Friese familiewapens doorzoekbaar

Zoeken in de database familiewapens
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Reset naar  Alles
Wapentype 1
Wapentype 2
Wapentype 3

Friese familiewapens gecategoriseerd naar wapentypes
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Inmiddels heb ik meer dan 10.000 objecten ingevoerd, waarvan een deel met familiewapens. Deze zijn hier te bekijken. Je kan ook gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese familiewapens
Het zoeken gaat automatisch: zodra een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Zoeken in de complete database
Op deze pagina zijn de Friese familiewapens uitgelicht. De volledige database met memorabilia is te vinden op de pagina Teksten van memorabilia uit Friesland.

Overzicht familiewapens

naam: Botje Sierks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1617 Siebe Gerlofs Baard;

Wapen: wapen1720

vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Marssum
boeknummer: 10490

Sibbe Gerlifs Bottie Siercks
naam: Jan Heerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1645 Adriaantje Willems Wassenaar; geboren rond 1611; overleden voor 1682

Wapen: wapen1719

vindplaats: zilveren beker met munt
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: OL Vrouwenparochie
boeknummer: 8578

Ian Heerts Aeriaentie Willems anno 1655

io hang Georg s a rom imp archim et electx 1625
naam: Geldorpius, Oene Gosses van
geb.datum:
doopdatum: 11-11-1614
sterfdatum:
aant.: zoon van Gosewinus Geldorpius en Saapke Ages Sierxma; gehuwd 1647 Jeltje Jelles van Jongestal; gedoopt te Amsterdam; burgemeester; gecommitteerde

Wapen: wapen1718

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Stavoren
boeknummer: 8048

1666 is gesturven de eerent[h]esten hooch geleerden heere Onias van Geldorp in leven meede gecommitteerde ter vergaedering ho. mo. heere state generael der verenigde Nederlanden en burgemr der steede Stavoren

A[nno] 1667 is gesturven [de eerbare en]de deughtsame [Ieltie] van Jongestall syn ... 53 iaren ende ... beide begraven
naam: Age Sietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Fetje Pieters; gehuwd 2 Onbekend Cornelis; overleden na 1653; verm kerkvoogd 1633/34

Wapen: wapen1717

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stavoren
boeknummer: 6115

Hier leit begraven den eerbare frou Fed Pieters de huisfrou van Aghe Sitties is geruist in den heere den 16 ianuarius 1619

A S
naam: Gjalt Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Antje Douwes; geboren rond 1601; overleden rond 1642; raad; burgemeester 1623

Wapen: wapen1716

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stavoren
boeknummer: 8099

... is w.. de... ..d[en] 16 oc[t]ober is [g]estorve Galtie Ians in [l?]e[ve][vr]oedtschap en[d?] grootsc[hi]pper in Stavoren ou 41 iaren ende le.t hier begraven

...nde Ianne.ien Douwes huysvrouw van Doede Claes nu regeerende burgemee[ster] ... Stavoren is in den heere geru[st] .. decembris anno 165[7?] ende Bauke Ians huysvrouw van Volkert Simons mede in de heere gerust den 1. octobris anno 165.
naam: Thomas Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; touwslager

Wapen: wapen1715

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Archief PKN Stavoren; verzameld door J. Visser & R. Visser-de Groot
plaats: Stavoren
boeknummer: 8046

T G

... [is in den] heere gerust den eersamen Thomas Gerrytsz toslager in leve ...

Anno 1655 den 30 september is in de heere gerust die eerbare Goijckien Annes die huijsfrouwe van Lijckle Jacobs ende leidt alhier begraven

Ao 1656 den 14 janevarijus is in den heere gerust den eersame Anne Gerrijts touslager binnen Stavoren ende leidt alhier begraven
naam: Fokje Siemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-04-1646
aant.: gehuwd Siebren Everts; geboren rond 1610

Wapen: wapen1714

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Archief PKN Stavoren; verzameld door J. Visser & R. Visser-de Groot
plaats: Stavoren
boeknummer: 8039

R.H.B.
T B
F S

Hier leit begraven den eerbare Fock Simens sterf den 7 april anno 1646 met haren soen Evert Sibrants

Anno 1658 de 24en maius is in de heere gerust de eersame man Sibbren Everts in sin leve gewest schepper en get man out 49 iaer ende leit alhier begrave

1729 de 1 september is in den heere gerust Rienk[?] Harmens out int 1[5] iaer ende leit alhier begraven
naam: Folpert Jarigs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-03-1634
aant.: ; kerkvoogd 1624-1626; burgemeester 1617 - 1634

Wapen: wapen1713

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stavoren
boeknummer: 8060

Anno 1709 den 23 october is in den heere gerust de eersaeme [Au]ke Hindriks Brouwer 61 iaer en leit alhier begraven

