Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10358 ingevoerd in een database, waarvan 3742 voorzien zijn van een foto. Foto's die niet worden getoond, heb ik niet. De afgelopen 365 dagen zijn er 271 nieuwe toegevoegd. Je kunt gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

naam: Smits, Frans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hijum
boeknummer: 1429

Anno 1604 Frans Half Smits
naam: Frisius, Cornelis Franciscus Franses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-01-1762
aant.: zoon van Frans Frisius en Tjitske Piersma; ; geboren 1693; advocaat 1714; student Franeker 1710; rekenmeester; burgemeester; vroedsman
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Giekerk
boeknummer: 2065

Den 7 january 1762 is in den heere gerust de … en mr Cornelis Franciscus Frisius in leven rekenmeester der provincie van Frieslant oudt burgemeester en vroedschap der stadt Leeuwarden oudt 68 jaren en een maandt en 15 dito alhier begraven
naam: Feike Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: klerk Leeuwarden; onduidelijk wanneer
vindplaats: kerkhof Galileeërkerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3872

't Is Feyke Douwes die hier rust,
Bevaren op de Turkse kust,
Wiens ziel het lichaam heeft verlaten,
Na dat hy meer als sestien jaar,
Het klerk-ampt heeft genoemen waar,
Van die gedeputeerde staten
naam: Trijntje Taekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-09-1730
aant.: gehuwd 1719 Ids Jacobs;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Anjum
boeknummer: 5087

Ao 1730 den 17 7ber is in den heere gerust de eerbare Tryntje Taekes in leven eghte huisvrou van Ids Jacobs koopman tot Anium ovd in haar 35ste iaar en leit hier met 6 van haar kinderen begraven

Int bloeien van haar ieugd
Is deese ionge vrouw
Die strekke tot een vreugd
Is nu met druk en rouw
Geplaatst hier beneden

Anno 1760 den 4 februarius is godssaliglyk in den heere ontslaapen den eerbaare en deugtryke vrou Gertje Idses in haar leven geweest den huisvrouwe van Sape Reitses huisman onder den dorpe Anium in haar ouderdom van 37 iaaren en 3 weeken ende leit alhier begraven en verwagtende een zalige opstandinge in Christo Iesu

Hier rust een ionge vrouwe wiens
leefdraat schielijk afgesneden. Lat
Man en kinders druk en rouw: is
sy geplaatst alhier beneden. Aan
schout het leven van den mensch.
Hoe schielijk hy wort afgesneden.
Schoon 't alles god na sijnen wensch
Geen ... is hier beneden
Sulks treed men klaar in het woort
Des heren: wat stof is moet tot stof
wederkeren
naam: Eizinga, Ids Jacobs van
geb.datum:
doopdatum: 26-04-1691
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Jans; gehuwd 1. 1719 Trijntje Taekes; gehuwd 2. 1731 Riemke Reitses; boer stem 20; koopman
boeknummer: 5087

idem
naam: Gertje Idses
geb.datum: 14-01-1723
doopdatum:
sterfdatum: 04-02-1760
aant.: dochter van Ids Jacobs en Trijntje Taekes; gehuwd 1752 Sape Reitses;
boeknummer: 5087

idem
naam: Sape Reitses
geb.datum:
doopdatum: 17-05-1722
sterfdatum:
aant.: zoon van Reitse Sapes; gehuwd 1752 Gertje Idses; boer
boeknummer: 5087

idem
naam: Mey, Beert Dirks van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-09-1721
aant.: zoon van Dirk Jans van der Mey en Antje Gerlofs; gehuwd 1 1681 Doetje Wietses; gehuwd 2 1703 Trijntje Jans; boer op Reinsma
vindplaats: doopsgezinde kerk
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Holwerd
boeknummer: 5165

Anno 1692

… Beert van der Mey en zyn huisvrouw
… Monte Freerks en zyn huisvrouw
… Michiel Heerdts en zyn huisvrouw
… Jan Willems en zyn huisvrouw
naam: Doetje Wietses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-03-1696
aant.: gehuwd 1681 Beert Dirks van der Mey;
boeknummer: 5165

idem
naam: Monte Freerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Freerk Montes en Sjoukje Alkes Romkema; gehuwd 1 1692 Janke Reinders; gehuwd 2 1704 Sjoukje Jakkeles; geboren rond 1667
boeknummer: 5165

idem
naam: Janke Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5165

idem
naam: Michiel Heerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1693 Maaike Freerks; chirurgijn
boeknummer: 5165

idem
naam: Maaike Freerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5165

idem
naam: Jan Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5165

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5165

idem
Boeknummer 5239; foto: www.marktplaats.nl
1750 den 29 8ber is geboren Sijberen Jacobs
naam: Siebren Jacobs
geb.datum: 29-10-1750
doopdatum: 04-11-1750
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Gerrits;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Workum
boeknummer: 5239

1750 den 29 8ber is geboren Sijberen Jacobs
naam: Simon, Frans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter; 1620-1624 werkte hij samen met André Obertin
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Offingawier
boeknummer: 5243

Offenwier 1637 den 6 meerti hebben mi laten gieten M. F.S.
naam: Butendyck, Steven Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter; klokken bekend uit de periode 1444-1482
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Scharnegoutum
boeknummer: 5248

Laudo deu veru, voco plebem, congrego cleru defunctos ploro, fugo pestem, festa decoro MCCCCLXI Steven Butendiic
Boeknummer 5996; foto: Pieter Tolsma
1781 den 17 september is in den heere gerust Scholte Jans oud 81 jaar JS
naam: Schelte Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-09-1781
aant.: gehuwd 1726 Jetske Pieters; gebruiker stem 15 Exmorra; boer
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Pingjum
boeknummer: 5996

1781 den 17 september is in den heere gerust Scholte Jans oud 81 jaar JS
naam: Jan Scheltes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 5996

idem
naam: Fokeltje Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-06-1649
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Niawier
boeknummer: 9937

Ao 1649 den 10 iuny sterf de eerbare Fokeltie Dircks dochter out 10 iaar en 8 weecken en leit alhier begrauen
naam: M. S.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: walviskaak; Fries Museum
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Nes Aml
aantekening: eiland niet duidelijk
boeknummer: 10088

MS

1766
naam: Tjamke Abes
geb.datum:
doopdatum: 10-07-1642
sterfdatum:
aant.: zoon van Abe Tjamkes; gehuwd 1664 Martje Hessels; geboren rond 1639
vindplaats: grafpaal van walvisbeen; Fries Museum
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: IJlst
boeknummer: 10089

1707 … [Tia]mke Abes ovt 6[5] iaer en leit alhier begrawe

De 7 october is in den here gervst Pyter Anders ovt 34 iaer en leit alhier begraewen
naam: Pieter Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-10-1707
aant.: gehuwd 1695 Tjalkje Tjamkes;
boeknummer: 10089

idem
Boeknummer 10090
K D
naam: Camstra, Berber Hommes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-11-1696
aant.: dochter van Homme Tjallings van Camstra en Edwert Ruurds van Juckema; gehuwd 1 1660 Bonne Keimpes van Donia; gehuwd 2 Jarig Heres van Ockinga;
vindplaats: in de kerk
type: Kerkbanken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Minnertsga
boeknummer: 10090

K D
naam: Donia, Bonne Keimpes van
geb.datum:
doopdatum: 04-01-1624
sterfdatum: 30-04-1665
aant.: zoon van Keimpe Keimpes van Donia en Iebeltje Bonnes Haitsma; gehuwd 1660 Berber Hommes van Camstra; gedoopt Beetgum; kerkvoogd
boeknummer: 10090

idem
naam: Pieter Idses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-02-1591
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10091

Ao 1591 de 14 februari sterf den eer[samen] Pieter Idzes
Boeknummer 10092; foto: Fries Museum
Broer Johan. van Amsterdam stoer sterf anno 1546
naam: Amsterdam, Broer Johannes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: onbekend; nu in Fries Museum
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10092

Broer Johan. van Amsterdam stoer sterf anno 1546
naam: Siccama, Johannes Sietjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: burger IJlst; overleden na 1626
vindplaats: boerenerf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: IJlst
boeknummer: 10093

Ao dni [16].. … [st]erf den eersamen Johan Sities Sickema …

Ano dni de 23 … sterf die eerbare Acha… Red… …

A… …. is in den heere gerust de eerbare …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10093

idem
naam: Bavius, Nicolaas Franses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-11-1716
aant.: zoon van Franciscus Bavius en Iebeltje Wallinch; gehuwd 1 1674 Saapke Willems Hoogeveen; gehuwd 2 1686 Johanna Vastrik; grietenijsecretaris
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10094

In 't jaar 1716 den 27 november is in den heere ontslapen de heer Nicolaus Bavius old secretaris van Dantumadeel en assessor der geregte van Ferwerderadeel out in 't 74ste jaer
naam: Anne
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-04-1596
aant.: gehuwd Andries Keimpes Bleckema;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10095

[Anno 15]96 den 19 aprilis is Anne … huisfroue van Andries Keimpes Bleckema gerust leit alhier begraven
naam: Bleckema, Andries Keimpes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Keimpe Andries;
boeknummer: 10095

idem
naam: Bleckema, Taeke Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-04-1587
aant.: zoon van Andries Keimpes Bleckema; vermoord; gemeentesecretaris
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10096

Ao 1587 den 24 aprillis is Taeke Andrieses Bleckema secretaris van Dantumadeel gerust en leit hier begraven
naam: Pier Ages
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: mogelijk
vindplaats: wijnkan
type: Bekers
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hallum
boeknummer: 10097

P.A. A.B. 1653
naam: A. B.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10097

idem
naam: Janke Freerks
geb.datum:
doopdatum: 17-04-1653
sterfdatum: 05-09-1674
aant.: dochter van Freerk Sijes en Foekje Aukes; gehuwd 1672 Bokke Klases;
vindplaats: op een boerenerf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hallum
boeknummer: 10098

[Anno 1674 den] 5 septemb… [i]s [i]n [de]n heere gerust d eerbare Iancke Freercks int leeven huisvrou van Bocke Claeses out int 22 iaer en leit [alhier begraven]
naam: Bokke Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1662 Iefke Jeltes; gehuwd 2 1672 Janke Freerks; geh 3 1676 Nieske Piebes; gehuwd 4 1689 Aaltje Elings; geboren rond 1637; overleden voor 1698
boeknummer: 10098

idem
naam: Dirk R.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op een boerenerf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hallum
boeknummer: 10099

G… Dirck R…

Laet s…
Mijn tijt ..

Den 24 april 1707 … huisvrouw van Dirk … gerust en is …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-04-1707
aant.:
boeknummer: 10099

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op een boerenerf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hallum
boeknummer: 10100

.. …ber 1650 sterf de eer… …endt tot Stiens out 48 … hier begraven
naam: Tjeerd Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-06-1636
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Lichtaard
boeknummer: 10101

Anno 1636 den 7 juny is gesturven den eersamen Tjeerd Douwes tot Bennerhuis oud synde ontrent 55 jaren en leyt alhier begraven
naam: H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1582
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Lichtaard
boeknummer: 10102

Anno 1621 den 2. ma… sterf den eerbare H… huysfrou van Tyaerd Douwes te Bennerhuys en leyt hier begraven
naam: Tjeerd Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-06-1636
aant.:
boeknummer: 10102

idem
Boeknummer 10103
Anno 1658 den 20 augu… [is ge]sturuen den eersamen io… Wijbbren Kingma out 1. … leit alhier begra[ven]

W
naam: Kingma, Wiebren Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-08-1658
aant.: zoon van Johannes Pieters Kingma en Gatske Wiebrens Buma;
vindplaats: in de kerk? verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Reitsum
boeknummer: 10103

Anno 1658 den 20 augu… [is ge]sturuen den eersamen io… Wijbbren Kingma out 1. … leit alhier begra[ven]

W
naam: Porte, Age Jans
geb.datum: 16-07-1713
doopdatum: 30-07-1713
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Foppes en Aaltje Jans; gehuwd 1737 Trijntje Wiebrens;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
aantekening: kleine vergissing in de tekst
boeknummer: 10104

1716 den 26 julij is gebooren Age Jans
naam: J. W.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zilveren schel
type: Overige voorwerpen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Wanswerd
boeknummer: 10105

I.W. O.S.B.
naam: Brouwer, Otto Siebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: niet zeker; turfdrager
boeknummer: 10105

idem
naam: Folpert Oeges
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-12-1651
aant.: zoon van Oege Folperts en Grietje Dirks Strikwerda; geboren rond 1580
vindplaats: zou op het voetpad naar de kerk hebben gelegen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rauwerd
boeknummer: 10106

[Ao 16]51 den 7 decemb… … [eer]same Folpert Ogges ovdt synde ontrent … [ende] leidt alhier [begraven]
naam: Onbekend Lieuwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zou op het voetpad naar de kerk hebben gelegen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rauwerd
boeknummer: 10107

… den 16 martius is … Lieuves dor d… … in haer …
naam: Pietje Dirks
geb.datum:
doopdatum: 09-01-1718
sterfdatum: 11-05-1769
aant.: dochter van Dirk Pieters en Trijntje Jacobs; gehuwd 1743 Date Thijses;
vindplaats: kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Drachten
aantekening: hartvormig ijzeren grafkruis
boeknummer: 10108

Anno 1718 is geboren de eerbare Pyltje Durks in leeven huisvrouwe van Date Tysses en is in den heere gerust op 11 meij 1769 oud sijnde 51 jaar en leijt alhyer begraaven

De doot die rukt mij in dit graf
En snijd mijns leevensdraad af
In swakheit was mijn leevens loop
Mijn siel rust in een salig hoop

Ik Daate Tysses volgde haar
Oud yn het sesentagtigst jaar
Doe sneed de dood mijn leven af
Rust nu bij haar int selde graf
Is overleeden de 2de november 1802
naam: Wijma, Date Thijses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-11-1802
aant.: zoon van Thijs Dates en Fokje Willems;
boeknummer: 10108

idem
Boeknummer 10109; foto: collectie.openluchtmuseum.nl
1795 den 17 mey is overleden Poppe Abes oud 75 jaaren

1807 de 23 juni overleed Abe Poppes Postma oud 19 jaaren 7 maanden
naam: Poppe Abes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-05-1795
aant.: gehuwd 1754 Trijntje Obbes; boer
vindplaats: eikenhouten paal op het kerkhof; nu in rijksmuseum voor volkenkunde te Arnhem
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Gaast
boeknummer: 10109

1795 den 17 mey is overleden Poppe Abes oud 75 jaaren

1807 de 23 juni overleed Abe Poppes Postma oud 19 jaaren 7 maanden
naam: Postma, Abe Poppes
geb.datum:
doopdatum: 16-01-1788
sterfdatum: 23-06-1807
aant.: zoon van Obbe Poppes en Klaske Lolkes;
boeknummer: 10109

idem
Boeknummer 10110
RL
VDM
1670
naam: Lollides, Regnerus Lolles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-12-1697
aant.: gehuwd Geertje Olberti; geboren 1618; dominee
vindplaats: kerkbank
type: Kerkbanken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Kimswerd
boeknummer: 10110

RL
VDM
1670
Boeknummer 10111
Anno 1674 de 5 siptember is in de heere gerust de eersamen D[ouwe] Iacobs Ticggeler out int 48 iaer ende leit alhier begraven

Anno 1692 de 19 april us in den heere gerust Hiltje Ietses out 57 iaer en leit begraven
naam: Tichelaar, Douwe Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-09-1674
aant.: gehuwd 1658 Hiltje Jetses;
vindplaats: kerkhof?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Zweins
boeknummer: 10111

Anno 1674 de 5 siptember is in de heere gerust de eersamen D[ouwe] Iacobs Ticggeler out int 48 iaer ende leit alhier begraven

