


Wapen: wapen1933

Omschrijving: gevierendeeld: I. de Friese adelaar. II. in blauw een zwarte slang, gekronkeld rond de stam van een zilveren boom op groene grond; III. in blauw drie gouden lelies; IV. in goud drie groene eikels met de stelen omlaag. Helmteken: een helmkroon. Helmkleed: rechts: blauw, gevoerd met geel; links: blauw, gevoerd met wit

vindplaats: pijpgereedschap
type: Cachet, zegelring
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Haskerhorne
boeknummer: 10589

FW
naam: Inne Sipkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Nank Koerts; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1931

foto/tekening: Peter de Reijke

vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Follega
boeknummer: 10588

I.S. N.K.
naam: Gorcum, Lolke Hendriks van
geb.datum: 28-12-1784
doopdatum: 09-01-1785
sterfdatum: 04-08-1868
aant.: zoon van Hendrik Johannes van Gorcum en Geeltje Lolkes Wytsma; gehuwd 1806 Kreesje Durks Flietstra;
Wapen: wapen1930

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 10584

Lolke van Gorcum is gebooren den 28 december 1784
naam: Gorcum, Hendrik Johannes van
geb.datum: 29-11-1750
doopdatum: 06-12-1750
sterfdatum:
aant.: zoon van Johannes Jans van Gorkum en Ynskje Hans Hylcama; gehuwd 1 1775 Geeske Reins Wiarda; gehuwd 2 1781 Geeltje Lolkes Wytsma; schoolmeester; organist

Wapen: wapen1929

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Idaard
boeknummer: 10583

Hendrik van Gorcum is gebooren den 29 november 1750
naam: Hoitema, Berber Tietes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Tiete van Hoitema en Atje; gehuwd Johan Martens Gravius;
Wapen: wapen1928

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Wymbritseradeel
plaats: Heeg
boeknummer: 2697

Iohan Martens Gravius Take Tiammis ende Popk siin wiif 25 gg contribuerunt Triin Harmens 28 gg 1615 Iohannes & Franciscus & Thomassz monnii fratres nos feceront

IMG BVH
naam: Gravius, Johannes Martens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Berber van Hoytema; overleden na 1629

Wapen: wapen1927

boeknummer: 2697

objecttekst idem
naam: Janke Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Pieter Holkes;
Wapen: wapen1926

foto/tekening: Peter de Reijke

Omschrijving: Vrouwenwapen: gedeeld: I. de Friese adelaar; II. (doorsneden?) 2 eikels naast elkaar met daaronder een roos; hartschild: een ster?

vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 10572

PH II 1688
naam: Pieter Holkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1656 Houkje Eelkes; gehuwd 1667 2 Janke Jans;
Wapen: wapen1925

foto/tekening: Peter de Reijke

Omschrijving: gedeeld: I. de Friese adelaar; II. een anker, boven vergezeld van 2 klavers (en mogelijk beneden van ?)

boeknummer: 10572

objecttekst idem
naam: Unia, Feikje Jans van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Jan Keimpes van Unia en Aafke Dirks; gehuwd Broer Tjardes;
Wapen: wapen1923

foto/tekening: Peter de Reijke


Wapen: wapen1924

foto/tekening: Peter de Reijke

vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warstiens
boeknummer: 10571

AL

FVO
naam: Unia, Feikje Jans van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Jan Keimpes van Unia en Aafke Dirks; gehuwd Broer Tjardes;
Wapen: wapen1923

foto/tekening: Peter de Reijke


Wapen: wapen1924

foto/tekening: Peter de Reijke

vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warstiens
boeknummer: 10570

GW

1777

FVO
naam: Dirkje Frismoets
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1626 Pieter Jochums;
Wapen: wapen1922

foto/tekening: Peter de Reijke

vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 10569

PI DF
naam: Pieter Jochums
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1626 Dirkje Frismoedt; geboortejaar geschat; betaalt tappersgeld