Anno 1634 den [1?] marty sterf den eersamen Fol[pert] Jarichs ende leit hier begraven

Anno 1731 den 2 iuni is in den heere gerust de eersamen Hinderik Aukes Brouver oud 40 jaer en leit hier begraven
naam: Reintje Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-12-1639
aant.: gehuwd Ieme Allerts;

Wapen: wapen1712

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Archief PKN Stavoren; verzameld door J. Visser & R. Visser-de Groot
plaats: Stavoren
boeknummer: 8057

Int jaer ons heeren anno 1639 den 28 desem is in den heere gerust die eerbare Reine Claesd. die huisfrou van Ime Allerts leit hier begraven

Ano 1684 den 10 december in de heere gerust de eersame Allert Ymers olde burgemeester en volmacht ten landsdage ontrent 63 jaar ende leit hier begraven
naam: Allert Iemes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-12-1684
aant.: zoon van Ieme Allerts en Reintje Klases; ; burgemeester 1660-1668 en 1679-82; gecommitteerde ten landsdage

Wapen: wapen1711

boeknummer: 8057

objecttekst idem
naam: Ieme Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Reintje Klases;

Wapen: wapen1711

boeknummer: 8057

objecttekst idem
naam: Reinder Allerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Trijntje Allerts; burgemeester

Wapen: wapen1710

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stavoren
boeknummer: 6112

Anno 1598 den 5 febervary is in den heere gerust d eerbare Tryn Aell.. vrou van de burgemeyster Reynner Aellerts h begr

Anno 1663 de 11en iannuary is in den heere verstorve de eerbare Lievck Reiners dochter weduw van Douue Thomis oudt ontrent 68 iare en leidt al hier begraven

Anno 1634 den 10 iunny is in den heere gerust den eersame Thomes Dowes de soon van Dowe Thomes in't 4de iaer en hier begrave
naam: J., D. H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
Wapen: wapen1709

foto: Hans Jorna

vindplaats: memorielepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10478

DHJ
naam: Hendrik Franses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: uit Dokkum; schipper; naam niet zeker

Wapen: wapen1708

foto: Scheepsmuseum Sneek

vindplaats: munt
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10477

HF
1695
naam: Gercama, Sikke Gerkes
geb.datum: 18-06-1747
doopdatum: 25-06-1747
sterfdatum:
aant.: zoon van Gerke Johannes Gercama en Knierke Joekes; ;

Wapen: wapen1707

foto: Museum Martena

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Zilvercollectie museum Martena
plaats: Dongjum
boeknummer: 8498

Sicke Gerkis is geboren den 18 juny 1747
naam: Gercama, Johannes Gerkes
geb.datum: 15-04-1739
doopdatum:
sterfdatum: 14-11-1808
aant.: zoon van Gerke Johannes Gercama en Knierke Joekes; gehuwd 1766 Grietje Klases;
Wapen: wapen1706

foto: Museum Martena

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Zilvercollectie museum Martena
plaats: Dongjum
boeknummer: 8500

Johannis Gerkis is geboren den 15 april 1739
naam: Wietse Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1659 Trijntje Jans Leijenaar; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1705

vindplaats: huwelijksbeker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Kollum
boeknummer: 9868

WW TIL
naam: Leijenaar, Trijntje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Jouke Hielkes; gehuwd 2 1654 Willem Jans Bockeblaet; gehuwd 3 1659 Wietse Willems; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1704

boeknummer: 9868

objecttekst idem
naam: Wiarda, Here Doekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-01-1572
aant.: zoon van Doeke Heres Wiarda; gehuwd 1 Rieme Douwes; gehuwd 2 Anna Bauwma; 1554 burger van Sneek en in 1559 olderman

Wapen: wapen1703

foto: Willem Hansma

vindplaats: in de Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10459

Hier leit begrave Heero Doekes Wyaerda ovt olderma va Sneek pilgrv van Iervsale sterf ao 1572 de 13 ian

Ao 15.. den … octobre is in den heere gerust de eerbare S…k… sal … …ske wijlen … ende leit hier begraven
naam: Hillama, Arend Jeltes
geb.datum:
doopdatum: 02-09-1608
sterfdatum:
aant.: zoon van Jelte Keimpes Hillama en Aukje Oedses van Haersma; ; gedoopt Leeuwarden; ongehuwd; testament 6 november 1653, leefde nog 1670; ontvanger-generaal van Tietjerksteradeel, afgevaardigde ter Staten-Generaal; kerkvoogd van Bergum

Wapen: wapen1702

foto: Wâldnet

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grafschriften Tietjerksteradeel
plaats: Bergum
boeknummer: 333