Anno 1692 de 19 april us in den heere gerust Hiltje Ietses out 57 iaer en leit begraven
naam: Hiltje Jetses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-04-1692
aant.: gehuwd 1658 Douwe Jacobs;
boeknummer: 10111

idem
naam: Wouter Berends
geb.datum: 04-03-1677
doopdatum:
sterfdatum: 18-05-1760
aant.: zoon van Berend Wolters; gehuwd 1696 Tjitske Andries;
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Sneek
boeknummer: 10112

Te gedachtenis aan Wouter Beerents geboren 4 maart 1677 overleden te Sneek 18 mei 1760

Wouter Beerents Wouters geboren 14 augustus 1789 overleden te Sneek 17 maart 1816
naam: Scholtens, Geertje
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1759 Wouter Berends; geboren rond 1766; uit Enkhuizen;
vindplaats: tuin Gerformeerd verpleeghuis; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Sneek
boeknummer: 10113

… Geertien Scholtens huisvrou van Wouter Beerents Wouters

Beerent Wouters … 4 december 1816 oud 56 jaar en 4 maand …
naam: Tania, Foppe Piers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Pier Foppes Tania; gehuw 1587 Sjoukje Sikkes Brantsum; geboren rond 1562
vindplaats: zilveren kroes
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Ferwerd
aantekening: hartmans familieboek
boeknummer: 10114

F.P.T. S.S.B. 1612
naam: Brantsum, Sjoukje Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1587 Foppe Piers Tania; geboren rond 1564
boeknummer: 10114

idem
naam: Crab, Jelte Beerns
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Berend Crabbe, chirurgijn, uit Farmsum; gehuwd 1625 Sjoerdje Willems; chirurgijn
vindplaats: bij particulieren
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10116

… den eersamen Jelte Beerns Crab … chirurgijn op Rinsumageest ...ontrent 59 …
naam: Marie Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-03-1624
aant.:
vindplaats: stoep voor een huis
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Huins
boeknummer: 10117

Ao 1624 de 8 martij sterf die e[erbare] Marie Claeses dochr … Foppe …
naam: Foppe
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10117

idem
naam: Onbekend Annes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-06-1627
aant.:
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Huins
boeknummer: 10118

Ao 1627 de 5 iunius sterf … Annes dor Sibbe Wybes w… hier begrauen

Ao 1644 de 2 december sterf de … Sybes do olt in 24 …
naam: Siebe Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10118

idem
naam: Onbekend Siebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-12-1644
aant.:
boeknummer: 10118

idem
naam: Gonggrijp, Cornelis Hanses
geb.datum:
doopdatum: 08-02-1702
sterfdatum: 10-08-1777
aant.: zoon van Hans Gonggrijp en Sieuwke Wijngaarden; gehuwd 1731 Aafke Franses Oldersma; gedoopt in Harlingen; student Franeker in 1721; dominee
vindplaats: doopbekken
type: Schalen en kommen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oosterbierum
boeknummer: 10119

In 1775 vereerde do C. Gonggrijp aan de gemeente Oosterbierum een zilveren doopbekken
naam: Visscher, Joost de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-09-1624
aant.: pater
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Birdaard
boeknummer: 10120

pater Joost de Visscher 20 september 1624
naam: Aukje Lieuwes
geb.datum: 28-03-1709
doopdatum:
sterfdatum: 13-04-1773
aant.: gehuwd 1 1739 Lieuwe Johannes; gehuwd 2 1752 Goffe Ruurds;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Dantumawoude
boeknummer: 10121

1773 den 13 april is in den heere gerust in den ouderdom van 64 jaar en 16 dagen de deugdenrijke vrouwe Aukjen Lieuwes eerst huisvrouw van Lieuwe Johannes en laast van den eersamen G[offe] Ruerds ...
Als wag… … [opst]andinge … begraven
naam: Lieuwe Johannes
geb.datum:
doopdatum: 18-04-1723
sterfdatum: 22-07-1747
aant.: zoon van Johannes Wiegers en Tjitske Lieuwes; gehuwd 1739 Aukje Lieuwes; bij doop al ouder; belastingontvanger
boeknummer: 10121

idem
naam: Goffe Ruurds
geb.datum:
doopdatum: 30-01-1707
sterfdatum: 05-03-1793
aant.: zoon van Ruurd Ruurds en Trijntje Jans; gehuwd 1752 Aukje Lieuwes; boer; ouderling
boeknummer: 10121

idem
naam: Reitse Sakes
geb.datum:
doopdatum: 11-11-1746
sterfdatum: 28-02-1791
aant.: gehuwd 1754 Sjoukje Geerts; doopsgezind leraar
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Murmerwoude
boeknummer: 10122

De 28 februari 1791 stierf int 65ste jaers syns ouderdoms Reitze Sakes Christus leeraar te Damwoude
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Murmerwoude
boeknummer: 10123

Anno 16.. … sterf de eersame … out 52 jaer … begraven
naam: Sjoukje Geerts
geb.datum:
doopdatum: 02-06-1748
sterfdatum: 07-01-1804
aant.: gehuwd 1754 Reitse Sakes;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Murmerwoude
boeknummer: 10124

1804 den 7 januari stierf Sjoukje Geerts weduwe van Reitze Sakes oud 74 jaren en legt alhier begraven
naam: Reitse Sakes
geb.datum:
doopdatum: 11-11-1746
sterfdatum: 28-02-1791
aant.: gehuwd 1754 Sjoukje Geerts; doopsgezind leraar
boeknummer: 10124

idem
naam: Ljeppe Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1791 Janke Jietes; geboren rond 1766
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Murmerwoude
boeknummer: 10125

In de maand juny 1800 is L. Alberts overleden
naam: Foekje Reitses
geb.datum:
doopdatum: 30-04-1790
sterfdatum: 19-04-1793
aant.:
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Murmerwoude
boeknummer: 10126

De 19 april 1793 stierf in het 23ste jaer haers ouderdoms Foekjen Reitzes huisvrouw van Foeke Ymes
naam: Postma, Foeke Ymes
geb.datum:
doopdatum: 31-10-1788
sterfdatum: 14-08-1826
aant.: zoon van Yme Foekes Postma, schippersknecht en Antje Pieters Arema; gehuwd Foekje Reitses; geboren rond 1768; doopsgezind leraar
boeknummer: 10126

idem
naam: Einte Eintes
geb.datum:
doopdatum: 01-11-1765
sterfdatum: 26-06-1797
aant.: zoon van Einte Hilles en Ytje Boeles; gehuwd 1767 Aukje Klases;
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Murmerwoude
boeknummer: 10127

1797 den 26 juny stierf Einte Eintes oud 62 jaar en huisman te Akkerwoude

Zo is na veel gewoels
Den aardschen loop volbragt
Ik door geloof en hoop nu op
Het hemels wacht
naam: Antje Beerns
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-11-1676
aant.: gehuwd Bauke Pieters;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10128

Ao 1676 den 16 november is in de heere gerust de eerbare Antje Beerns die huisvrou van Bauke Pieters out 40 jaren en leit alhier begraven
naam: Bauke Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Antje Beerns; geboren rond 1634
boeknummer: 10128

idem
naam: Feddema, Fetje Eelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-02-1623
aant.: gehuwd Pieter Ates;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10129

Ao 1623 den 14 february sterf de eerbare Fed Eelckes Feddema de huisfrou van Pyter Aetes out 51 jaren en leit alhier begraven
naam: Pieter Ates
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Fetje Eelkes Feddema; kerkvoogd
boeknummer: 10129

idem
naam: Auke Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-04-1681
aant.: gehuwd Baukje Abes;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10130

Ao 1681 den 24 aprillis is in den heere gerust den eersame ... Aucke Dowes oud 44 jaer en leit alhier begraven
naam: Adama, Doekele Obbes
geb.datum:
doopdatum: 31-07-1698
sterfdatum: 19-10-1718
aant.: zoon van Obbe Adama en Rinske Posthumus;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10131

Anno 1718 de 19 october is in den heere gerust de eersame Doekle Adama oud 20 jaar en leid alhier begraven
naam: Baukje Abes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-03-1665
aant.: gehuwd Auke Douwes;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10132

Ao 1665 den 10 martius is in den heere ontslapen de eer[bare] Bauck Abes de huisfrou van Aucke Douwes out ontrent 27 jaeren en leit alhier begraven
naam: Auke Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-04-1681
aant.: gehuwd Baukje Abes;
boeknummer: 10132

idem
naam: Aaltje Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-04-1643
aant.: gehuwd Johannes Klases Brouwer;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10133

Ao 1643 de 16 april sterf de eerbare Aeltje Pieters de huisvrou van Johannes Claesses Brouwer out 27 jaer en 8 maanden alhier begraven
naam: Brouwer, Johannes Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Aaltje Pieters;
boeknummer: 10133

idem
naam: Klaas Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-10-1635
aant.: zoon van Johannes Brouwer en Aaltje Pieters;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10134

Ao 1635 de 14 octobris sterf Claes Johannes out tiende half week

Ao 1638 den 10 december sterf Claes Johannes oud 2 jaren en 3 dagen en leggen hier begraven
naam: Klaas Johannes
geb.datum: 07-12-1636
doopdatum:
sterfdatum: 10-12-1638
aant.: zoon van Johannes Brouwer en Aaltje Pieters;
boeknummer: 10134

idem
naam: Waalwijk, Johannes Nicolaus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Nicolaus Johannes Waalwijk en Baukje Tibbe Wybma;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10135

Ao 1669 den .. maayes is in den heere gerust de deuchtsame Joannes Nicolaus Waelwyk in leven secretaris der stede Dockum out 63 jaer en leit alhier begraven
naam: Tuinen, Valerius Theodorus van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-04-1770
aant.: zoon van Theodorus van Tuinen en Aaltje van Idema; gehuwd 1 1744 Geertruida van Erpecum; gehuwd 2 1747 Trijntje de Fries; gehuwd 3 1768 Trijntje Schrader; arts
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10136

Valerius van Thuynen in leven med. dr te Dockum is overleden 1 april 1770 oud 52 jaer en leyt alhier begraven
naam: Frieswijk, Catharina Fenne Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-10-1781
aant.: dochter van Hendrik Frieswijk en Rinske Bakker; gehuwd 1 1739 Harmen Jarigs Idema; gehuwd 2 Jacob van der Swaag;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10137

Den 24 october 1781 is gestorven vrouwe Catharina Fenne Frieswyk wed wijlen Jacobus van der Swaegh zijden eerste getrouwd met wijlen Harmen Jarich Idema in den ouderdom van 60 jaren en 6 maanden
naam: Swaag, Jacobus van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Catharina Fenne Frieswijk; overleden voor 1781; uit Groningen
boeknummer: 10137

idem
naam: Idema, Harmen Jarig Heerkes
geb.datum:
doopdatum: 02-12-1708
sterfdatum: 12-07-1746
aant.: zoon van Heerke Iedes Idema en Ietje Lammerts Salverda; gehuwd 1739 Catharina Fenne Frieswijk; gedoopt in Leeuwarden; promotie 1732 Franeker; student Franeker 1727; gecommitteerde ten landsdage; grietenijsecretaris
boeknummer: 10137

idem
naam: Fenema, Clara Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 14-08-1707
sterfdatum: 24-05-1731
aant.: dochter van Jacob Fenema en Saske Rudolphi;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10138

Ao 1731 den 24 may is in de heere gerust Clara Fenema oud 24 jaren en waght alhier een salighe opstandinge
naam: Fenema, Rudolf Jacobs
geb.datum:
doopdatum: 29-12-1709
sterfdatum: 09-11-1732
aant.: zoon van Jacob Fenema en Saske Rudolphi;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10139

Anno 1732 den 9 november is in den heere gerust de eersame Rudolphus Fenema out 23 jaren en leit alhier begraven
naam: Atje Alles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-07-1627
aant.: gehuwd Abe Hiddes;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10141

Anno 1627 de 5 juli sterf de eerbare Attye Alles de huisvrou van Abbe Hiddes en leit alhier begraven
naam: Abe Hiddes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Atje Alles;
boeknummer: 10141

idem
naam: Ylk Melles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-05-1642
aant.: gehuwd Cornelis Heins;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10142

Ao 1642 de 2 may sterf de eerbare Ylk Melles de huisvrou van Cornelis Heins out int 40 jaer en leit alhier begraven
naam: Cornelis Heins
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Ylk Melles; geboren rond 1600
boeknummer: 10142

idem
naam: Besten, Adolf Joukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-12-1656
aant.: gehuwd 1651 Janke Tijses; schoolmeester; organist
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10143

Anno 1656 den 2 december is in den heere gerust de eersame Ardolphus Siouckis orgelist en schooldiender uit Rinsumageest out int 27 jaer en leit alhier met 2 van syn kinders begraven
naam: Ruurd Popkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-02-1658
aant.: gehuwd Uiltje Gerbens; houtkoper
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10144

Anno 1658 de 15 februari sterf den eersamen Ruierd Popckes out 77 jaer en leit alhier begraven
naam: Uiltje Gerbens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-11-1653
aant.: gehuwd Ruurd Popkes;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10145

Ao 1653 den 2 november sterf d eerbare Wiltie Gerbens huisvrou van Ruierd Popckes out 69 jaer en leit hier begraven
naam: Ruurd Popkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-02-1658
aant.: gehuwd Uiltje Gerbens; houtkoper
boeknummer: 10145

idem
naam: IJsbrand Floris
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-10-1647
aant.: gehuwd Jeltje Fekkes; smid
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10146

Ao 1647 de 2 octobris is gesturven de eersame Isbrant Floris meister smidt tot Rinsumageest out in syn 57 jaer en leit alhier begraven
naam: Jeltje Fekkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-07-1652
aant.: gehuwd IJsbrand Floris; geboren rond 1593
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10147

Anno 1652 den 11 july is gesturven die eerbare Jeltie Fekkes dochter de huisvrou van Isbrant Floris smidt en leit alhier begraven
naam: IJsbrand Floris
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-10-1647
aant.: gehuwd Jeltje Fekkes; smid
boeknummer: 10147

idem
naam: Jesel Siemens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-04-1714
aant.: gehuwd 1683 Dirk Heerts;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10148

Anno 1714 de 12 aprilis is in den heere gerust de eerbare en deuchtlycke Iesel Symens in leven geweest die eghte huysvrouw van de eersame en seer discrete Dirck Heerts out synde in haer twee en zestigste jaer en leit alhier begraven
naam: Altena, Dirk Heerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1683 Iesel Siemens;
boeknummer: 10148

idem
naam: Swobke Heres
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-02-1657
aant.: gehuwd 1649 Beern Uilkes Crab;
vindplaats: in de kerk verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10149

Anno 1657 de 1 februari is in den heere gerust de eerbare Swobke Heeres de huisvrou van Beern Uilkes Krab out int 45ste jaer en leit alhier begraven met aher kindt
naam: Crab, Beern Uilkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1649 Swobke Heres; gehuwd 2 1659 Riemke Peima; gehuwd 3 1661 Aagje Hantjes; gehuwd 4 1672 Dieuwke Gijsberts; geboren rond 1624; wielmaker, houtkoper, chirurgijn
boeknummer: 10149

idem
naam: Vars, Johannes Teies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-12-1704
aant.: chirurgijn
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10150

Anno 1704 den 6 december is in den heere gerust den eersamen Johannes Teye Vars in syn leven meister chirurgyn tot Rinsumageest out omtrent 45 jaer en leit alhier begraven
naam: Swart, Nanne Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Agnietje Jans; leefde rond 1650; notaris, landmeter, fiscaal
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10151