Wapen: wapen1921

foto/tekening: Peter de Reijke

boeknummer: 10569

objecttekst idem
naam: Hiddema, Hiske Huiberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-03-1664
aant.: gehuwd 1 1628 Sierk Sakes Idsinga; gehuwd 2 1662 Duco Roorda van Bockema; geboren rond 1606

Wapen: wapen1920

foto/tekening: Peter de Reijke

Omschrijving: gevierendeeld ?: I. 3 schuinkruisjes, geplaatst 1-2; II. en III. ??; IV. 3 schuinkruisjes, 2-1

vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Jorwerd
boeknummer: 10568

SSI HH
naam: Idsinga, Sierk Sakes van
geb.datum:
doopdatum: 11-12-1603
sterfdatum: 01-04-1660
aant.: zoon van Sake Sakes Idsinga en Uilkje Sierks; gehuwd 1628 Hiske Huiberts Hiddema; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris; belastingontvanger; ouderling

Wapen: wapen1052


Wapen: wapen1919

foto/tekening: Peter de Reijke

boeknummer: 10568

objecttekst idem
naam: Brouwer, Jan Wopkes
geb.datum: 18-05-1776
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wopke Dirks Brouwer en Hinke Haitses; gehuwd 1799 Maria Catharina J. Lohman;
Wapen: wapen1918

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Workum
boeknummer: 10565

Jan Wopkes Brouwer gebooren den 18 may 1776 op saterdag
naam: Harckama, Sikke
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1917

vindplaats: zilveren zegelring
type: Cachet, zegelring
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 10532

Sigillv Sicco Harcuma
naam: Thijssen, Douwe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-04-1687
aant.: gehuwd 1659 Hiltje Hanses van Milhuisen; gecommitteerde ten landsdage; burgemeester; vroedsman

Wapen: wapen1916

foto/tekening: Rudolf Broersma

vindplaats: schouw voormalige voogdenkamer Natuurmuseum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10531

Anno 1675
François de Swart, burgemeester
Abraham de Schepper, burgemeester
Meierus Beetzius, schepen
Harmanus Crans, bouwmeester
Sjoerd Ates Haakma, vroedschap
Dr. Johannes Doting, vroedschap
Jacob Lamberts Fenema, vroedschap
Douwe Thijssen, vroedschap
naam: Fenema, Jacob Lammerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: vroedsman

Wapen: wapen1915

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Dotinga, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-08-1694
aant.: gehuwd 1664 Margaretha Huighis; geboren rond 1633; stadssecretaris 1678 - 1693; vroedsman

Wapen: wapen1914

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Haakma, Sjoerd Ates
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwde 1639 Japke Jans; geboortejaar geschat; vroedsman; steenhouwer

Wapen: wapen1913

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Crans, Harmen
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1664 Hiltje Wiglius; geboortejaar geschat; bouwmeester; burgemeester

Wapen: wapen1912

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Beetzius, Meierius Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-06-1679
aant.: zoon van Allert Beetzius en Berber van Haersma; geboortejaar geschat; schepen

Wapen: wapen1911

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Schepper, Abraham siebrens de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1658 Titia Hagius; geboortejaar geschat; burgemeester

Wapen: wapen1910

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Swart, Frans de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-12-1691
aant.: gehuwd 1 1660 Margaretha Brandsma; gehuwd 1686 Eelkje Kann; apotheker; burgemeester; gecommitteerde; gedeputeerde staat

Wapen: wapen1909

foto/tekening: Rudolf Broersma

boeknummer: 10531

objecttekst idem
naam: Bienema, Johannes Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1908

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: In goud een zwart zadel.

vindplaats: wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10530

P. Westra 1779
I. Bolman 1780
N. Swalue 1781
J. Swalue 1782
C. Elzinga 1783
S. Sijbesma 1784
J. Klinkhamer 1785
B. van Lon 1786
Haije Beekkerk 1787
N: Lourens 1788
J: Feima 1789
H. Bakker 1791
Binema 1792
naam: Bakker, Hette
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1792 Trijntje Wibrandi; apotheker; overleden voor 1804