De heer Arnt van Hilma ontfanger generael van Tietzercksterdadeel
Sacra sepulturas motus incendia leges cum iubeor sonitu perterebrante loquor
Iurien Balthasar heeft my ghegooten in Leuwaerden 1662
naam: Grietje Siemens
geb.datum: 19-07-1718
doopdatum: 20-07-1718
sterfdatum:
aant.: dochter van Siemen Sipkes en Dieuwer Sjoerds;
Wapen: wapen1701

vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10385

Grijtje Sijmons gebooren den 19 julius 1718
naam: Popta, Frans Wopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wopke Pieters Popta en Iemkje Andeles van Dotinga; gehuwd 1 Anna Siebes Tallum; gehuwd 2 1664 Gerbrich Hanses; gehuwd 3 1670 Trijntje Jacobs;
Wapen: wapen1700

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10379

Frans Wopkes meister metselar binnen Franeker

GP
naam: Mey, Jan Scheltes van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-07-1814
aant.: zoon van Schelte Cornelis en Jouwerke Rienks; gehuwd 1762 Wypkje Martens de Jong;
Wapen: wapen1699

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10375

Jan Scheltes van der Mey 1764
naam: Marnstra, Minne Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1682 Eeufke Wieros; geboortejaar geschat; burger hopman

Wapen: wapen1698

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 10373

Minne Jans Marstra
naam: Suiderbaan, Jan Lolkes
geb.datum:
doopdatum: 30-12-1694
sterfdatum: 21-08-1761
aant.: zoon van Lolke Jans Suiderbaan; gehuwd 1 1719 Anna Aelses Inia; gehuwd 2 1722 Susanna Groenwolt; gehuwd 3 1726 Jeltje Botes Wynia;; procureur; stadssecretaris; belastingontvanger

Wapen: wapen1697

vindplaats: huwelijkspenning
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dokkum
boeknummer: 10366

Jan Lolkes Suiderbaen
naam: Wiarda, Wietse Siebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Wietske Jakkeles, voor 1685; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1696

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Sneek
boeknummer: 10355

Witse Sijbbes Wijaerde 1681
naam: Jacob Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: metselaar

Wapen: wapen1695

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10348

Johannes Alberts 1763
naam: Tjitse Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1620; uit Dongjum; wever; burger Franeker 1642

Wapen: wapen1694

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Franeker
boeknummer: 10340

Tietse Sickes

GP

1656
naam: Jelle Eelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1761 Rinske Alberts; geboortejaar geschat

Wapen: wapen1693

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10337

Den 25 november 1763 Ielle Eelkes
naam: Reinder Wessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: koopman

Wapen: wapen1692

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10314

Reinder Wessels coopman 1762
naam: Backerus, Mient Freerks
geb.datum:
doopdatum: 05-09-1714
sterfdatum:
aant.: zoon van Freerk Goverts en Antje Gabes; gehuwd 1 1742 Geertje Alefs; gehuwd 2 1766 Maria Elisabeth Meijer; gedoopt Gerkesklooster; begraven 20-5-1774

Wapen: wapen1691

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 4024

Miente Backeris is meester koeckebakker geworden den 27 januarius 1750
naam: Sadelaar, IJsbrand Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-10-1705
aant.: gehuwd 1661 Eke Hendriks; burgemeester; kerkvoogd; belastingontvanger

Wapen: wapen1690

vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Bolsward
boeknummer: 10305

Burgemeester J. Sadelaer olderman van t boomesin werckers gilt 1682
naam: IJlst, Jacob Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 09-05-1675
sterfdatum:
aant.: Jacob Jacobs IJlst en Sjoerdje Everts Sierxma; gehuwd 1 1699 Sjoerdje Rintjes Posthuma; gehuwd 2 1709 Antje Jurjens Nijland;
Wapen: wapen1689

vindplaats: gildepenning of familiepenning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 9667

Jacob Jacobs IJlst 1708
naam: Suringar, Gerard Siebren
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:

Wapen: wapen1688

vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: www.schippersgilden.nl
plaats: Harlingen
boeknummer: 9229

Gerard Sijbren Suringar

1682

1726
naam: Lentz, Adam Nicolaas
geb.datum:
doopdatum: 11-06-1730
sterfdatum:
aant.: zoon van Nicolaas Lentz en Elisabeth Maassen; gehuwd 1 1761 Fetje Feddes Posthuma; gehuwd 2 1772 Ykje Pieters Ykema;
Wapen: wapen1687

vindplaats: gildepenning; Fries Museum
type: Penningen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 9668