… is in den heere gerust de eersame discrete Nanne Johannes Swart geadmitteerde notaris publ. en landmeter sampt r. fiscaal van Dantumadeel
naam: Jacob Feddes
geb.datum:
doopdatum: 09-11-1738
sterfdatum: 07-08-1790
aant.: zoon van Fedde Jacobs; gehuwd 1761 Aukje Jans; boer, kerkvoogd
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10152

Den 7 augustus 1790 is overleden den eersamen Jacob Feddes in leven huisman en kerkvoogd van Rinsumageest in den ouderdom van bijna 52 jaren en leit hier begraven

Toen eerst mijn oog het ligt aansag
Stond ik al bloot voor desen slag
Die mij onlangs getroffen heeft
En sal treffen al wat leeft
naam: Petersen, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-01-1805
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10153

Anno 1805 den 3 january overleed te Dokkum de heer H.J. Petersen voormaals raadordinaris in den hove van Essequebo et Demerara in de Westindië in den ouderdom van 58 jaar en legt alhier begraven
naam: Pieter Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-06-1674
aant.: assistent, boelgoedskoper
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10154

Ao 1674 den 9 juny is seer godtsalig in den heere ontslapen den eersamen Pieter Pietterson in syn leven adsistent en boelgoedskoper van de grieteny Dantumadeel out in syn 40ste jaer en leit hier begraven
naam: Schot, Gelbrig Hebbes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-04-1771
aant.: dochter van Hebbe Pieters; gehuwd 1743 Gerrit du Moulin;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rinsumageest
boeknummer: 10155

Anno 1771 de 8 april is overleden Gelbrig Schot huisvrouw van de executeur G. du Moulin oud int 52ste jaer en leit alhier begraven
naam: Moulin, Gerrit Pieters du
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Pieter du Moulin en Maaike Snaarsma; gehuwd 1 1743 Gelbrig Schol; gehuwd 2 Foukje Lourens; geboren rond 1717; overleden na 1776; executeur
boeknummer: 10155

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: voor het kerkhof
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Doniaga
aantekening: met twee wapens
boeknummer: 10156

… [is i]n den heere gerus[t] …
naam: Pecama, Geeltje Riemers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-02-1656
aant.: dochter van Riemer Sjoerds Pecama en Sietske Jans; gehuwd 1650 Sietse Jans Wierda;
vindplaats: in het dorp
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Langweer
boeknummer: 10157

Anno 1656 den 5 febreuarius is in den heere gerust die eerbare Ghelcke Riemers Pecama olt int 29 iaer in leven geweest hvisfrouwe van die bysitter Sietse Jans Wierda ende leit alhier begraven

Ao 1689 den 25 september is in de heere gerust die eerbaren deugtsame Wipkien van Terwisscha in leven huisvrouw van mederegter Hilcke Wyrda olt int 29 iaer en leit alhier begraven met twe van haer kinderen de ene Sitse en de ander Iscke Wierda genaemt
naam: Wierda, Sietse Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-05-1666
aant.: zoon van Jan Sietses Wierda en Pierke Jelles ; gehuwd 1 1644 Sietske Siemens; gehuwd 2 1650 Geeltje Riemers Pecama; gehuwd 3 1658 Tjepkje Thijses Pecama;
boeknummer: 10157

idem
naam: Terwisscha, Wiepkje Merks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-09-1689
aant.: dochter van Merk van Terwisscha; gehuwd Hielke Sietses Wierda;
boeknummer: 10157

idem
naam: Wierda, Hielke Sietses
geb.datum:
doopdatum: 18-09-1659
sterfdatum:
aant.: zoon van Sietse Jans Wierda en Tjepkje Thijses Pecama; gehuwd 1 Wiepkje van Terwisscha; gehuwd 2 1693 Aafke Seerps Swerms; geboren rond 1669; overleden na 1728; mederechter; burger IJlst 1682; egenaar stem 24 Langweer
boeknummer: 10157

idem
naam: Wierda, Sietse Hielkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Hielke Sietses Wierda en Wiepkje van Terwisscha;
boeknummer: 10157

idem
naam: Wierda, Ieskje Hielkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Hielke Sietses Wierda en Wiepkje van Terwisscha;
boeknummer: 10157

idem
naam: Pier Bokkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-10-1611
aant.:
vindplaats: kerkhof; nu in Fries Museum
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Goutum
boeknummer: 10158

Ao 1611 de 3 oktobrs sterf de eersame Pier Bockesz van tor Claauw olt 26 iaer en leit hier begraven
Boeknummer 10159; foto: André Buwalda
1625

E A  I A
A A  W S
naam: Aylva, Epe Johannes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-01-1625
aant.: zoon van Johannes Sjoerds van Aylva en Uilkje Gabes van Scheltema; gehuwd Aukje Scheltes van Aylva; vermeld dootboeck
vindplaats: in de kerk
type: Rouwborden
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Schraard
boeknummer: 10159

1625

E A I A
A A W S
naam: Aylva, Johannes Sjoerds van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-12-1567
aant.: zoon van Sjoerd van Aylva en Sietske Watses van Walta; gehuwd Uilkje Gabes van Scheltema;
boeknummer: 10159

idem
naam: Aylva, Aukje Scheltes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-01-1608
aant.: dochter van Schelte van Aylva en Jetske van Latsma; gehuwd Epe Johannes van Aylva; vermeld dootboek
boeknummer: 10159

idem
naam: Scheltema, Uilkje Gabes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-06-1586
aant.: dochter van Gabe van Scheltema en Tjitske Keimpes van Ydsma; gehuwd Johannes Sjoerds van Aylva;
boeknummer: 10159

idem
naam: Douwe Iemes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-08-1645
aant.: gehuwd 1639 Jimkje Wiebrens; geboren rond 1614
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hieslum
boeknummer: 10160

Anno 1645 den 7 augustus is in den heere gerust de eersamen en fromen Douwe Immes ende leidt alhier onder begraven
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-08-1578
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hieslum
boeknummer: 10161

[Ao] 1578 de 30 augustus sterf … mijn wijf en legge hier begrave
naam: Haersolte, Arend Anton Arends van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-11-1728
aant.: zoon van Arend van Haersolte en Riena Allegonda van Camstra; officier
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Minnertsga
boeknummer: 10162

De hoog welgebooren heer Arent Anthon van Harsolte in zijn leven vaendrich out ruim 20 jaeren gestorven tot Emden den 16 november 1728 int garnesoen, soon van de hoogwelgeb heer Arent van Harsolte grytman over Barradeel ende hoog wel geb: vrouwe Rieme Allegonda van Camstra
naam: Haersolte, Arend Rutgers van
geb.datum: 28-09-1677
doopdatum:
sterfdatum: 06-01-1760
aant.: zoon van Rutger van Haersolte en Anna Elisabeth van Haersolte van Herxen en Egede; gehuwd 1700 Riena Allegonda van Camstra; grietman Barradeel 1704 - 1753
boeknummer: 10162

idem
naam: Camstra, Rienkje Allegonda Tjalling Homme's van
geb.datum:
doopdatum: 20-03-1674
sterfdatum: 18-08-1719
aant.: dochter van Tjalling Homme van Camstra en Fokeltje van Burmania; gehuwd 1700 Arend van Haersolte;
boeknummer: 10162

idem
Boeknummer 10163
Juffrou Susanna Margareta Harinxma van Donia gewesen huisvrou van Tiallingh Homme van Camstra obijt den 30 septembris 1660 out zijnde 38 iaren
naam: Donia, Susanna Margrieta Keimpes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-09-1666
aant.: dochter van Keimpe Keimpes van Donia en Iebeltje Bonnes Haitsma; gehuwd 1663 Tjalling Homme Goffes van Camstra; geboren rond 1640
vindplaats: in de kerk; grafkelder
type: Naamplaatjes
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Minnertsga
boeknummer: 10163

Juffrou Susanna Margareta Harinxma van Donia gewesen huisvrou van Tiallingh Homme van Camstra obijt den 30 septembris 1660 out zijnde 38 iaren
naam: Camstra, Tjalling Homme Goffes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-08-1719
aant.: zoon van Goffe Tjallings van Camstra en Aaltje Ruurds van Juckema; gehuwd 1 1663 Suzanna Margriet van Donia; gehuwd 2 Fokeltje Gemmes van Burmania; geboren rond 1638
boeknummer: 10163

idem
naam: Horreus, Petrus Richards
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-11-1771
aant.: zoon van Richard Horreus en Trijntje Doekes Sineda; gehuwd 1721 Renica Balk; rechter
vindplaats: avondmaalsschotel
type: Schalen en kommen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Pingjum
boeknummer: 10164

Deze schotel tot des heeren heilig avondsmaal geschikt is gemaakt ter gedachtenis van het aansienlijk legaat van de heer dr P.R. Horrius in leven mederechter van Wonseradeel etc. den 28 nov 1771 alhier overleden aan de gereformeerde gemeente van Pingjum en Zurich.
Terwijl predikant is do C.T. Visscher ouderling Sjoerd Herkes en Alle Sjerks en Jacob Pyters en diacons Ynse Pytters en Harmen Hendriks
Pingjum den 17 april 1772
naam: Canter Visscher, Cornelis Tammes
geb.datum: 23-08-1701
doopdatum: 01-09-1701
sterfdatum: 27-12-1782
aant.: zoon van Tamme Cornelis Visscher en Machteld Jacobs Canter; gehuwd 1725 Sietske Dooitses Dikland; dominee
boeknummer: 10164

idem
naam: Sjoerd Heerkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Trijntje Jans; ouderling
boeknummer: 10164

idem
naam: Alle Sierks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1755 Sjoerdje Engeles; geboren rond 1730; ouderling
boeknummer: 10164

idem
naam: Jacob Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1745 Baukje Jacobs; geboren rond 1720; ouderling
boeknummer: 10164

idem
naam: Ynse Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1762 Jiedwer Dirks; geboren rond 1737; diaken
boeknummer: 10164

idem
naam: Eppenhof, Harmen Hendriks
geb.datum: 12-05-1732
doopdatum: 18-05-1732
sterfdatum: 03-03-1810
aant.: Zoon van Hendrik Harmens Eppenhof en Tietie Cornelis; gehuwd 1757 Ynske Baukes; diaken
boeknummer: 10164

idem
Boeknummer 10165
De mondt die aan dees dis uit bekers heeft gedronken
Rust nu wel sonder dranck
Maer haer wer ingeschonken
Om niet een levensstroom uit het leevens fonteyn
O saligh die hier dorst die sal versadigt syn

Elisabedt Verniers is in den heere gerust den 24 augustus 1707
naam: Verniers, Elisabeth
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 24-08-1707
aant.: in 1675 lidmaat kerk Leeuwarden
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Pingjum
boeknummer: 10165

De mondt die aan dees dis uit bekers heeft gedronken
Rust nu wel sonder dranck
Maer haer wer ingeschonken
Om niet een levensstroom uit het leevens fonteyn
O saligh die hier dorst die sal versadigt syn

Elisabedt Verniers is in den heere gerust den 24 augustus 1707
naam: Sietske Jans
geb.datum: 28-12-1774
doopdatum:
sterfdatum: 06-04-1810
aant.: gehuwd Goffe Gerlofs;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Holwerd
boeknummer: 10166

Grafstede van Sietske Jans wylen huisvrouwe van Goffe Gerlofs huisman onder Holwerd geboren 28 wintermaand 1774 overleden 6 grasmaand 1810 in het 36 jaar hares ouderdoms

Een hart zoo zacht als 't zachst fluweel,
Viel haar, die hier thans rust, ten deel,
Versierd met puik van deugd en geven
In 't prykendst schoon werd ze als een bloem
Der vrouwen eer, den docht'ren roem,
Der moed'ren voorbeeld, afgesneden
Bedrukt treurt elk om haren dood,
Met tranen troost en echtgenoot,
In diepe rouwen maag en vrinden
O graf wat geeft ge al schreyend stof!
O neen! Gij leidt naar 't hemelhof
En kunt slechts stof en asch verslinden
naam: Jensma, Goffe Gerlofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-02-1846
aant.: zoon van Gerlof Goffes en Antje Theunis; gehuwd 1 1798 Sietske Jans; gehuwd 2 Trijntje Goses van der Wal;
boeknummer: 10166

idem
naam: Bierma, Jorrit Idses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-09-1847
aant.: zoon van Idse Hessels Bierma en Trijntje Jans; gehuwd 1 1798 Geertje Gerlofs Jensma; gehuwd 2 1810 Durkje Wiebes;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Holwerd
boeknummer: 10167

Ter nagedachtenis van de huisvrouw van J.I. Bierma geboren onder Ferwerd den 2 van bloeimaand 1773 overleden te Holwerd den 13 van sprokkelmaand 1809

Door huislyke deugd en zachtheid van gemoed
Voor man en kroost en schoon overkostelijk goed
Schonk ze als een voor slechts kort haar liefdrijke geuren
Om in een beter land het hoofd weer op te beuren
Dit graf omvat haar niet, een handvol stof alleen,
Niet Geertje Gerlofs zelv' ligt onder dezen steen
naam: Jensma, Geertje Gerlofs
geb.datum: 02-05-1773
doopdatum:
sterfdatum: 13-02-1809
aant.: dochter van Gerlof Goffes en Antje Theunis;
boeknummer: 10167

idem
naam: Jensma, Klaaske Gerlofs
geb.datum: 21-04-1787
doopdatum:
sterfdatum: 26-12-1809
aant.: dochter van Gerlof Goffes en Antje Theunis; gehuwd 1806 Hieltje Gerbens;
vindplaats: op het kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Holwerd
boeknummer: 10168

Grafstede van Klaaske Gerlofs huisvrouw van Hyltje Gerbens huisman onder Holwerd geboren den 21 van grasmaand 1787 gehuwd de 9 van slagtmaand 1806 gestorven den 26 van wintermaand 1809 zijnde alhier met haar jongste kindje Doetje Hyltjes begraven

Zij die door jeugd en deugd,
's Mans rykdom was en vreugd,
En ieders achting waard,
Zonk hier in 't stof der aard.
Haar jongste telgje ontving
Ze in 't graf in haren schoot,
Om zaêm voor beter kring
Te ontwaken en uit den dood.
naam: Koopmans, Hieltje Gerbens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-07-1830
aant.: zoon van Gerke Hyltjes Koopmans en Brgeje Pieters; gehuwd 1806 Klaaske Gerlofs Jensma;
boeknummer: 10168

idem
naam: Doetje Hieltjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Hieltje Gerbens en Klaaske Gerlofs;
boeknummer: 10168

idem
naam: Willem Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-12-1690
aant.: brouwer, beluid in Sneek
vindplaats: op een erf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Rauwerd
boeknummer: 10169

Anno 1690 de 18 decembr is godsaelighlick in de heere ontslape de eersame Willem Claesen in leven burger en brouwer in Sneek out in't 66 jaer en leit alhier begraven
naam: Inia, Popke Harmens
geb.datum:
doopdatum: 17-10-1698
sterfdatum: 21-03-1742
aant.: zoon van Harmen Atses Inia en Romkje Popkes; gehuwd 1 1723 Botje Johannes; gehuwd 2 Trijntje Jans; gedoopt te Suawoude; timmerman
vindplaats: in het dorp
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stiens
aantekening: weggesleten tienregelig vers
boeknummer: 10170

Ao 1742 den 21 maart is op een onverwagte wijse gestorven den eersame Popke Hermanus [Ynia] mr timmerman tot Stiens out omtrent vier en veertig jaer en drie maanden ende leit alhier begraven
naam: Dirk Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-02-1648
aant.:
vindplaats: in het dorp
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Stiens
boeknummer: 10171