Wapen: wapen1907

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: In goud een zwart monogram, bestaande uit de schrijfletters H en B; een blauwe schildvoet met 3 omgewende zwemmende zilveren eenden of ganzen met oranje snavels, de eerste vogel komende uit de rechterschildrand.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Feima, Jan Jans
geb.datum:
doopdatum: 28-02-1766
sterfdatum:
aant.: Zoon van Jan Ypes Feima en Fettie Jans Distelsma;
Wapen: wapen1906

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese adelaar; II. doorsneden: a. in blauw een gouden spoorrad met 8 punten; b. in rood een groene klaver. Het laatste wapen op dit blad is niet ingevuld en was oorspronkelijk waarschijnlijk bedoeld voor Johannes van der Feen, aangesteld 16 april 1790.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Lourens, Nicolaas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1905

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: In goud een zwart monogram, bestaande uit de schrijfletters J? N en L.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Beekkerk, Haaie Wouters
geb.datum: 30-07-1758
doopdatum: 18-08-1758
sterfdatum: 05-09-1822
aant.: zoon van Wouter Beekkerk en Trijntje Kroon; gehuwd 1 1785 Geertruida Meiles Toussaint; gehuwd 2 1790 Sietske Siemens Sloterdijk; burger officier; lakenkoper

Wapen: wapen1904

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese adelaar; II. doorsneden: a. in heel lichtblauw een zilveren(?) kerk, geopend en verlicht van zwart, met een blauw tentdak, met op de uiteinden een schoorsteen en in het midden een koepeltorentje, verlicht van zwart, met een blauw dak, waarop een haan; de kerk staande op een lichtgroene (grond? of opreizend uit water); b. in zilver een buste van een man en profil, dragende een (blauwe?) mercuriushelm.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Lon, Bauke Dirks van
geb.datum:
doopdatum: 30-11-1764
sterfdatum:
aant.: Zoon van Dirk van Lon en Anna Hofman; gehuwd 1 1787 Jetske Zijlstra; gehuwd 2 1789 Geertruida Rebekka Angelbeek; koopman

Wapen: wapen1903

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gevierendeeld: I. de Friese adelaar; II. in groen drie gouden klavers, geplaatst2 en 1; III. in blauw een gouden ton met groene (tabaks?)bladeren; IV. in goud een zilveren mannelijk figuur, met een bruine knots(?) in de rechterhand.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Klinkhamer, Jacob
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: koperslager

Wapen: wapen1902

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: A. gedeeld: 1. in heel lichtblauw wrsch. zilver) een hand van natuurlijke kleur, komende uit een uit de rechterschildrand komende (grijze) wolk, houdende een zwarte hamer die op een zilveren aambeeld steunt; 2. In blauw een springende haas van natuurlijke kleur op een groene grond; B. in rood een zilveren monogram, bestaande uit de schrijfletters J en K en rechts daarvan hun spiegelbeeld in elkaar verstrengeld.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Sybesma, Siebe Tybolts
geb.datum:
doopdatum: 16-10-1750
sterfdatum:
aant.: Zoon van Tybolt Sybesma en Helena Scrinerius; gehuwd 1784 Anna Cahais; kunstschilder

Wapen: wapen1901

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese adelaar; II. in heel licht blauw (wrsch. zilver) 3 groene klavers boven elkaar.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Elzinga, Cornelis Hendriks
geb.datum:
doopdatum: 04-06-1755
sterfdatum:
aant.: Zoon van Hendrik Lucas Elsinga en Minke Baukes; gehuwd 1776 Grietje van Slooten;
Wapen: wapen1900