1752
Adam Lentz
naam: Welsma, Hendrik Ates
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ;
Wapen: wapen1686

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Harlingen
boeknummer: 2478

Hendric Ates Wellsma 1682
naam: Balk, Klaas Bokkes
geb.datum:
doopdatum: 29-07-1683
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1711 Neeltje Regnerus Reen; begraven 18 oktober 1748; bouwmeester; timmerman

Wapen: wapen1685

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3970

Claes Bockes Balck mr. geworden den 15 october Ao 1709

Mr Claas Bockes Balk 1709
naam: Adema, Ruurd Martens
geb.datum:
doopdatum: 06-12-1754
sterfdatum: 01-11-1849
aant.: zoon van Marten Ruurds Adema en Janneke Johannes Deil; gehuwd 1789 Jeltje Coree, Leeuwarden; gedoopt in Leeuwarden; bakker

Wapen: wapen1684

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 4063

Ruurd Adama meester koeckbacker den 12 maij 1782
naam: Backer, Willem de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1663 Etje Hendriks; geboren rond 1638

Wapen: wapen1683

vindplaats: gildepenning; nu in Fries Museum
type: Penningen
bron: Catalogus tentoonstelling 1942 Friesche heraldiek juli-sept. FM
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3867

Wilhelmus de Backer 1660
naam: Tjitske Siedses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-11-1630
aant.: gehuwd Taeke Ypkes;
Wapen: wapen1681

foto: André Buwalda

vindplaats: onder klokkenstoel Idzega
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Idzega
boeknummer: 4209

Int iaer 1623 den 29 november is gestorven d ersamen Tecke Ipckes ende leit hier begraven

Int iaer 1630 den 20 november is gestorven d erbare Tyets Sidsedr Sinu leit hier begraven

TI TS

An[no] 16.. den 12 may is in den heere gerust die eerb[are ...e?]rck Foppes die huusvrou van Tecke ...v... ontrent 42 jaer ende leit alhier begraven
naam: Taeke Iepkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-11-1623
aant.: gehuwd Tjitske Siedses;
Wapen: wapen1680

foto: André Buwalda

boeknummer: 4209

objecttekst idem
naam: Holstius, Michael
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 29-03-1646
aant.: ; geboren rond 1612; student Franeker 1629; uit de Betuwe; in 1632 als kandidaat naar Exmorra / Allingawier; dominee

Wapen: wapen1679

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Exmorra
boeknummer: 9811

Anno 1646 den 29 marty sterf de eerwaerde geleerde godtsalige d Michael Holstius in leven dienaer des godl. woords tot Exmorra en Allingawierd en leit alhier begrauen met 7 kinderen

MH
naam: Andringa, Freerk Gabes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-04-1637
aant.: zoon van Gabe Jorrits Andringa en Liesbeth Hanses ; ;
Wapen: wapen1678

foto: collectie Van der Kooi

vindplaats: gevonden op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Doniawerstal
plaats: Ouwster Nijega
boeknummer: 5330

Anno 1637 den 24 april is in den heere gerust den eersamen Freerck Gabbe zo Andringa ende leit hier begrauen
naam: Jacob Rommerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-10-1605
aant.: gehuwd Elisabeth Merks; konvooimeester

Wapen: wapen1677

foto: Harm de Vries

vindplaats: in de kerk; onder de vloer?
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Wonseradeel
plaats: Makkum
boeknummer: 4284

Ao 1605 de 21 october sterf de eersame mr. Jacob Rommerts z. convooymeister to Mackum
naam: Adema, Tjalling Lolles
geb.datum:
doopdatum: 13-01-1671
sterfdatum: 08-10-1741
aant.: zoon van Lolle Barres en Johanna van Eysinga; ; dominee

Wapen: wapen1676

foto: Harm de Vries

vindplaats: kerk, zilveren beker
type: Bekers
bron: Grafschriften Heerenveen
plaats: Donkerbroek
boeknummer: 1194

Anno 1707 T. Adema Dono dedik ecclesiae in Donkerbroek
naam: Jouke Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Antje Jans; geboren rond 1638

Wapen: wapen1675

vindplaats: op het kerkhof,verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Wonseradeel
plaats: Hichtum
boeknummer: 2798

Anno 1689 den 17 martius is in den heere gerust de eerbare Antje Jans de huisvrou van Ioucke Iohaens oudt int 50ste iaer ende leit alhier begraven
naam: Crack, Johannes Sietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-04-1652
aant.: zoon van Sietse Roelofs Crack; gehuwd Anskje Rintjes Lycklama a Nijeholt; grietman Aengwirden 1636-1652; curator; staat generaal

Wapen: wapen1674

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Heerenveen
plaats: Terband
boeknummer: 6260