Ao 1648 de 3 february sterf d eersamen Dirck Pieters ontrent 68 jaer

Ao 16[52?] de 18 november sterf d eerbare … 70 jaer …

Ao … de … sterf d eersamen Pieter Dircks out .. jaer

Ao 16.8 de … sterf d eerbare … is dr syn wyf ovt …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-11-1652
aant.:
boeknummer: 10171

idem
naam: Pieter Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10171

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10171

idem
naam: Hylkema, Beert Aedes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-01-1807
aant.: zoon van Aede Hielkes Hylkema en Trijntje Beerts;
vindplaats: op een boerenerf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Marrum
boeknummer: 10172

Den 18de janrij 1807 zijn overleden Hijlke oud 5 jaren en Beert Aedes Hijlkema oud 4 jaren en Trijntje Bootes Hijlkema overleden den 2 november oud 2 1/2 jaren en liggen hier begraven
naam: Hylkema, Hielke Aedes
geb.datum: 04-03-1802
doopdatum: 28-03-1802
sterfdatum: 18-01-1807
aant.: zoon van Aede Hielkes Hylkema en Trijntje Beerts;
boeknummer: 10172

idem
Boeknummer 10173; foto: Fries Scheepvaart Museum
HEN
1782
naam: Nappius, Haaie Eeltjes
geb.datum: 27-07-1773
doopdatum: 19-08-1773
sterfdatum: 19-07-1850
aant.: zoon van Eeltje Nappius en Joukje IJlst; gehuwd 1793 Grietje Stam;
vindplaats: trommel
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: Fries Scheepvaart Museum
boeknummer: 10173

HEN
1782
naam: Antje Minnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-04-1774
aant.:
vindplaats: in de kerk?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Edens
boeknummer: 10174

Ao 1774 de 15 april … Aneke Minnes …
naam: Wietske Tjalles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-01-1643
aant.: gehuwd Onbekend;
vindplaats: in een herberg
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Schalsum
boeknummer: 10175

Ao 1643 den 23 ianuary … Wyts Tzialles dor huisv[rou van] … out 65 iaren en leit hier [begraven]
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Wietske Tjalles; geboren rond 1575
boeknummer: 10175

idem
naam: Kingma, Rienk
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk in de muur; verdwenen?
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Peins
boeknummer: 10176

D.O.M.S. in memoriam

D. Remicia Kingma patricii
Frisii rentute et eruditisae
Praedari juvenis juris candidati
Heredes hoc monumentum sieri misserunt

Numus seuena parea parceus nenin
In flore vivido vigore maximo
..tatis exipit Remicia à Kingema
Probissimum vanissimum doctis simm…
Gratissimum omnibus documundum nihil
Robar nihil, vanam..se spem mortalium

B.S.
naam: B. S.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10176

idem
Boeknummer 10177; foto: Gerryt Bouma
Wel edel gebooren vrou mevrou Fookel van Burmania wedu van Tjalling Homme van Camstra in haer 80 jaar overleeden den 7 october 1727
naam: Burmania, Fokeltje Gemmes van
geb.datum:
doopdatum: 16-07-1648
sterfdatum: 07-10-1727
aant.: dochter van Gemme van Burmania en Rints van Eysinga; gehuwd Tjalling Homme van Camstra;
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Minnertsga
boeknummer: 10177

Wel edel gebooren vrou mevrou Fookel van Burmania wedu van Tjalling Homme van Camstra in haer 80 jaar overleeden den 7 october 1727
naam: Camstra, Tjalling Homme Goffes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 16-08-1719
aant.: zoon van Goffe Tjallings van Camstra en Aaltje Ruurds van Juckema; gehuwd 1 1663 Suzanna Margriet van Donia; gehuwd 2 Fokeltje Gemmes van Burmania; geboren rond 1638
boeknummer: 10177

idem
Boeknummer 10178; foto: Gerryt Bouma
Vrou Alegonda van Sickema wedue van Tiallingh Goffe van Camstra old 92 jaaren en is gesturven den 20 augusti 1703 s avonds te 6 uuren
naam: Juckema, Aaltje Ruurds van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 20-08-1703
aant.: dochter van Ruurd Werps van Juckema en Maria Siedses van Tjaarda; gehuwd 1634 Goffe Tjallings van Camstra;
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Minnertsga
boeknummer: 10178

Vrou Alegonda van Sickema wedue van Tiallingh Goffe van Camstra old 92 jaaren en is gesturven den 20 augusti 1703 s avonds te 6 uuren
naam: Camstra, Goffe Tjallings van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-07-1663
aant.: zoon van Tjalling Hommes van Camstra en Tjimkje Goffes van Aebinga; gehuwd 1634 Aaltje Ruurds van Juckema; geboren rond 1610
boeknummer: 10178

idem
Boeknummer 10179; foto: Gerryt Bouma
Tialling Homme van Haersolte soon van de welgebooren heer Arent van Haersolte ende welgebooren vrouw Rina Allegonda van Camstra gesturven den 22 octob: 1703
naam: Haersolte, Tjalling Homme Arends van
geb.datum:
doopdatum: 31-08-1703
sterfdatum:
aant.: zoon van Arend van Haersolte en Riena Allegonda van Camstra; gehuwd 1733 Tjitske Scheltes van Heemstra; gedoopt in Leeuwarden
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Minnertsga
boeknummer: 10179

Tialling Homme van Haersolte soon van de welgebooren heer Arent van Haersolte ende welgebooren vrouw Rina Allegonda van Camstra gesturven den 22 octob: 1703
naam: Haersolte, Arend Rutgers van
geb.datum: 28-09-1677
doopdatum:
sterfdatum: 06-01-1760
aant.: zoon van Rutger van Haersolte en Anna Elisabeth van Haersolte van Herxen en Egede; gehuwd 1700 Riena Allegonda van Camstra; grietman Barradeel 1704 - 1753
boeknummer: 10179

idem
naam: Camstra, Rienkje Allegonda Tjalling Homme's van
geb.datum:
doopdatum: 20-03-1674
sterfdatum: 18-08-1719
aant.: dochter van Tjalling Homme van Camstra en Fokeltje van Burmania; gehuwd 1700 Arend van Haersolte;
boeknummer: 10179

idem
Boeknummer 10180; foto: Gerryt Bouma
Hoog wel gebooren juffer Christijna Rienna van Harsolte out tien weeken min twee daagen is gesturven den 20 april 1713 dochter van de hoogh wel gebooren heer Arent van Harsolte en vrou Rienna Alegonda van Camstra
naam: Haersolte, Christina Riena Arends van
geb.datum:
doopdatum: 18-02-1713
sterfdatum: 20-04-1713
aant.: dochter van Arend van Haersolte en Rienkje Allegonda van Camstra;
vindplaats: in de kerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Minnertsga
boeknummer: 10180

Hoog wel gebooren juffer Christijna Rienna van Harsolte out tien weeken min twee daagen is gesturven den 20 april 1713 dochter van de hoogh wel gebooren heer Arent van Harsolte en vrou Rienna Alegonda van Camstra
naam: Haersolte, Arend Rutgers van
geb.datum: 28-09-1677
doopdatum:
sterfdatum: 06-01-1760
aant.: zoon van Rutger van Haersolte en Anna Elisabeth van Haersolte van Herxen en Egede; gehuwd 1700 Riena Allegonda van Camstra; grietman Barradeel 1704 - 1753
boeknummer: 10180

idem
naam: Camstra, Rienkje Allegonda Tjalling Homme's van
geb.datum:
doopdatum: 20-03-1674
sterfdatum: 18-08-1719
aant.: dochter van Tjalling Homme van Camstra en Fokeltje van Burmania; gehuwd 1700 Arend van Haersolte;
boeknummer: 10180

idem
naam: Siverda, Tjeerd Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-08-1745
aant.: zoon van Sjoerd Tjeerds en Geertje Jacobs; gehuwd 1691 Doetje Wiebes Frisius;
vindplaats: in de grote kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Harlingen
boeknummer: 10182

De coopman Tjaerd Sivarda geb. .. nov. 1662 gest 5 aug 1745 is hier begraven
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de grote kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Harlingen
boeknummer: 10183

Ano 1598 … sterf … [den] eersame …
naam: Grietje Jans
geb.datum: 03-01-1648
doopdatum: 23-01-1648
sterfdatum: 28-12-1711
aant.: dochter van Jan Karstes en Trijntje Klases; gehuwd 1693 Ate Ates;
vindplaats: in de grote kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Harlingen
boeknummer: 10184

Anno 1711 den 28 december is in den heere gerust de eerbare Grietje Jans de huisvrou van Ate Ates out 64 jaer min 6 daagen en is hier begraven

1719 den 4 novb is gestorven de eersame Ate Ates oud 68 iaar en leit hier begraven
naam: Ate Ates
geb.datum:
doopdatum: 08-06-1651
sterfdatum: 04-11-1719
aant.: gehuwd 1693 Griet Jans; trekschipper op Leeuwarden
boeknummer: 10184

idem
naam: Homan, Bernard Meinardus
geb.datum:
doopdatum: 07-07-1672
sterfdatum: 05-03-1714
aant.: zoom van Meinardus Homan en Liesbeth Gerrits van der Werf; gehuwd 1691 Margaretha Hermanides Suyderhof; kommies
vindplaats: in de grote kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Harlingen
boeknummer: 10185

Anno 1714 den 5 maart is in den heere gerust den eersamen Barnardus Homans in leven comys tot Harlingen out 42 jaar en is hier begraaven
naam: Heemstra, Fokke Piers van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Pier Fokkes en Amarins Andries; gehuwd Maria Sawes; burgemeester; stadsrentemeester
vindplaats: in de grote kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Harlingen
boeknummer: 10186

Den 16 … 1662 stierf de achts. heer Focco van Heemstra raat … burgemr en adm. … commys generael in … Harlinge out 62 iaar

Den 29 m… 1659 sturf de … van d' heren c… … Focco van H[eemstra] … 59 jaar en is hier … man begraven
naam: Maria Saves
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dcohter van Saaf Hendriks; gehuwd Fokke Piers van Heemstra;
boeknummer: 10186

idem
naam: Krins, Fopkje Jans
geb.datum: 20-01-1778
doopdatum:
sterfdatum: 10-02-1805
aant.: dochter van Jan Hendriks Krins en Wiepkje Jacobs;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hindelopen
boeknummer: 10187

Den 10 february 1805 is Fopkjen Jans Krins overleeden in den ouderdom van 27 jaar en 21 daagen

Den 16 february 1805 is Wiepk Jappes huisfrou van Jan Hendriks Krins overleeden in den ouderdom van 46 jaar 1 maand & 16 dagen en zijn moeder en dogter alhier begraaven

Dit graf moet in geen 25 jaar geopent worden
naam: Wiepkje Jacobs
geb.datum: 31-12-1758
doopdatum: 14-01-1759
sterfdatum: 16-02-1805
aant.: zoon van Jappe Dirks en Maaike Hielkes; gehuwd 1775 Jan Hendriks Krins;
boeknummer: 10187

idem
naam: Krins, Jan Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 22-06-1827
aant.: zoon van Hendrik Jans Krins en Aukje Fongers; gehuwd 1775 Wiepkje Jacobs;
boeknummer: 10187

idem
naam: Brouwer, Baukje Bouwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1728 Siebe Minnes Faber; geboren rond 1705; overleden na 1777
vindplaats: ampullen of lavaboblaadje
type: Schalen en kommen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Roodhuis
boeknummer: 10188

Gegeven door Bauckjen Brouwer als sij de bruijd was den 15 april 1728
Boeknummer 10189; foto: www.oks.nl
Albertina Agnes.princesse de Nassau nee princesse d`Orange 
Nata 19 april 1634 nupta 2 may 1652 administ 16 ** ** mortua 14 may 1696
naam: Nassau, Albertina Agnes Frederik Hendriks van
geb.datum: 09-04-1634
doopdatum:
sterfdatum: 14-05-1696
aant.: dochter van Frederik Hendrik van Nassau en Amalia van Solms; gehuwd Willem Frederik Ernst Casimirs van Nassau;
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10189

Albertina Agnes.princesse de Nassau nee princesse d'Orange
Nata 19 april 1634 nupta 2 may 1652 administ 16 ** ** mortua 14 may 1696
Boeknummer 10190; foto: www.oks.nl
W Friso araus pr Fris. et Gron. ubern. 
Lacrimisie quare dolores hic labor
Frisia deplorans pat. patr. tumulat 25 febr MDCCXII
naam: Nassau, Johannes Willem Friso Hendrik Casimirs van
geb.datum: 04-08-1687
doopdatum:
sterfdatum: 14-07-1711
aant.: zoon van Hendrik Casimir van Nassau en Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau; gehuwd Maria Louise Karel Lodewijks van Hessen-Kassel; stadhouder van Friesland
vindplaats: koperen penning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10190

W Friso araus pr Fris. et Gron. ubern.
Lacrimisie quare dolores hic labor
Frisia deplorans pat. patr. tumulat 25 febr MDCCXII
naam: Nassau, Willem Karel Hendrik Friso Johan Willem Frisos van
geb.datum: 01-09-1711
doopdatum:
sterfdatum: 21-10-1751
aant.: zoon van Johan Willem Friso van Nassau en Maria Louise van Hessen-Kassel; gehuwd 1721 Anna van Hannover; stadhouder van Friesland
vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10191

W.C. Henr. Fr. Princ. Nass. et ar Anna Angl. p.r. haer pr. Nass. et ar.

Cara deum soboles

Leovardiae d. 28 febr. 1743
naam: Hannover, Anna Georges van
geb.datum: 02-11-1709
doopdatum:
sterfdatum: 12-01-1759
aant.: gehuwd 1734 Willem IV van Nassau;
boeknummer: 10191

idem
naam: Nassau, Carolina Willems van
geb.datum: 28-02-1743
doopdatum:
sterfdatum: 06-05-1787
aant.: dochter van Willem de IV van Nassau en Anna van Hannover; gehuwd 1760 Karel Christiaan van Nassau-Weilburg;
boeknummer: 10191

idem
Boeknummer 10192; foto: www.oks.nl
Gviliemvs d.g. princeps aravsiae et Nassaviae

Felici genio fis compos arav-sio voti exvltes princeps nascitvr ecce tvvs 3-8 1748

Hagae comitis
naam: Nassau, Willem Willems van
geb.datum: 08-03-1748
doopdatum:
sterfdatum: 09-04-1806
aant.: zoon van Willem van Nassau en Anna van Hannover; gehuwd 1767 Wilhelmina van Pruisen; stadhouder van Friesland
vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10192

Gviliemvs d.g. princeps aravsiae et Nassaviae

Felici genio fis compos arav-sio voti exvltes princeps nascitvr ecce tvvs 3-8 1748

Hagae comitis
Boeknummer 10193; foto: www.oks.nl
W.C.H.Friso et Anna D.G. Aravs et Nass. Princ. 
M.Holtzhey fec 
Tandem exoratvs dedit 
Wilhelmvs natvs Hagae com Ann. lib. ivbil. d. VIII mart
naam: Nassau, Willem Karel Hendrik Friso Johan Willem Frisos van
geb.datum: 01-09-1711
doopdatum:
sterfdatum: 21-10-1751
aant.: zoon van Johan Willem Friso van Nassau en Maria Louise van Hessen-Kassel; gehuwd 1721 Anna van Hannover; stadhouder van Friesland
vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10193

W.C.H.Friso et Anna D.G. Aravs et Nass. Princ.
M.Holtzhey fec
Tandem exoratvs dedit
Wilhelmvs natvs Hagae com Ann. lib. ivbil. d. VIII mart
naam: Hannover, Anna Georges van
geb.datum: 02-11-1709
doopdatum:
sterfdatum: 12-01-1759
aant.: gehuwd 1734 Willem IV van Nassau;
boeknummer: 10193

idem
naam: Nassau, Willem Willems van
geb.datum: 08-03-1748
doopdatum:
sterfdatum: 09-04-1806
aant.: zoon van Willem van Nassau en Anna van Hannover; gehuwd 1767 Wilhelmina van Pruisen; stadhouder van Friesland
boeknummer: 10193

idem
Boeknummer 10194; foto: www.oks.nl
Maria Lud. d. g. pr. aur. Nass. nat. pr. Hass. Cass.