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: A. in heel lichtblauw (wrsch. zilver)een (elzen)bosje op een grond, alles van groen; B. gedeeld: 1. In blauw 3 gouden achtpuntige sterren, geplaatst 1 en 2; 2. In heel lichtblauw (wrsch. zilver) een omgewende gouden gezichtswassenaar

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Swalue, Jacob Eilardus
geb.datum:
doopdatum: 18-09-1750
sterfdatum:
aant.: Zoon van Eylardus Swalue en Maria Heyman; gehuwd 1780 Maria wybranda van den Bosch;
Wapen: wapen1899

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: A. in zilver (gewolkt lichtblauw) een dravend bruin paars op een groene grond; B. in goud een vertakte (zwarte) boomstronk op een groene grond, waarop een zwaluw van natuurlijke kleur.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Swalue, Nicolaas Cornelis
geb.datum:
doopdatum: 30-01-1750
sterfdatum:
aant.: Zoon van Cornelis Swalue en Gertie Wijndorp; gehuwd 1 1778 Henriëtte van den Bosch; gehuwd 2 1785 Sophia Leijber;
Wapen: wapen1898

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Doorsneden: A. in zilver (gewolkt lichtblauw) een dravend bruin paars op een groene grond; B. in goud een vertakte (zwarte) boomstronk op een groene grond, waarop een zwaluw van natuurlijke kleur.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Bolman, Izaak Hajonides
geb.datum:
doopdatum: 15-09-1756
sterfdatum:
aant.: zoon van Hajonides Bolman en Sietske Hanenburg;
Wapen: wapen1897

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gevierendeeld: I. de Friese adelaar; II. in rood een zilveren aanziende runderkop; III. in zilver 3 gouden zaaddozen van een papaver, geplaatst 1 en 2; IV. in goud 3 groene klavers, geplaatst 1 en 2.

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Westra, Pieter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1779 Kniertje Arentsma;
Wapen: wapen1896

foto/tekening: Rudolf Broersma

Omschrijving: Gedeeld: I. de Friese adelaar; II. doorsneden: a. in zilver twee zwarte schuingekruiste brouwersspanen; b. in rood een omgewende zilveren kuipershamer

boeknummer: 10530

objecttekst idem
naam: Fictor, Hendrik Frederik Harmanus
geb.datum:
doopdatum: 17-07-1740
sterfdatum: 12-03-1823
aant.: zoon van Frederik Harmanus Fictor en Angenietje Hendriks; gehuwd 1775 Maria Cuperus; schoenmaker

Wapen: wapen1895

foto/tekening: Nykle Dijkstra

vindplaats: Lutherse kerk wapenbord
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10529

J:C: Lange
J:H: Gebel
Augustus Sterk
J:A: Karsten
C: van Deventer
C: Sonntag
J:A: Gebhard
A. Sonntag
H:W: Schroeder
F: Poppenhaus
H: Ruger
J:F:W Everleyn
H: Victor
naam: Everleyn, Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1754 Tetje Wierds; geboortejaar geschat; boekbinder

Wapen: wapen1894

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Ruger, Hermannus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1778 Dorothea Sophia Hauck; koopman

Wapen: wapen1893

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Poppenhaus, Frederik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1764 Maria Catrina Bouwmeester; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1892

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Schroeder, Hendrik Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1770 Elisabeth van Deventer; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1891

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Sonntag, A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1890

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Gebhard, Johan Andreas
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1889

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Deventer, Christian van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1770 Balthina Buchner; geboortejaar geschat; kastelein

Wapen: wapen1888

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Sonntag, C.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1887

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Karsten, Johan Antoon
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1886

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Sterk, Augustus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Clara Johanna Cobbe; geboortejaar geschat; doctor; voor het eerst vader in 1755

Wapen: wapen1885

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Gebel, Johan Hendrik
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Maria Catharina Klein; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1884

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem
naam: Lange, Johann Christoph
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1746 Trijntje Lourens; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1883

foto/tekening: Nykle Dijkstra

boeknummer: 10529

objecttekst idem