Den 16 february 1643 is gesturven Rinco van Crack een soone van den eed: heer Ioannes va Crack mede ... generael der verenigde Neederlanden ende grietman over Aengwaerden en de va iuffr Aenscke van Lycklama
naam: Crack, Rienk Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-02-1643
aant.: zoon van Johannes Sietses Crack en Anskje Rintjes Lycklama a Nijeholt; ; geboren rond 1637

Wapen: wapen1674

boeknummer: 6260

objecttekst idem
naam: Crack, Johannes Sietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-04-1652
aant.: zoon van Sietse Roelofs Crack; gehuwd Anskje Rintjes Lycklama a Nijeholt; grietman Aengwirden 1636-1652; curator; staat generaal

Wapen: wapen1674

boeknummer: 6260

objecttekst idem
naam: Feikje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-09-1656
aant.: dochter van Jan Harmens en Gepke Hanses; gehuwd Anne Egberts Gaykema;

Wapen: wapen1673

vindplaats: op het kerkhof, verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel I Achtkarspelen
plaats: Surhuizum
boeknummer: 6229

Anno 1656 den 2 september is in den heere gerust die erbare Feycke Ians die huisvrouw van Anne Egbert Saphya out in haer 60 iaer ende leit alhier begraven
naam: Wielinga, Iepe Johannes
geb.datum: 30-11-1702
doopdatum: 01-12-1702
sterfdatum: 04-10-1773
aant.: zoon van Johannes Wielinga en Dieuwke Sjoerds Westerhuis; gehuwd 1 Magdalena Martinus van Scheltinga; gehuwd 2 1755 Detje Cecilia Sakes van Idsinga; gedoopt in Leeuwarden; raad in den hove van Friesland; voogd Poptaslot

Wapen: wapen0972


Wapen: wapen1419


Wapen: wapen1672

vindplaats: achter de kerk op het kerkhof; ooit in de kerk?
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Barradeel
plaats: Pietersbierum
boeknummer: 5374

Den 4 october 1773 is op Hottingastate onder Pietersbierum in den heere ontslapen de hoog edele gestrenge heer en mr Epeus Wielinga raad ordinaris in den hove van Friesland oud 70 jaaren en 10 maanden en 4 dagen en leit hier in deese kelder begraven tusschen zijn twee vrouwen Magdalena van Scheltinga en Dido Sicilia van Idsinga

Hebbende begeert dat deese kelder nooyt zal mogen worden geopend
naam: Gaykema, Cornelis Egberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Egbert Teunis Gaykema en Neeltje Annes ; ; schipper

Wapen: wapen1671

vindplaats: op het kerkhof, verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel I Achtkarspelen
plaats: Surhuizum
boeknummer: 6222

[Ao 161] ... february is inden heere gerust die eerbare Neeltie Annes de huisvrouw van Egbert Teunis ontrent 47 iaer leit alhier begraven

Ao 1617 Cornelis Egberts voorwaer heeft dese kerck bespro..en en.. wanck.. b... van die ..e ba... op die ander .o si.. och ..gen ...malkander 16 ba[l]cken in ge... 18 houtfoet overal

Anno 1645 is inden heere gerust den eersamen Cornelis Egberts burger en schipper binne Doccum out ontrent 42 iaer en leit alhier begraven
naam: Gaykema, Egbert Teunis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-06-1604
aant.: gehuwd 1594 Neeltje Annes; geboren rond 1569

Wapen: wapen1671

boeknummer: 6222

objecttekst idem
naam: Gaykema, Anne Egberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-06-1661
aant.: zoon van Egbert Teunis Gaykema en Neeltje Annes ; gehuwd 1 Feikje Jans; gehuwd 2 1660 Neeltje Jans Wiertsma;
Wapen: wapen1670

vindplaats: op het kerkhof, verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel I Achtkarspelen
plaats: Surhuizum
boeknummer: 6229

Anno 1656 den 2 september is in den heere gerust die erbare Feycke Ians die huisvrouw van Anne Egbert Saphya out in haer 60 iaer ende leit alhier begraven
naam: Steenkist, Eelkje Aukes
geb.datum:
doopdatum: 08-04-1660
sterfdatum: 19-10-1703
aant.: dochter van Auke Steenkist en Aafke Jans; gehuwd 1686 Tjeerd Greydanus;
Wapen: wapen1669

vindplaats: theepot
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Achlum
boeknummer: 10083

TG * ES 1689
naam: Greydanus, Tjeerd Johannes
geb.datum: 19-01-1656
doopdatum:
sterfdatum: 19-03-1712
aant.: zoon van Johannes Greydanus en Jitje Pieters Wymersma; gehuwd 1 1682 Aafke Johannes Olthof; gehuwd 2 1686 Eelkje Steenkist; dominee

Wapen: wapen1668


Wapen: wapen1667

vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Geschiedenis van Achlum
plaats: Achlum
boeknummer: 8812