Vivit post funera virtus

Nat 7 fe 1688 d. nat 9 ap 1765
naam: Hessen-Kassel, Maria Louise Karel Lodewijks van
geb.datum: 07-02-1688
doopdatum:
sterfdatum: 09-04-1765
aant.: dochter van Karel Lodewijk van Hessen-Kassel en Maria Anna van Koerland; gehuwd Johannes Willem Friso Hendrik Casimirs van Nassau;
vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10194

Maria Lud. d. g. pr. aur. Nass. nat. pr. Hass. Cass.

Vivit post funera virtus

Nat 7 fe 1688 d. nat 9 ap 1765
Boeknummer 10195; foto: www.oks.nl
Carolina d.g. pr. Nass. Weilb. nat. pr. avr. Nass.
naam: Nassau, Carolina Willems van
geb.datum: 28-02-1743
doopdatum:
sterfdatum: 06-05-1787
aant.: dochter van Willem de IV van Nassau en Anna van Hannover; gehuwd 1760 Karel Christiaan van Nassau-Weilburg;
vindplaats: zilveren penning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10195

Carolina d.g. pr. Nass. Weilb. nat. pr. avr. Nass.
Boeknummer 10196; foto: www.oks.nl
1664 Gabbe Pytters
naam: Gabe Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1637 Ytje Sipkes; geboren rond 1612; schoenmaker
vindplaats: gilepenning
type: Penningen
bron: www.oks.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10196

1664 Gabbe Pytters
naam: Oosterbaan, Klaas Everts
geb.datum:
doopdatum: 05-02-1730
sterfdatum:
aant.: zoon van Evert Klases Oosterbaan en Neeltje Minses; gehuwd 1725 Pietje Jacobs Roorda; geboren rond 1701
vindplaats: gildepenning
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 10197

Claas E. Oosterbaan 1735
naam: Jorritsma, Akke Piers
geb.datum: 21-03-1806
doopdatum: 21-03-1806
sterfdatum: 16-11-1806
aant.: dochter van Pier Tjeerds Jorritsma en Antje Paulus Andela;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Pingjum
boeknummer: 10198

1806 den 25 maart is geboren Akke Piers Jorrytsma

Overleden den 16 november
naam: Machet, Louw Franses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-03-1758
aant.: zoon van Frans Louws Machet en Antje Goris Buma; gehuwd 1749 Rachel Rispens;
vindplaats: lepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Bolsward
boeknummer: 10199

Lou Machet dede met
Om de pret over zee
Met de slee Hollans ree
Heel onverwaght
Tot een gedaght
Dees mee gebraght
Den 20ste febr. 1740
Boeknummer 10200; foto: catawaiki
1771 den 25 januarij is geboren Wijbren Jelles
naam: Douma, Wiebren Jelles
geb.datum: 25-01-1771
doopdatum:
sterfdatum: 01-01-1827
aant.: zoon van Jelle Gerbens en Doetje Wiebrens; gehuwd 1800 Grietje Johannes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Wolsum
boeknummer: 10200

1771 den 25 januarij is geboren Wijbren Jelles
Boeknummer 10201; foto: www.marktplaats.nl
1768 den 7 december is geboren Gerben Jelles
naam: Douma, Gerben Jelles
geb.datum: 07-12-1768
doopdatum:
sterfdatum: 20-08-1797
aant.: zoon van Jelle Gerbens en Doetje Wiebrens; ;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Wolsum
boeknummer: 10201

1768 den 7 december is geboren Gerben Jelles
Boeknummer 10202; foto: www.rikkoert.nl
Maike Klaases is gebooren den 3 februari 1764
naam: Monsma, Maaike Klases
geb.datum: 03-02-1764
doopdatum: 29-09-1793
sterfdatum: 22-04-1822
aant.: dochter van Klaas Idses Hayma en Akke Dirks; gehuwd 1 1786 Siemen Klases Sipma; gehuwd 2 1811 Willem Johannes Leistra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Ternaard
aantekening: www.rikkoert.nl
boeknummer: 10202

Maike Klaases is gebooren den 3 februari 1764
Boeknummer 10203; foto: www.rikkoert.nl
Rinske Ebes Bakker geboren te Dronrijp den 17 april 1800

K.E.B. T.I.T.
naam: Bakker, Rinske Aebes
geb.datum: 17-04-1800
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Aebe Cornelis Bakker en Akke Huites Viersma; overleden voor 1811
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.rikkoert.nl
plaats: Dronrijp
boeknummer: 10203

Rinske Ebes Bakker geboren te Dronrijp den 17 april 1800

K.E.B. T.I.T.
naam: Bakker, Cornelis Aebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-11-1769
aant.: zoon van Aebe Cornelis en Rinske Jetses; gehuwd 1751 Tetje Jacobs Twijnstra; geboren rond 1726
boeknummer: 10203

idem
naam: Twijnstra, Tetje Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Jacob Sybrens Twijnstra en Antje Jacobs Brolsma; gehuwd 1751 Cornelis Aebes Bakker; geboren rond 1728; overleden rond 1757
boeknummer: 10203

idem
Boeknummer 10204; foto: www.rikkoert.nl
Trijntje Johannes Bootsma is geboren den 4 julij 1763 is overleden de 3 april 1838
naam: Bootsma, Trijntje Johannes
geb.datum: 04-07-1763
doopdatum:
sterfdatum: 03-04-1838
aant.: dochter van Johannes Teunis Bootsma en Sibbeltje Johannes; gehuwd 1784 Jan Jans Heeg;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.rikkoert.nl
plaats: Loenga
boeknummer: 10204

Trijntje Johannes Bootsma is geboren den 4 julij 1763 is overleden de 3 april 1838
Boeknummer 10205; foto: www.rikkoert.nl
Yme Klases is gebooren de 7 december 1797 en is overleden den 13 april 1829
naam: Rispens, Ieme Klases
geb.datum: 07-12-1797
doopdatum:
sterfdatum: 13-04-1829
aant.: zoon van Klaas Reinders Rispens en Ytske Ymes Stellingwerf; ongehuwd
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.rikkoert.nl
plaats: Oosterend
boeknummer: 10205

Yme Klases is gebooren de 7 december 1797 en is overleden den 13 april 1829
Boeknummer 10206; foto: www.rikkoert.nl
Foppe Dirks en Pytie Gerbens
naam: Rinia, Foppe Dirks
geb.datum:
doopdatum: 07-08-1729
sterfdatum: 24-08-1808
aant.: zoon van Dirk Everts en Grietje Doekes Rinia; gehuwd 1763 Pietje Gerbens; boer
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.rikkoert.nl
plaats: Roordahuizum
boeknummer: 10206

Foppe Dirks en Pytie Gerbens
naam: Pietje Gerbens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-09-1813
aant.: dochter van Gerben Gerbens en Gertje; gehuwd 1763 Foppe Dirks;
boeknummer: 10206

idem
Boeknummer 10207; foto: www.rikkoert.nl
Den 28 august 1756 is geboren Sybrig Rentjes
naam: Siebrigje Rintjes
geb.datum: 28-08-1756
doopdatum:
sterfdatum: 13-07-1811
aant.: dochter van Rintje Gerbens en Trijntje Harkes; winkelier
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.rikkoert.nl
plaats: Greonterp
boeknummer: 10207

Den 28 august 1756 is geboren Sybrig Rentjes
Boeknummer 10208; foto: www.rikkoert.nl
KS MS
naam: Klaas Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1692 Minkje Sakes; geboren rond 1667
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.rikkoert.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 10208

KS MS
naam: Minkje Sakes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1692 Klaas Sikkes; geboren rond 1669
boeknummer: 10208

idem
Boeknummer 10209; foto: www.rikkoert.nl
F.E. Wythout is geboren den 3 september 1767
naam: Witholt, Femma Elisabeth Alberts
geb.datum: 03-09-1767
doopdatum: 20-09-1767
sterfdatum: 11-05-1816
aant.: dochter van Albert Harmens Without en Lutgertje Jans Winters; gehuwd Pieter Sjoerds;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.rikkoert.nl
plaats: Dongjum
boeknummer: 10209

F.E. Wythout is geboren den 3 september 1767
Boeknummer 10210; foto: Han Nijdam
Hessel Reins is geboren den 17 januari 1784
naam: Boersma, Hessel Reins
geb.datum: 17-01-1784
doopdatum:
sterfdatum: 19-04-1842
aant.: zoon van Rein Douwes en Hieke Hessels; gehuwd 1804 Hinke Ulbes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese geboortelepels H. Nijdam
plaats: Loenga
boeknummer: 10210

Hessel Reins is geboren den 17 januari 1784
Boeknummer 10211; foto: Anneke Dekker
I F T
naam: T., J. F.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: zilveren ring
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Winaldum
aantekening: wapen: halve adelaar, huismerk en drie klavers
boeknummer: 10211

I F T
naam: K. J.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: uit de kerk; nu op een boerenerf
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Burum
boeknummer: 10212

... 17 febrvary [is in den heere] gerust den [eer]samen ... ovt in syn .. iaer en leit alhier begraven

C I
Boeknummer 10213; foto: Hans Zijlstra
LVE 1695
7 kamers
naam: Eysinga, Lutske Ritske van
geb.datum:
doopdatum: 16-07-1643
sterfdatum: 09-07-1718
aant.: dochter van Ritske van Eysinga en Baukje van Roorda; ongehuwd;
vindplaats: oud gasthuis; nu in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Kollum
boeknummer: 10213

LVE 1695
7 kamers
naam: W. J.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: baar
type: Overige voorwerpen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Westergeest
boeknummer: 10214

Die in het hus des heeren gaen die sullen der segen ontfaen

W I 1731

Al wie hier voord opgedragen ons lieve heere weest doch har arme sele genadig
naam: Rixt Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-12-1794
aant.: gehuwd 1 Hendrik Siebrens; gehuwd 2 Jan Roberts;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Lekkum
boeknummer: 10215

Den [1?]2 [dec?]ember 1794 is overleden den eerbare Rixtie Sjoerds in leven huisvrouw van Jan Roberts mr kuiper [op] Snakkerburen oud int 60 ste iaar en leit alhier begraven

Den 19 maart 18.. overleden den eerwaarde Jan Roberts in leeven mr kuiper op Snakkerburen oud in't 62 ste jaar en leit alhier begraaven
naam: Jan Roberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 Rixt Sjoerds; gehuwd 2 1796 Hinke Gerrits; kuiper
boeknummer: 10215

idem
naam: Sterringa, Onbekend Frederiks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kind van Frederik Atses Sterringa en Maaike Tjisses Tiesma;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Lekkum
boeknummer: 10216

Anno … is [in den heere gerust] … int 7 iaer en leit alhier begraven

Anno … m… [is in den] heere gerust … Feddricks out … 2. ia[er en leit alhier] begraven
naam: Sterringa, Onbekend Frederiks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kind van Frederik Atses Sterringa en Maaike Tjisses Tiesma;
boeknummer: 10216

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Lekkum
boeknummer: 10217

Anno 17.. den … min 3 weeken
naam: Lolkje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1627 Hendrik Dirks; geboren rond 1604; schoenmaker
vindplaats: Westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10218

… 19 augustus is in den [heere gerust die] eerbaren Lolck Ians … [H]endryck Dircks mr … en leit hier begraven
naam: Hendrik Dirks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1627 Lolkje Jans; geboren rond 1602
boeknummer: 10218

idem
naam: Huber, Harmen Ulricus
geb.datum:
doopdatum: 05-04-1663
sterfdatum: 21-11-1730
aant.: zoon van Ulricus Zacharias Huber en Agnes Althuisen; gehuwd 1695 Elisabeth de Hertoch, Leeuwarden; gecommitteerde in het mindergetal
vindplaats: Westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10219

[Anno] 1730 den 21 november [is in den heere gerust] … Hermanus Huber … gedeputeerde staet van Friesland … 67 jaar en .. maanden

[Anno] 1751 den 12 augustus [is in den heere gerust] … vrouwe Elisabeth d' Hertoghe … wed. van Hermanus Huber int 85ste jaar
naam: Hertogh, Elisabeth de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 12-08-1751
aant.: gehuwd 1695 Harmen Huber;
boeknummer: 10219

idem
naam: Magdalena Wopkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-12-1754
aant.: gehuwd 1732 Dirk Jans Zeper;
vindplaats: Westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10220

[Anno] 1754 den 4 december is in den heere gerust … Magdalena Wopkes … huisvrouw van Dirk Jans Zeper … 57 jaar en 6 maanden

[Anno] 1765 den 2 september is in den heere gerust … Dirk Jans Zeper … koopman … 73 jaar …

[Anno] 1769 den 14 … het kind Zeper … 3 jaar … maanden
naam: Zeper, Dirk Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-09-1765
aant.: gehuwd 1732 Magdalena Wopkes;
boeknummer: 10220

idem
naam: Zeper, Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10220

idem
naam: Geyn, Willem van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-05-1741
aant.: gehuwd rond 1712 Catharina Seth; kamerbewaarder
vindplaats: Westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10221

Anno 1741 den 27 mai is in den heere gerust … Willem van Geyn … kamerbewaarder van gedeputeerde staten van Friesland … 63 jaar & 9 maanden …

Anno 1746 den 8 juni is in den heere gerust … Cathriena Seth syn wed. in't 71 ste jaar
naam: Seth, Catharina Franses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-06-1746
aant.: dochter van Frans Seth en Sjoukje Jans; gehuwd rond 1712 Willem van Geyn;
boeknummer: 10221

idem
naam: Fredericus Harmens
geb.datum:
doopdatum: 21-06-1618
sterfdatum:
aant.: zoon van Harmen Martens en Fokeltje Tjeerds; student Franeker 1636; advocaat in 1643
vindplaats: Westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10222

… september is in den heere gerust .. Fredericus Herminius … advocaet in den hove van Friesland …

… Harmen Martens … koster van de Jacobijner en Galileer kerken … 87 jaer

[Anno] 1647 … maert … Fokel Tierds … syn huisvrouw … 70 jaer …
naam: Harmen Martens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1615 Fokeltje Tjeerds; geboren rond 1574; overleden 1648; koster
boeknummer: 10222

idem
naam: Fokeltje Tjeerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1615 Harmen Martens;
boeknummer: 10222

idem
naam: Booi, Jan Philips de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-07-1729
aant.: wolkammer; koopman
vindplaats: Westerkerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10223

Anno 1729 den 17 juli … Jan de Booi … mr. wolkammer & koopman te Leeuwarden … ontrent 62 jaar …
naam: Wiebren Ottes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1726 Jeltje Doekeles; geboren rond 1697; overleden na 1749; in 1720 burger Sneek; uit IJlst; boer
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Deersum
boeknummer: 10224

W O
I D
naam: Jeltje Doekeles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: vermoedelijk dochter van Doekele Jans Heslinga en Marijke Uilkes; gehuwd 1726 Wiebren Ottes; geboren rond 1699; uit Deersum
boeknummer: 10224

idem
naam: Feikje Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: ampullen of lavoboblaadje
type: Overige voorwerpen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Wytgaard
aantekening: met wapen: rechts halve adelaar, links drie klaverbladen 2-1
boeknummer: 10226