Den 19 maert anno 1712 is in den heere gerust den eerwaarde en godsalige en welgeleerde dominus Tiardus Greydanus bedienaer des goddelijke woordts in de gmeinte tot Achlum en Hitsum out in het 57 jaar ende leit alhier begraven en verwacht een salige opstandinge
naam: Greydanus, Tjeerd Johannes
geb.datum: 19-01-1656
doopdatum:
sterfdatum: 19-03-1712
aant.: zoon van Johannes Greydanus en Jitje Pieters Wymersma; gehuwd 1 1682 Aafke Johannes Olthof; gehuwd 2 1686 Eelkje Steenkist; dominee

Wapen: wapen1668


Wapen: wapen1667

vindplaats: theepot
type: Dozen, potten en kannen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Achlum
boeknummer: 10083

TG * ES 1689
naam: Haersolte, Arend Rutgers van
geb.datum: 28-09-1677
doopdatum:
sterfdatum: 06-01-1760
aant.: zoon van Rutger van Haersolte en Anna Elisabeth van Haersolte van Herxen en Egede; gehuwd 1700 Riena Allegonda van Camstra; grietman Barradeel 1704 - 1753

Wapen: wapen0797


Wapen: wapen1666

foto: Lyckle Hoekema

vindplaats: in de kerk
type: Kerkbanken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Sexbierum
boeknummer: 10080

I. van der Sluys administerende kerkvoogd

De hoog welgebooren heer Arent van Haersolte heer van Hoenloo en grietman over Barradeel
naam: Sluis, Jelle Theotarus van der
geb.datum:
doopdatum: 31-01-1721
sterfdatum:
aant.: zoon van Theotardus van der Sluis en Yfke Jelles Jellema; gehuwd 1 Akke Paludanus; gehuwd 2 1725 Gooikje Beilanus; geboren Leeuwarden; in 1739 burger van Harlingen; gedoopt op belijdenis; kerkvoogd; ontvanger; rechter

Wapen: wapen1665

foto: Lyckle Hoekema

boeknummer: 10080

objecttekst idem
naam: Heydoma, Aaltje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-07-1696
aant.: gehuwd 1667 Alexander Sanders;

Wapen: wapen1664

vindplaats: op het kerkhof,verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Hemelumer Oldeferd
plaats: Koudum
boeknummer: 3470

Ano ... den ... is in de heere gerust de ... Alexander Sanders in leven mede [r]echter over Hemelummer Olde[paert] ende Noortwolde out ... iaren ende leit alhier begraven

Ano 1696 den 15 iuly is in den heere gerust de eerbare deugdsame Aeltie Heydoma huysvrouw van den bysitter Alexander Sanders olt 51 iaren ende leit alhier begraven
naam: Sanders, Alexander
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Aaltje Heydoma; geboren rond 1642; overleden na 1698; rechter; bijzitter

Wapen: wapen1663

boeknummer: 3470

objecttekst idem
naam: Poelstra, Iepe Ages
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-05-1671
aant.: zoon van Age Siebouts Poelstra en Maaike Sienes; gehuwd 1 1640 Baukje Siebes Andringa; gehuwd 2 1632 Atje Hantjes;

Wapen: wapen1662

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Finkum
boeknummer: 1572

Ao 1679 den 28 mert is gesturven de eerbare Bauck Sybbes Andringa dochter [hui]svrou van Ippe Agges Poelstra [ou]t 53 iaer en leit hier begraven met haer 3 kinderen

Anno ... den 10 s[eptember] is in den heere gerust de eerbare B[au]cktien Ages Poelstra in leven [huis]vrouwe van Lolke Folkerts .. iaer ... is gerust des morgens ... ren en leit alhier begraven
naam: Poelstra, Age Siebouts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Siebout Ages Poelstra en Gelske Tjepkes Hillama; gehuwd 1 1655 Rixt Joukes; gehuwd 2 1663 Atje Iepes Poelstra; geboren rond 1630

Wapen: wapen1661

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Finkum
boeknummer: 1570

Ao 1660 de 20 april sterf d eerbare Rixtye Ioukes dor huisvrow van Agge Sybolts Poelstra out int 25 iaer en leit alhier begraven

Anno 1718 den 21 iuny is in den heere gerust de eersame Tryntie Ages Poelstra huisvrou van Sytse Ians out in haer 53 iaer en leit hier begraven

Anno 1718 den 6 october is in den heere gerust den eersame Sybbe Ages Poelstra out in syn 45 iaer en leit hier begraven

Anno 1742 den 29ste augustus is in den heere gerust de eersame Lolke Folkerts Fopma out 73 iaaren en drie dagen en leit alhier begrave