Feick Jans 1720
Boeknummer 10227
1805 is gestorven Aafye Gerrets oud 90 jaar
naam: Aafke Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1744 Egbert Jannes;
vindplaats: in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oldeberkoop
boeknummer: 10227

1805 is gestorven Aafye Gerrets oud 90 jaar
naam: Bomen, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter; klokken bekend uit de periode 1435-1444
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Elsloo
boeknummer: 10228

Elsloo anno milleno quater c netogeno IV mensis may fuerat fusaq campana hoc cunctis gratat Maria nomen mihi data De Venlo fecit Johannes me bene refecit Dyttys dest gemeynde cloeck van Elsloo
naam: Klinghe, Gerard
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter; mogelijk Gert Klinghe uit Bremen; overleden 1473
vindplaats: klok
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkinga
boeknummer: 10229

In na dni amc hec capana e facta Mackinghe ab Houccto Gherarda in honorem sanctissime Marie ivb eu-honorem Ludo anno dni MCCCC LXIII Iheusus Maria Iohannes
naam: Lynden, Aise Reinhards van
geb.datum: 04-09-1779
doopdatum:
sterfdatum: 25-02-1792
aant.: zoon van Reinhard van Lynden en Ypkje Hillegonda van Boelens;
vindplaats: kerkhof; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oud Beets
boeknummer: 10230

Generis animique nobilitate ornatissimus adolecens Ayso Boelens Baro van Lynden natus d IV sept MDCCLXXIX sed postquam ardentissime literrarum et omnis humanitatis amore ac studio et altiera glorosa adspicareccepit in primo aetatis matarissimae flora extinctus d XXV febr MDCCXCII triste siu desiderium reliquit

De felle dood die groen en wit doet sneven,
Sneed Ayso af in 't eerste groen van 't leven
Die ed'le jong'ling mogt zijn sterflot niet ontgaan,
Daar hielp geen vadermin, geen kunst, geen schreijen aan
Dan hopen wij, god mint hen, die vroeg sneven,
Hy juicht aan moeders hand in 't beter leven

Ev. Wassenbergh
naam: Wassenberg, Everwinus Abrahams
geb.datum: 25-09-1742
doopdatum:
sterfdatum: 03-12-1826
aant.: zoon van Abraham Wassenbergh en Clarissa Maria Langenhert;
boeknummer: 10230

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Wijnjeterp
boeknummer: 10231

V.I.W. - T.D.; H.B. - L.W.; L.L. - F.W.;

1671
naam: Taeke Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: mogelijk
boeknummer: 10231

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10231

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10231

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10231

idem
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10231

idem
naam: Engwirda, Age Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 21-02-1823
aant.: zoon van Harmen Sakes en Antje Ages; gehuwd Liesbeth Sjoukes; bakker
vindplaats: brandewijnkom
type: Schalen en kommen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Irnsum
boeknummer: 10232

Age Harmens Engwerda 1773
naam: Bloemhof, Evert Stevens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Grietje Everts; overleden mei 1736; in 1698 burger van Sloten; vroedsman
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Sloten
boeknummer: 10233

Eevert Steevens
Boeknummer 10234; foto: zilverstudie.nl
TLD 1661
naam: Trijntje Leenderts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Hendrik Willems; overleden na 1712
vindplaats: zilveren lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Munnikezijl
boeknummer: 10234

TLD 1661
Boeknummer 10235; foto: zilverstudie.nl
HW TL
1669
naam: Hendrik Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Trijntje Leenderts;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Munnikezijl
boeknummer: 10235

HW TL
1669
naam: Trijntje Leenderts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Hendrik Willems; overleden na 1712
boeknummer: 10235

idem
naam: Molenyser, Jan Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1648 Geertje Cornelis; geboren rond 1623
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10236

I H * G C
naam: Geertje Cornelis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1648 Jan Harmens; geboren rond 1625
boeknummer: 10236

idem
naam: Bercum, Maria Susanna
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-04-1764
aant.: gehuwd Gerard Hemsing;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oenkerk
boeknummer: 10237

Mon pastorum Maria Susanna Bercum pia quondam past. Gerardus Hemsing ad Christum transiit 1 april 1764 aet 43 reti… Hermanno Alida Abrahamo Isaacq et Jacoba …
naam: Hemsing, Gerardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Maria Susanna van Bercum; geboren rond 1718; dominee
boeknummer: 10237

idem
naam: Hemsing, Herman Gerardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10237

idem
naam: Hemsing, Alida Gerardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10237

idem
naam: Hemsing, Abraham Gerardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10237

idem
naam: Hemsing, Izaak Gerardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10237

idem
naam: Hemsing, Jacoba Gerardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10237

idem
naam: Beertje Sjoerds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-09-1772
aant.: gehuwd 1735 Binne Binnes;
vindplaats: eikenhouten grafpaal
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Eestrum
boeknummer: 10238

Den 14 september 1772 is in den heere gerust de eerbaare Beertje Sjoerds in leeven huisvrouw van Binne Binnes tot Istrum oud 72 jaar en leit alhier begraven
naam: Binne Binnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1735 Beertje Sjoerds; geboren rond 1698
boeknummer: 10238

idem
naam: Aagje Tjalles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-06-1608
aant.: gehuwd Hidde Jetses Pettertilla;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oudkerk
boeknummer: 10239

Ao 1608 de 2 iuny sterf die eerbare Aecht Tzalens dr Hidde Ietzes wyf
naam: Pettertilla, Hidde Jetses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Aagje Tjalles;
boeknummer: 10239

idem
naam: Jacob Wiemers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-10-1672
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 10240

Anno 1672 den 13 october sterft den eersaemen Jacob Wi..ers out 82 jaer ende leit alhier begraven
naam: Poutsma, Anna Cornelia
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-03-1753
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 10241

Anno 1753 den 7 maart is in den heere gerust de weledele juffer Anna Cornelia van Poutsma out 58 jaren en legt alhier begraven
naam: Tjeerd Haaies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-04-1747
aant.: boer
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 10242

Anno [1747] den 30 april [is] gestorven den eersaame Tjeerd Hayes oud in syn 78 jaar

Den 6 april 1772 [is] gestorven die eerbare Sjoukjen Hayes oud in haar 89 jaar
naam: Sjoukje Haaies
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 06-04-1772
aant.:
boeknummer: 10242

idem
naam: Harke Hattems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 02-10-1675
aant.:
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 10243

Anno 1675 den 2 october is in den heere gerust den eersamen Harcke Hattums out int 59e jaer ende leit alhier begraven ende verwagtende een zalige opstandinge

Anno 1687 den 7 junius des morgens omtrent seven uren is in den heere gerust den eersaamen Hattum Harckes out omtrent … jaer en leit alhier begraven
naam: Hattem Harkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 07-06-1687
aant.: zoon van Harke Hattems;
boeknummer: 10243

idem
naam: Antje Roelofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-04-1636
aant.: gehuwd Haaie Jochems;
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 10244

Anno 1636 den 14 april is in den heere gerust Antie Roelofs die nagelaten weduwe van Haye Jochems out 72 jaer ligt alhier begraven

Den 15 december 1669 is gesturve Haye Pytters out 27 jaer en is hier begraven
naam: Haaie Jochems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Antje Roelofs; geboren rond 1561
boeknummer: 10244

idem
naam: Haaie Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-12-1669
aant.: gehuwd Aafke Siemens;
boeknummer: 10244

idem
naam: Keimpe Wiegers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 17-04-1639
aant.:
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Bergum
boeknummer: 10245

Ao 1639 den 17 april sterf de eersame Keimpe Wigers int leven dorpregter tot Bergum out int 57e jaer en de leit alhier begraven
naam: Homan, Meinardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dominee
vindplaats: avondmaalsbeker
type: Bekers
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oostermeer
boeknummer: 10246

Dit is de kerckebeker van de gemeente J.C. tot Oostermeijr 1668

Dn M Hooman eccles in Oostermeijr cum annexis
Diurre Eelckes ende Zijtse Hilles ouderlingen
Rienk Jans en Giolt Bouwes diakon
naam: Djurre Eelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Sjoukje Rinses;
boeknummer: 10246

idem
naam: Sietse Hilles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10246

idem
naam: Rienk Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Hiltje Piers;
boeknummer: 10246

idem
naam: Gjalt Bouwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Bouwe en Aukje Melles; gehuwd Sjaakje Sjoerds; overleden rond 1681
boeknummer: 10246

idem
naam: Wopke Wiebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuw 1689 Taetske Tjibbes; geboren rond 1664
vindplaats: schotel
type: Schalen en kommen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oostermeer
boeknummer: 10247

Wopcke Wieberen ouderlingh
Tijs Tammes ouderlingh
Saape Bouwes ende Engbert Jacobs als diakenen
Harmen Willemens schooldn
1706
naam: Thijs Tammes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1685 Jetske Geukes; geboren rond 1660
boeknummer: 10247

idem
naam: Sape Bouwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Bouwe Sapes en Sijke Pieters; geboren rond 1665; kuiper
boeknummer: 10247

idem
naam: Engbert Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1696 Joukje Fokkes; geboren rond 1671
boeknummer: 10247

idem
naam: Harmen Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Foekje Ruurds; schoolmeester
boeknummer: 10247

idem
naam: Sijke Hoekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 28-06-1665
aant.: gehuwd 1655 Minne Hedzers;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 10248

Anno 1665 den 28 juny is in den heere gerust de eerbare Sykke Hoeckes dochter huisvrouw van Minne Hedzers out omtrent 40 jaeren ende leit hier begraven
naam: Minne Hedzers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1655 Sijke Hoekes; geboren rond 1623; overleden na 1682; dorprechter
boeknummer: 10248

idem
naam: Wilke Harmens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Harmen Wigbolds en Fokje Wilkes; gehuwd 1 1703 Bontje Cornelis; gehuwd 2 1723 Beertje Jacobs; geboren rond 1678; overleden rond 1767
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 10249

Anno 1768 den 29 maart is overleden 90 1/4 jaar en leit alhier begraven
naam: Binne Roels
geb.datum:
doopdatum: 06-11-1707
sterfdatum: 13-10-1800
aant.: zoon van Roelof Jans en Maaike Binnes; gehuwd 1760 Antje Gerbens;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Garijp
boeknummer: 10250

Anno 1800 den 13 october is overleden Binne Roels in leven schipper en koopman te Garijp oud ongeveer 93 jaar en 7 maanden enlegt alhier begraven
naam: Dirk Gosses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
vindplaats: boven de kerkdeur
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Giekerk
boeknummer: 10251

Dirk Gosses en Douwe Hayes Fink kerkvoogden van den dorpe alsmede gecomitteerden wegens het bouwen van dezen toren en repareren der kerk Anno 1772
naam: Fink, Douwe Haaies
geb.datum:
doopdatum: 16-05-1742
sterfdatum:
aant.: gehuwd Antje Joukes; uit Menaldum; boer; kerkvoogd
boeknummer: 10251

idem
naam: Jepema, Tinke Regnerus
geb.datum: 04-10-1639
doopdatum:
sterfdatum: 14-06-1656
aant.: zoon van Regnerus Jepema en Neeltje Piebes Bruinsma; ;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Giekerk
boeknummer: 10252

Anno 1656 den 14 junij is seer godsalich door een hevige koorts ontslapen de vromen en welgeleerde Tinko van Jepema oud 16 jaar 8 maenden en 10 dagen

Inputie Ticonem laeta mars fastulit atra - ferrentem in fluctus nulli pictate secumdum - interris rudit musaset falladisartes - cerrut et in caelis .. dit mtseria Christi
naam: Frisius, Frans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-02-1744
aant.: gehuwd 1691 Tjitske Piersma; adv. 1683; student Franeker 1679; doctor; rekenmeester
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Giekerk
boeknummer: 10253

Den 26 februarij 1744 is in den heere gerust den …en mr Franciscus Frisius i.u.d. en oudste advocaat 's hofa van Friesland oud 84 jaren en den 3e maart alhier begraven
naam: Tolhuis, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: klokkengieter
vindplaats: nu Vijversburg Rijperkerk
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10254

Enghel Gabriel is mi naem ghelut is voer god bequaem Jan Tolhuis 1517
naam: Simon, Frans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter; 1620-1624 werkte hij samen met André Obertin
vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Oudega Wym
boeknummer: 10255

M FS AO Dlorein Oldegae 1623
naam: Obertin, Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; goot tussen 1623 - 1635 klokken
boeknummer: 10255

idem
naam: Rienk Nammens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-01-1719
aant.: gehuwd 1691 Grietje Klases; boer op stem 7
vindplaats: in de kerk; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Wierum
boeknummer: 10256

Anno 1719 den 4 janvarius is in den heere gerust den eersamen ende seer discrete Rienck Nammes out ontrent 58 iare ende leit alhier begraven

Ick leg en 't graf sonder geklagh
Verwacht alsoo den ionghsten dagh
Dan sult gy heer myn graf ontdecke
En my tot eeuwige vruegde opwecke
Boeknummer 10257
In 1806 is deeze kerk herbouwt onder de directie van de kerkvoogden Koendert Hendriks en Gabe Nutterts en de gecommitteerden Klaas Andris en Hendrik Jelten.

Psalm 122 vs. 1 Ik verblijde mij in degene, die tot mij zeggen: wij zullen in het huis des heeren gaan.
naam: Dijkstra, Koendert Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-04-1834
aant.: gehuwd 1788 Jantje Egberts;
vindplaats: boven de kerkdeur
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Munnikeburen
boeknummer: 10257

In 1806 is deeze kerk herbouwt onder de directie van de kerkvoogden Koendert Hendriks en Gabe Nutterts en de gecommitteerden Klaas Andris en Hendrik Jelten.

Psalm 122 vs. 1 Ik verblijde mij in degene, die tot mij zeggen: wij zullen in het huis des heeren gaan.
naam: Gouma, Gabe Nutterts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 08-06-1858
aant.: gehuwd Antje Aukes;
boeknummer: 10257

idem
naam: Oosterkamp, Klaas Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 19-09-1846
aant.:
boeknummer: 10257

idem
naam: Bosma, Hendrik Jeltes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 05-12-1848
aant.: gehuwd 1797 Antje Pieters;
boeknummer: 10257

idem
naam: Wou, Johannes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Waaxens
boeknummer: 10258

Maria et Jhesus

Anno millesimi quadringentesimo quadragesimo primo fusa est campana per me Johannes Wouel. Johannis Baptista sub tu aroba de mi
naam: Haaie
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Workum
boeknummer: 10259

… …mber sterf Haeije … tymerman …

HI
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Workum
boeknummer: 10260

Ao 1608 de … An… w… be[grave]

Timen men …

Anno 166. …[is in den] heere [gerust den eersame] Pytter …

naam: Pieter
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10260

idem
naam: Onbekend Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Watse Watses;
vindplaats: bij het kosterhuis
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Arum
boeknummer: 10262

… …ke Iacops …terck en Watse Watses Backer ende … ende leyt alhier begraven met … kin…
naam: Watse Watses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10262

idem
naam: Meinema, Elske Hanses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-04-1752
aant.: dochter van Hans Iges Meinema en Tjepkje Thijsses Pecama; gehuwd 1697 Sibelius Lemstra;
vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10263

Anno 1752 den 10 april is in den heere ontslapen de eerbare en deugdrycke Elske Meinema weduwe ovt … [Sibeli]us Lemstra oud 80 jaren en 4 maanden en leit [hier begraven]
naam: Lemstra, Sibbele Bernards
geb.datum: 14-05-1667
doopdatum:
sterfdatum: 08-01-1742
aant.: zoon van Bernardus Lemstra en Froukje Broers Mertsma; gehuwd 1697 Elske Meinema; dominee
boeknummer: 10263

idem
naam: Gerrit Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-09-1652
aant.:
vindplaats: kerkhof?; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10264

G H

Ao 1652 den 23 september is in den heere gerust den eersamen Gerrit Hendrycks en leit hier begraven

W G
naam: Knierke Klases
geb.datum:
doopdatum: 07-07-1661
sterfdatum: 27-04-1691
aant.: dochter van Klaas Klases; gehuwd 1681 Gerrit Sierds;
vindplaats: kerkhof?; verdwenen?
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10265

Anno 1691 de 27 april is in de heere gerust de eerbare Knierke Claeses huisvrou va Gerrit Sierds mr seilmaker ontrent 30 iaer en leit hier begraven

Anno 1694 de 7en october is in den heere gerust de eersame Gerrit Sierds meister seilmaker tot Maccum olt in sin 39 iaer en leit alhier begraven

G S
naam: Gerrit Sierds
geb.datum:
doopdatum: 03-02-1656
sterfdatum: 07-10-1694
aant.: zoon van Sierd Gerrits en Trijntje Hiddes; gehuwd 1681 Knierke Klases; zeilmaker
boeknummer: 10265

idem
naam: Trijntje Hiddes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 09-07-1662
aant.: gehuwd 1651 Sierd Gerrits; geboren rond 1628
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10266

Anno 1662 de 9 july is in de heere gerust de eerbare Tryntie Hiddes dochter de huisvrou van Sierd Gerrits seylmaker ende leit alhier begrave
naam: Sierd Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1651 Trijntje Hiddes; geboren rond 1626; zeilmaker
boeknummer: 10266

idem
naam: Brouwer, Pieter Andries
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 03-03-1733
aant.: zoon van Andries Alberts Brouwer en Fetje Pieters; gehuwd 1727 Sijke Ages;
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10267

1733 den 3 mart is Pyter Andrys Brouwer in de heere gerust oud 32 jaer 3 maenden en leit alhier begraven
naam: Brouwer, Andries Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-06-1727
aant.: gehuwd 1695 Fetje Pieters; schoenmaker
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10268

1727 den 14 juny is in den heere gerust Andris Alberdts Brouwer out 56 jaer en leit alhier begraven
naam: Sijke Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-02-1728
aant.: gehuwd 1 1700 Doede Piekes; gehuwd 2 1712 Gerben Tiemens Grada;
vindplaats: kerkhof; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10269

1728 den 23 febrevaris is in den heere gerust Syke Pyters wedu van Doede Pyeckes houtkoper en na… Gerben Tymmens Grada out 50 jaer en leit alhier begraven
naam: Doede Piekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1700 Sijke Pieters; geboren rond 1675; houtkoper
boeknummer: 10269

idem
naam: Grada, Gerben Tiemens
geb.datum:
doopdatum: 17-11-1661
sterfdatum:
aant.: zoon van Tiemen Jacobs; gehuwd 1 1685 Wiepkje Sierks; gehuwd 2 1712 Sijke Pieters;
boeknummer: 10269

idem
naam: Johannes Rienks
geb.datum:
doopdatum: 02-10-1715
sterfdatum:
aant.: zoon van Rienk Jans & Catharina Jans; gehuwd 1739 Grietje Gerrits;
vindplaats: in de katholieke kerk
type: Kandelaar
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Makkum
boeknummer: 10270

Johannes Rienks et Grietje Gerrits an. = 1780
naam: Grietje Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1739 Johannes Rienks; geboren rond 1716
boeknummer: 10270

idem
naam: Pietje Reinders
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-03-1693
aant.: gehuwd 1692 Menso Siebrands Mensonides;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Schraard
boeknummer: 10271

Ao 1693 den 18 marty is in den heere gerust Pyttje Reyners huisvrou van Menso Sybrandi Mensonides out in haer 21 iaer en leit alhier begraven
naam: Crans, Jan Sipkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: ; klokkengieter
vindplaats: in de kerk
type: Klokken
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Hoorn
boeknummer: 10272

Jan Crans me fecit Enchusae anno 1723
naam: Bonk, Marietje Folkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Johannes Vis; lidmaat 1738
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Grêfskriftekommisje Fryske Akademy
plaats: Midsland
boeknummer: 10273

Marytien Bonk
Boeknummer 10274; foto: Hindrik de Jong
... die III noveb oby[t] … [bid voer] die [siel]
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Pingjum
aantekening: priesterzerk
boeknummer: 10274

... die III noveb oby[t] … [bid voer] die [siel]
naam: Meer, Rinske Pieters van der
geb.datum: 26-01-1798
doopdatum:
sterfdatum: 29-02-1864
aant.: dochter van Pieter Ates van der Meer en Corneliske Aukes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Warga
boeknummer: 10275

Rinske Pieters van der Meer is geboren in den jaare 1798
Boeknummer 10276; foto: Maikel Galama
Antos Knock
predikant in op Twysel en Koten

Kerkvoogden van Op Twysel.
E: Hellinga bysitr van 8karspelen.
A: Claasses ontfr van Op Twysel.
Kerkvoogden van De Koten
Sierd Iannes
G: Etes ontfr van de Koten

Anno 1745
naam: Knock, Anthonius Bernhards
geb.datum:
doopdatum: 12-05-1719
sterfdatum: 10-05-1786
aant.: zoon van Bernhard Knock en Angelia ten Hola; predikant; geboren Groningen aan de Grote Markt
vindplaats: klokgevel Tsjerkebuorren 24
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Twijzel
boeknummer: 10276

Antos Knock
predikant in op Twysel en Koten

Kerkvoogden van Op Twysel.
E: Hellinga bysitr van 8karspelen.
A: Claasses ontfr van Op Twysel.
Kerkvoogden van De Koten
Sierd Iannes
G: Etes ontfr van de Koten

Anno 1745
naam: Hellinga, Aelse Luitjens
geb.datum:
doopdatum: 25-05-1707
sterfdatum:
aant.: zoon Luitjen Eelses Hellinga en Trijntje Martens Schilsma; gehuwd 1722 Corneliske Martena; geboren Stavoren; bijzitter; kerkvoogd; ouderling
boeknummer: 10276

idem
naam: Ate Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1728 Baukje Meines; geboren rond 1703
boeknummer: 10276

idem
naam: Sierd Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
boeknummer: 10276

idem
naam: Geert Ietes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1710 Trijntje Sjoerds; geboren rond 1685; gebruiker stem 2; boer; ontvanger
boeknummer: 10276

idem
naam: Valk, Aafke Bontjes
geb.datum: 30-03-1796
doopdatum: 01-05-1796
sterfdatum: 15-10-1872
aant.: dochter van Bontje Cornelis van der Valk en Eke Hendriks Heeringa; volgens Tresoar geboren 31-3-1796
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Jellum
boeknummer: 10277

Afke Bontjes Valk geboren den 30 maart 1796
Boeknummer 10278; foto: Privé
In ’t jaar 1780 den 30 desimber is gebooren Froukjen Aukes 

Froukje Geerts Fopma geboren 19 april 1890 

Froukje Fopma geb. 1 aug. 1930
naam: Dam, Froukje Aukes van
geb.datum: 30-12-1780
doopdatum: 21-01-1781
sterfdatum: 23-10-1807
aant.: dochter van Auke Allerts van Dam en Lammigje Jans; gehuwd 1801 Thijs Sipkes Taconis;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Joure
boeknummer: 10278

In ’t jaar 1780 den 30 desimber is gebooren Froukjen Aukes

Froukje Geerts Fopma geboren 19 april 1890

Froukje Fopma geb. 1 aug. 1930
Boeknummer 10279; foto: Alice Booij
Anno 1794
A R
T O
naam: Reinouts, Anne Willems
geb.datum:
doopdatum: 26-11-1734
sterfdatum:
aant.: zoon van Willem Reinouts en Limke Wiegers; gehuwd 1759 Tetje Klases Oldendorp; begraven 10-04-1808
vindplaats: Peperstraat 1
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10279

Anno 1794
A R
T O
naam: Oldendorp, Tietje Klases
geb.datum:
doopdatum: 06-02-1733
sterfdatum: 27-03-1812
aant.: dochter van Klaas Oldendorp en Aaltje Feghterer; gehuwd 1759 Anne Willems Reinouts;
boeknummer: 10279

idem
Boeknummer 10280; foto: Particulier
De ... [is in den] heere ont[slapen den] eersame ... [olt] int 17 iaer en [leit hier begraven]
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: gevonden in een huis
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Luinjeberd
boeknummer: 10280

De ... [is in den] heere ont[slapen den] eersame ... [olt] int 17 iaer en [leit hier begraven]
Boeknummer 10281; foto: Hannemahuis
Bregtje Lamberts Salverda is geboren den 16 maart 1797
naam: Salverda, Brechtje Lammerts
geb.datum: 16-03-1797
doopdatum: 05-04-1797
sterfdatum: 21-05-1876
aant.: dochter van Lammert Salverda en Janke Waardenburg;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Franeker
boeknummer: 10281

Bregtje Lamberts Salverda is geboren den 16 maart 1797
Boeknummer 10282; foto: Hans Jorna
1791 den 3 april is mijn waarde huisfrouw Antie Jans Teerenstra in den heere gerust en lejdt tot Burgit begraaven oud zijnde 32 jaaren den heer weest haar genadig

D Y
naam: Teernstra, Antje Jans
geb.datum:
doopdatum: 07-11-1760
sterfdatum: 03-04-1791
aant.: dochter van Jan Allerts Teernstra en Aaltje Foppes; gehuwd 1782 Douwe Ytes Flapper;
vindplaats: overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Burgwerd
boeknummer: 10282

1791 den 3 april is mijn waarde huisfrouw Antie Jans Teerenstra in den heere gerust en lejdt tot Burgit begraaven oud zijnde 32 jaaren den heer weest haar genadig

D Y
naam: Flapper, Douwe Ytes
geb.datum:
doopdatum: 29-04-1755
sterfdatum: 09-01-1835
aant.: zoon van Yte Dirks en Marijke Dirks Flapper; gehuwd 1782 Antje Jans Teenstra; neemt in 1811 deze achternaam aan
boeknummer: 10282

idem
naam: Botma, Gerrit Sakes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 18-03-1735
aant.: zoon van Sake Gabes Botma en Aukje Gerrits van Roorda; gehuwd 1680 Jantje Nammens; dijksgedeputeerde; dijkgraaf; bijzitter
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Morra
boeknummer: 10283

G S B
J N
naam: Jantje Nammens
geb.datum:
doopdatum: 26-04-1657
sterfdatum: 30-03-1747
aant.: dochter van Nammen Johannes en Tjamke Siebes; gehuwd 1680 Gerrit Sakes Botma; van Vrouwenparochie
boeknummer: 10283

idem
naam: Zee, Meie Lases van der
geb.datum: 06-11-1781
doopdatum: 07-11-1781
sterfdatum: 14-02-1838
aant.: zoon van Laas Tjallings van der Zee en Fou Meies;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Oudega Wym
boeknummer: 10284

Meije Laases is geboren de 6 november 1781
Boeknummer 10285; foto: Hans Jorna
Wijtse B. Blom1795
naam: Blom, Wietse Broers
geb.datum:
doopdatum: 06-06-1769
sterfdatum:
aant.: zoon van Broer Wietses en Antje Pieters; gehuwd 1791 Eke Roelofs Bok; burger van Harlingen 1791; beurtschipper op Amsterdam
vindplaats: memorielepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 10285

Wijtse B. Blom1795
Boeknummer 10286; foto: marktplaats
Oene Harmanus Oneides is geboren de 12 july 1754
naam: Oneides, Oene Harmens
geb.datum: 12-07-1754
doopdatum: 17-07-1754
sterfdatum: 10-06-1824
aant.: zoon van Harmanus Oneides en Trijntje Jacobs Cok; gehuwd 1784 Grietje Wiglama;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 10286

Oene Harmanus Oneides is geboren de 12 july 1754
Boeknummer 10287; foto: Melle Koopmans
[Anno 1768] … [is in den heere gerust den eersamen Wepcke Sy]bes onder Meltselwier oudt zijnde [ontrent] 50 jaar en leit alhier begraven
naam: Wepke Siebes
geb.datum:
doopdatum: 22-01-1719
sterfdatum:
aant.: zoon van Siebe Franses en Stijntje Wepkes; gehuwd 1755 Aaltje Pieters; rond augustus 1768 overleden; boer op stem 10
vindplaats: kerkhof
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Metslawier
boeknummer: 10287

[Anno 1768] … [is in den heere gerust den eersamen Wepcke Sy]bes onder Meltselwier oudt zijnde [ontrent] 50 jaar en leit alhier begraven
Boeknummer 10288; foto: Hans Jorna
Jan Sijbes is gebooren den 12 juni a 1790
Overleden den 29 december 1859 
Sjoerd Jarigs Wenselaar geb. 20 april 1865
naam: Jong, Jan Siebes de
geb.datum: 12-06-1790
doopdatum: 27-06-1790
sterfdatum: 29-12-1859
aant.: zoon van Siebe Siebes en Sipkje Jans; beurtschipper
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Tzum
boeknummer: 10288

Jan Sijbes is gebooren den 12 juni a 1790
Overleden den 29 december 1859
Sjoerd Jarigs Wenselaar geb. 20 april 1865
Boeknummer 10289
Anno 1743 den 13 may is in den heere gerust de eersame Djurre Durks in leven ouderling tot Makkum en kerkvooghd tot Wons oud in zijn 71 jaar en leid alhier begraven
naam: Djurre Dirks
geb.datum:
doopdatum: 22-09-1672
sterfdatum: 13-05-1743
aant.: zoon van Dirk Djurres en Ymkje Lieuwes; gehuwd Meike Siebrens; ouderling; kerkvoogd; eigenaar stem 3 Exmorra
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Exmorra
boeknummer: 10289

Anno 1743 den 13 may is in den heere gerust de eersame Djurre Durks in leven ouderling tot Makkum en kerkvooghd tot Wons oud in zijn 71 jaar en leid alhier begraven
Boeknummer 10290
Anno 1754 den 15 april is in de heere gerust de eerbaare Meike Sybrens in leven huisvrou van Gosse Rintjes en Djurre Durks oud int 86 jaar en is hier begraven
naam: Maaike Siebrens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-04-1754
aant.: gehuwd 1 Gosse Rintjes; gehuwd 2 1701 Djurre Dirks;
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Exmorra
boeknummer: 10290

Anno 1754 den 15 april is in de heere gerust de eerbaare Meike Sybrens in leven huisvrou van Gosse Rintjes en Djurre Durks oud int 86 jaar en is hier begraven
naam: Gosse Rintjes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1701 Maaike Siebrens; geboren rond 1666; overleden voor 1701
boeknummer: 10290

idem
naam: Djurre Dirks
geb.datum:
doopdatum: 22-09-1672
sterfdatum: 13-05-1743
aant.: zoon van Dirk Djurres en Ymkje Lieuwes; gehuwd Meike Siebrens; ouderling; kerkvoogd; eigenaar stem 3 Exmorra
boeknummer: 10290

idem
naam: Joha, Philippus Antonius
geb.datum: 10-02-1752
doopdatum: 13-02-1752
sterfdatum: 16-11-1819
aant.: zoon van Antonius Joha en Maria Meinsma; gehuwd 1780 Sara Regina de Vries; dominee in Oosterbierum
vindplaats: historielepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Oosterwierum
boeknummer: 10291

De genootschappen zijn gans in fleur, het baart het jaar daar na getruier
P J
1787
naam: Lieuwe Robijns
geb.datum:
doopdatum: 23-03-1718
sterfdatum:
aant.: zoon van Robijn Lieuwes en Liets Hilles; gehuwd 1 1743 Marijke Ages; gehuwd 2 1745 Minke Meies; boer; overleden mei 1782
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Workum
boeknummer: 10292