Ao 1765 den 6 may is overleden Cuniera Hanecroot in leven huisvrouw van H:L: Hommema ontvr te Finkum oud 20 iaaren en 41 weeken nalatende 2 sonen met namen Lolke en Gerardus en leit alhier begraven
naam: Uilke Heres
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-07-1636
aant.: ; geboren Wanswerd; dominee

Wapen: wapen1660

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Leeuwarderadeel
plaats: Finkum
boeknummer: 1568

Ao 1636 de 24 iuly sterf d eersame vrome en welgeleerde Uldrick Heres zo in sijn leven gewesen pastor tot Finckum en Hyum olt int 30 ste iaer

Epitaphium
Siste parum per iter bone vir . tu chare viator
Atqz obiti nomen per lege mente precor
Clauditur Ulricus saxo hoc de
Nomine Heronis
Filius in Finckum pastor in ipse fuit
symmysterqz in Hijum verus
bonus atqz fidel is
In vita iuuenis munere corde pius

VH

HV SC
naam: Willem Foekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Metje Dirks; geboren rond 1577

Wapen: wapen1659

vindplaats: uit de kerk, vloer baarhokje
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 3104

Ao 1639 den 26 augustus is in den here gerust de eerbare Mettie Durck dr huisfrou van Willem Foeckes out 60 iaer ende leit hier begraven
naam: Wellens, Cornelis Boudewijns
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1663 Iesletje Ages Eisma; gehuwd 2 1682 Ynskje Ages Bruinia; geboren rond 1638; apotheker

Wapen: wapen1658

foto: André Buwalda

vindplaats: in de Botniastins; afkomstig Weeshuis
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Franeker
boeknummer: 10072

Klaas Tjebbes Tjepke Tjeerds Cornelis Wellens Iorrit Brunia

Als ons de milde gaef der kerk was aanbetroudt.
Doe stightte godt dit huis. God segen 't onderhoudt.
Laat, voogden die ons volgt, u sorg hier over gaan.
Laat, kristenen, uw' handt voor weesen open staan.
naam: Klaas Tjebbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1656 Drieske Ruurds Cock; geboren rond 1631; glasmaker; burger Franeker 1656

Wapen: wapen1656

foto: André Buwalda

boeknummer: 10072

objecttekst idem
naam: Bruinia, Jorrit Ages
geb.datum: 16-10-1642
doopdatum:
sterfdatum: 12-05-1678
aant.: zoon van Age Andries Bruinia en Taetske Hanses Walpert; gehuwd 1662 Ietje Dirks; geboren te Winsum; gecommitteerde ten landsdage; belastingontvanger

Wapen: wapen0810


Wapen: wapen1655

foto: André Buwalda

boeknummer: 10072

objecttekst idem
naam: Oedsma, Rinkje Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-02-1646
aant.: gehuwd 1622 Hendrik Martens; geboren rond 1599; overleden na 1643

Wapen: wapen1654

foto: Maikel Galama

vindplaats: uit de kerk; nu buiten
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 10045

[Anno 164?]6 den 15 febreuari [is] in de heere [gerust de eerbare Rinc]k Iohannes Oetsma docht[er huisvrou van den eersame] Hendrick Marte[ns en leit] hier begraven
naam: Hendrik Martens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1622 Rinkje Johannes; geboren rond 1597; 1632 burger van Sneek

Wapen: wapen1653

foto: Maikel Galama

boeknummer: 10045

objecttekst idem
naam: Jurjen Wopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1664 Sietske Aukes; geboren rond 1639

Wapen: wapen1652

foto: OKS

vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10042

IW SA
naam: Lunsing, Christoffeltje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Marcus Arends Barels; geboren rond 1629

Wapen: wapen1651

foto: Rudolf Broersma

vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Ooststellingwerf
plaats: Oosterwolde
boeknummer: 5143

Anno 17 ... den ... is in den heere gerust de eerbare ... Cristoffeltie Lunsing huisvrou van den ... Marcus Barels out ... jaer

Ao 1714 den 25 september is in den heere gerust de eersame Marcus Barels out 87 jaer en leit alhier begraven
naam: Terwisscha, Magdalena Merks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-09-1664
aant.: dochter van Merk Eises van Terwisscha en Sophia Gosses; gehuwd Arend Alberts Barels;

Wapen: wapen1650

foto: Maikel Galama

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oosterwolde
boeknummer: 7177

Den 24 iuny 1653 is den eersamen Arent Barels in de heer ontslape leit hier bigraven

Anno 1664 den 8en 7ber is in den heere gerust die eerbare Magdalena van Terwisscha die huisvrou van Arent Barels oudt ontrent 75 iaeren en leit alhier begraven
naam: Barels, Arend Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-06-1653
aant.: gehuwd Magdalena Merks van Terwisscha; geboren rond 1587