L R
M A
naam: Marijke Ages
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1743 Lieuwe Robijns; geboren rond 1720; overleden rond 1744
boeknummer: 10292

idem
naam: Bauke Ates
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1723 Trijntje Gerbens; boer
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Folsgare
boeknummer: 10293

Anno 1748 … is in den hee[re gerust den eersa]me Bauk A[tes] en leit alh[ier begraven]
naam: Breeuwsma, Jentje Oeges
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1696 Fetje Haaies; geboren rond 1671
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Folsgare
boeknummer: 10294

…y is in den heere [gerust den eersa]men Ientie Oe[ges] … [iar]en en leit [alhier begraven]
Boeknummer 10295; foto: derksen.cloudcatalogus.nl
1773 den 8 november is geboren Gorrijt Doues Obbema 

Sjoerd Gorrits Obbema
naam: Obbema, Gorrit Douwes
geb.datum: 08-01-1773
doopdatum: 08-11-1773
sterfdatum: 31-01-1824
aant.: zoon van Douwe Fokeles Obbema en Swopkje Gorrits Bos; gehuwd 1800 Sietske Harings;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Dronrijp
aantekening: derksen.cloudcatalogus.nl
boeknummer: 10295

1773 den 8 november is geboren Gorrijt Doues Obbema

Sjoerd Gorrits Obbema
Boeknummer 10296; foto: Ad Fahner
Loo         Aylva    Aylva   Meckma
Van der Mijl Loo      Heerma Feytsma

Douwe Aylva van Loo grietman over Baerderadeel ende mede raad ter admiralitijt int Noordequartier Obyt den 13 maij aetatis 30 Ao 1669

Eemskerck  Alblas       Mockema Rinnerda
Mockema   Kerckwerven Grombach Mellema
naam: Aylva van Loo, Douwe van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-05-1669
aant.: gehuwd 1660 Helena van Botnia;
vindplaats: Jacobijner kerk
type: Rouwborden
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10296

Loo Aylva Aylva Meckma
Van der Mijl Loo Heerma Feytsma

Douwe Aylva van Loo grietman over Baerderadeel ende mede raad ter admiralitijt int Noordequartier Obyt den 13 maij aetatis 30 Ao 1669

Eemskerck Alblas Mockema Rinnerda
Mockema Kerckwerven Grombach Mellema
Boeknummer 10297
Joukjen Siebes Huitema, geboren den 16 juny 1801

Alida K Zijlstra 23-11-91
naam: Huitema, Joukje Siebes
geb.datum: 16-06-1801
doopdatum: 16-06-1801
sterfdatum: 07-07-1869
aant.: dochter van Siebe Sjoukes Huitema en Jiskje Lieuwes Grondstra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10297

Joukjen Siebes Huitema, geboren den 16 juny 1801

Alida K Zijlstra 23-11-91
naam: Hardenbeek, Taeke Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1730 Tjeerdje Ulbes; geboren rond 1705; leidekker
vindplaats: trotseerloodje
type: Dakloodjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Bolsward
boeknummer: 10298

TJH
Boeknummer 10299; foto: Gunar Boon
Dirk Wybrens Bokma Anno 1762
naam: Bokma, Dirk Wiebrens
geb.datum:
doopdatum: 22-03-1691
sterfdatum: 06-10-1772
aant.: zoon van Wiebren Sipkes Bokma en Trijntje Ruurds ; gehuwd 1717 Trijntje Taekes; gedoopt Marssum; rechter
vindplaats: boerderij Haven Marssum
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Marssum
boeknummer: 10299

Dirk Wybrens Bokma Anno 1762
naam: Velsen, Franciscus Cornelis van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-10-1788
aant.: zoon van Cornelis van Velsen; geboren Wolsum; dominee; student Franeker 1743
vindplaats: in de toren
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Gaastmeer
boeknummer: 10300

Anno 1788 den 25 october is in den heere gerust den ed eerwaarde en zeer geleerde heer donus Franciscus van Velsen predikant in de Gaastmeer en oud 62 jaar … en leit alhier begraven
naam: Gelder, Jan Geerts van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: schoenmaker; in 1662 lid stadsbestuur
vindplaats: munt schoenmakersgilde
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Harlingen
boeknummer: 10301

Sinten Crispinvs
Ian Geerdts van Gelder
Fyner v.s. Gielt
naam: Rein Hinnes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: kerkvoogd
vindplaats: in de kerk
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Gaastmeer
aantekening: de keppelstok, juni 2001
boeknummer: 10302

Rein Hinnes kerkvoogd anno 1731
Boeknummer 10304
Jan Ruijt koekkebakker 1749
naam: Ruit, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: bakker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10304

Jan Ruijt koekkebakker 1749
Boeknummer 10305
Burgemeester J. Sadelaer olderman van t boomesin werckers gilt 1682
naam: Sadelaar, IJsbrand Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-10-1705
aant.: gehuwd 1661 Eke Hendriks; burgemeester; kerkvoogd; belastingontvanger
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Bolsward
boeknummer: 10305

Burgemeester J. Sadelaer olderman van t boomesin werckers gilt 1682
naam: Wensinga, Jacobus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1771 Henrica Ruith;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10306

Jacobus Wensenga meester koekebakker worden 1771

IW
Boeknummer 10308
R. Roukema olderman 1768
naam: Roukema, Roelof Roelofs
geb.datum:
doopdatum: 13-02-1707
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1740 Hendrikje Fokkes; gehuwd 2 1752 Sijke Jouwersma; kleermaker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10308

R. Roukema olderman 1768
Boeknummer 10309
Abraham Bouman 1772
naam: Bouman, Abraham
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1758 Aurelia Klases Wierstra; gehuwd 2 1761 Anna Harmens; geboortejaar geschat; knoopmaker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10309

Abraham Bouman 1772
Boeknummer 10310
Marten Atses van der Wovda
Smids gilde pinningh 1753
naam: Wouda, Marten Atses van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: smid
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10310

Marten Atses van der Wovda
Smids gilde pinningh 1753
naam: Klaas Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10311

Klaas Jans 1755
Boeknummer 10313
Ian Baptt Geeraerts
naam: Gerards, Jan Baptist
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10313

Ian Baptt Geeraerts
Boeknummer 10314
Reinder Wessels coopman 1762
naam: Reinder Wessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: koopman
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10314

Reinder Wessels coopman 1762
Boeknummer 10315
Pitter Hendriks Drijsten anno 1747
naam: Drijsten, Pieter Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10315

Pitter Hendriks Drijsten anno 1747
Boeknummer 10316
Adam Iansen 1643
naam: Milland, Adam Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1643 Anna Radijs; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10316

Adam Iansen 1643
Boeknummer 10318
Jacobus Feits zijn gilde gerechtigheit voldaan 24 desember 1767
naam: Jacobus Feitses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: metselaar
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10318

Jacobus Feits zijn gilde gerechtigheit voldaan 24 desember 1767
Boeknummer 10319
Albert Tielenburg mr stoelendraaier ao 1769
naam: Tielenburg, Albert
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10319

Albert Tielenburg mr stoelendraaier ao 1769
Boeknummer 10320
Sijmen Jelles Bruininga 1706
naam: Bruininga, Siemen Jelles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1706 Taecla van Erpen; gehuwd 2 1719 Baukje Dirks Jorritsma; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10320

Sijmen Jelles Bruininga 1706
Boeknummer 10321
Daried Balthaaser Enkler mr schoenmaker den 9 september 1783
naam: Enkler, Daried Balthasar
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: schoenmaker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10321

Daried Balthaaser Enkler mr schoenmaker den 9 september 1783
Boeknummer 10322
Arent Geerts 1782
naam: Arend Geerts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10322

Arent Geerts 1782
Boeknummer 10323
1750 den 17 juni is Pytter Folkerts van der Meulen mr timmerman geworden
naam: Meulen, Pieter Folkerts van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10323

1750 den 17 juni is Pytter Folkerts van der Meulen mr timmerman geworden
Boeknummer 10324
Den 6 augustus 1760 is A D Haan meester timmerman geworden
naam: Haan, Albert de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-05-1771
aant.: gehuwd 1760 Anna Beilsma; overleden in Suriname; timmerman
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10324

Den 6 augustus 1760 is A D Haan meester timmerman geworden
Boeknummer 10325
Fokke Willems Koning 1769
naam: Koning, Fokke Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10325

Fokke Willems Koning 1769
Boeknummer 10327
Anno 1660 den 11 novemb heeft Sijmen Aens RKM het fleeshouversgilt gewonen
naam: Siemen Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1655 Tied Upckes; geboortejaar geschat; vleeshouwer
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10327

Anno 1660 den 11 novemb heeft Sijmen Aens RKM het fleeshouversgilt gewonen
Boeknummer 10328
Gerlof Auckes RM 1712
naam: Gerlof Aukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1717 Grytje Jacobs; vleeshouwer
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10328

Gerlof Auckes RM 1712
Boeknummer 10329
Henderik Ewerts

H.E. panneboeters smids gilde pinning 1755
naam: Hendrik Everts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: smid
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10329

Henderik Ewerts

H.E. panneboeters smids gilde pinning 1755
Boeknummer 10330
Martinus Koen meester schreenwerker den 7e nowember 1748
naam: Koen, Martinus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1741 Petronella Hoen; geboortejaar geschat; kistemaker
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10330

Martinus Koen meester schreenwerker den 7e nowember 1748
Boeknummer 10331
1669 Ipe Gerrits

1678 Ipe Gerrits Rogdrager
naam: Iepe Gerrits
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1669 Riemke Jeltes; geboortejaar geschat; roggedrager
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10331

1669 Ipe Gerrits

1678 Ipe Gerrits Rogdrager
Boeknummer 10332
Mr Yde Bouwes van der Molen 1753

YB
naam: Meulen, Iede Bouwes van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1754 Aafke Douwes Gorter; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10332

Mr Yde Bouwes van der Molen 1753

YB
Boeknummer 10333
Tierck Jans soon anno 1625
naam: Tjerk Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10333

Tierck Jans soon anno 1625
Boeknummer 10334
Pieter Jacobs 1761
naam: Pieter Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10334

Pieter Jacobs 1761
naam: Hendrik Cornelis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10335

Hendrik Cornelis 1773
Boeknummer 10336
Sjoerd Jacobs de Groot 1788

SJDG
naam: Groot, Sjoerd Jacobs de
geb.datum: 11-03-1766
doopdatum:
sterfdatum: 23-10-1818
aant.: gehuwd 1788 Aaltje Pieters Kerkhoven;
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10336

Sjoerd Jacobs de Groot 1788

SJDG
Boeknummer 10337
Den 25 november 1763 Ielle Eelkes
naam: Jelle Eelkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1761 Rinske Alberts; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10337

Den 25 november 1763 Ielle Eelkes
Boeknummer 10338
Pijter Tjallings 1710
naam: Pieter Tjallings
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1709 Attie Jacobs Popta; geboortejaar geschat; koopman
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10338

Pijter Tjallings 1710
Boeknummer 10339
Mijnne Ages meter backer worden den 27 ocotber 1722

MA 1722
naam: Minne Ages
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1722 Sijke Dirks; gehuwd 2 1742 Sietske Willems; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
boeknummer: 10339

Mijnne Ages meter backer worden den 27 ocotber 1722

MA 1722
Boeknummer 10340
Tietse Sickes

GP

1656
naam: Tjitse Sikkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: geboren rond 1620; uit Dongjum; wever; burger Franeker 1642
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Franeker
boeknummer: 10340

Tietse Sickes

GP

1656
Boeknummer 10341
1656 Gelbrecht …
naam: Gelbrecht
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Franeker
boeknummer: 10341

1656 Gelbrecht …
naam: Joustra, Pier Ekkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1758 Houke Baukes Weersma; gehuwd 2 1769 Pyttie Nessing; burger in 1758, uit Workum; scheepsbouwer
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Sneek
boeknummer: 10342

Pier Eckes 1758
Boeknummer 10343
Pieter Dovwes brovver in Stavoren

Ann 1648
naam: Brouwer, Pieter Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1653 Jildou Tjerks; geboren rond 1628
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Stavoren
boeknummer: 10343

Pieter Dovwes brovver in Stavoren

Ann 1648
Boeknummer 10344
J.A. Rodenburg in apotheker tot Workum den 24 novem 1739
naam: Rodenburg, Jacob A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1740 Ybeltje Yedema; gehuwd 2 1753 Magdalena Posthumus; gehuwd 3 1764 Sara Groen; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10344

J.A. Rodenburg in apotheker tot Workum den 24 novem 1739
Boeknummer 10345
Griet Ottes dochter 1639

SF
naam: Grietje Ottes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10345

Griet Ottes dochter 1639

SF
Boeknummer 10346
D.Y. v.d.W.
naam: Werff, Dirk Izaaks van der
geb.datum:
doopdatum: 11-08-1762
sterfdatum:
aant.: zoon van Izaak Hendriks van der Werf en Jeltje Dirks Fellinga; gehuwd 1786 Iemkje Eintes Klaver, Dokkum; gedoopt in Dokkum
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Dokkum
boeknummer: 10346

D.Y. v.d.W.
naam: Jacob Tjerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1721 Barber Hendriks; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10347

Iacob Tierks 1723

Sinte Tomas
Boeknummer 10348
Johannes Alberts 1763
naam: Jacob Alberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: metselaar
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10348

Johannes Alberts 1763
Boeknummer 10349
Iohannes Iacobs 1671
naam: Johannes Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10349

Iohannes Iacobs 1671
Boeknummer 10350
Pijter Wijbes Algera 1695
naam: Algera, Pieter Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wiebe Pieters Algera en Baukje Johannes; gehuwd 1693 Trijntie Wybrens Pau; geboortejaar geschat; bakker; burgemeester
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10350

Pijter Wijbes Algera 1695
Boeknummer 10351
Pyter Aerts 1670
naam: Pieter Aarts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Workum
boeknummer: 10351

Pyter Aerts 1670
naam: Callenbach, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10352

Johannes Callenbag den 12 augustus 1796
Boeknummer 10353
F
Hendericus Tierks Feenstra meester bakker heeft den proef gedaan den 19 maei 1736

HTF 1736
naam: Feenstra, Hendrik Tjerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1736 Hebbeltje Klases Jouwersma; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10353

F
Hendericus Tierks Feenstra meester bakker heeft den proef gedaan den 19 maei 1736

HTF 1736
Boeknummer 10354
Tiallinch Siebovdts 1698
naam: Tjalling Siebouds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-11-1719
aant.: gehuwd 1689 Geertje Pieters; geboortejaar geschat; leertouwer
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Franeker
boeknummer: 10354

Tiallinch Siebovdts 1698
Boeknummer 10355
Witse Sijbbes Wijaerde 1681
naam: Wiarda, Wietse Siebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Wietske Jakkeles; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Sneek
boeknummer: 10355

Witse Sijbbes Wijaerde 1681
Boeknummer 10356
Abe aukes No 119
naam: Abe Aukes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1671 Aafke Klases; geboortejaar geschat
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Harlingen
aantekening: onzeker
boeknummer: 10356

Abe aukes No 119
naam: Sjoerd Taekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10357

Siordt Taeckes
SSFF
naam: Smedema, Dirk Klases
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-05-1731
aant.: zoon van Klaas Dirks, smid; gehuwd 1681 Trijntje Paulus Kolkman; burgemeester voor het laatst in 1727; rentemeester
vindplaats: penning
type: Penningen
bron: Atlas van platen
plaats: Dokkum
boeknummer: 10358

Dierck Clasen anno 1681
Aantal objecten gevonden: 271