Wapen: wapen1649

foto: Maikel Galama

boeknummer: 7177

objecttekst idem
naam: Barels, Marcus Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-09-1714
aant.: zoon van Albert Arends Barels en Magdalena Merks van Terwisscha; gehuwd Christoffeltje Lunsing;
Wapen: wapen1648

foto: Rudolf Broersma

vindplaats: op het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Ooststellingwerf
plaats: Oosterwolde
boeknummer: 5143

Anno 17 ... den ... is in den heere gerust de eerbare ... Cristoffeltie Lunsing huisvrou van den ... Marcus Barels out ... jaer

Ao 1714 den 25 september is in den heere gerust de eersame Marcus Barels out 87 jaer en leit alhier begraven
naam: Barels, Magdalena Marcus
geb.datum:
doopdatum: 29-03-1668
sterfdatum: 04-11-1739
aant.: dochter van Marcus Arends Barels en Christoffeltje Lunsing; gehuwd Miseroy;
Wapen: wapen1646

foto: Maikel Galama

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Oosterwolde
boeknummer: 7178

Maedalena Baerels weduwe Miseroy obyt den 4 novembr 1739

MB
naam: Haiema, Ids Wiebets
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-12-1640
aant.: gehuwd Jipke Tjerks; rechter

Wapen: wapen1645

foto: Melle Koopmans

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Augsbuurt
boeknummer: 177

Ao 1640 den 8 decembr sterf de eersame Idse Wibes Haeima dorprechter van Autsbuir out ontrent 40 jaer en leijt alhier begraven

I W
naam: Barels, Albert Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-07-1659
aant.: zoon van Arend Alberts Barels en Magdalena Merks van Terwisscha; gehuwd Antje van Terwisscha; doctor

Wapen: wapen1644

foto: Maikel Galama

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Ooststellingwerf
plaats: Oosterwolde
boeknummer: 5142

Anno 1659 den 16 iuli omtrent 5 uyren nae noen is seer christelyck in den heere ontslaepen de eersame doctor Albertus Barel oudt omtrent 48 iaer enden leit alhier begraven
naam: Age Meinderts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-12-1712
aant.: gehuwd 1672 Trijntje Wiegers; schoolmeester; organist

Wapen: wapen1643

vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 10010

AM TW
naam: Hilbrand Jans
geb.datum:
doopdatum: 04-10-1657
sterfdatum: 02-06-1714
aant.: smid

Wapen: wapen1642

vindplaats: in het dorp; van het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hantum
boeknummer: 6986

[Anno] 17[1]4 den 2en iunius oude stiel is in den heere gerust den eersame ende seer discreten Hillebrand Ians in [leven ge]weest 32 iaren mr smidt in Hantum out in zyn 57ste iaer ende leit alhier begraven

H J
naam: Altinga, Iete Egberts
geb.datum:
doopdatum: 28-04-1669
sterfdatum: 10-01-1720
aant.: zoon van Egbert Etes en Sietske Dirks; gehuwd 1 1698 Sitje Roukama; gehuwd 2 1701 Doetje Vrijenburg; gedoopt in Dokkum; dominee

Wapen: wapen1641

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Foudgum
boeknummer: 1596

Ao 1720 den 10 ian: is in den heere gerust de eerw: godz: en welgeleerde do Yteus Altinga in leeven getrou bedienaar des goddelicken woords tot Foudgum en Raard oud in syn 51ste jaar ende leit alhier begraaven

O Christi door uwe dood
hebt gy den dood verslonden
en stervende gevelt
opdat my uwe dood
wie kan het dogh doorgronden
verlost van des doods gewelt
naam: Eelcama, Haaie van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-05-1645
aant.: gehuwd Catharina Jacobs van Bouricius; doctor

Wapen: wapen1640

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oostrum
boeknummer: 5176

Den 15 aprilis 1645 is ... Maria Tibaut echte huisvrouwe van ... Ioannes Elcama ... versturven out ... Iaeren

Anno 16[45] den 25 maijus sturff den eerentphesten ... Elcama out ... Iaeren

Den 23 aprilis 16[45] is Gerbrant van Elcama deser werelt overleden out ... Iaeren

Den 30 april 1645 is Joannis v. Elcama in den heere gerust en leit onder deeze steen
naam: Eelcama, Johannes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-04-1645
aant.: gehuwd Maria Tibaut;
Wapen: wapen1640

boeknummer: 5176

objecttekst idem
naam: Eelcama, Gerbrand van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-04-1645
aant.: ; testament 1643: EEE nr.1 1643-232

Wapen: wapen1640

boeknummer: 5176

objecttekst idem