Teksten van memorabilia uit Friesland

Zoeken in de database memorabilia
Gemeente
Plaats
Typen
Achternaam
Voornaam
Patronymicum 
Beroep
Foto
Portretzerk
Latijn gebruikt
Reset naar  Alles

Opschriften van grafstenen, rouwborden, muurstenen enzovoorts.
Sinds 2001 verzamel ik teksten van memorabilia uit Friesland tot 1811. Ik heb er inmiddels 10508 ingevoerd in een database, waarvan 3892 voorzien zijn van een foto. Foto's die niet worden getoond, heb ik niet. De afgelopen 365 dagen zijn er 62 nieuwe toegevoegd. Je kunt gericht zoeken op bijvoorbeeld plaats of persoon.

Zoeken in database Friese memorabilia
Het zoeken gaat automatisch: zodra je een veld wijzigt, komt er direct een nieuw zoekresultaat. Wijzigingen vind je in de lijst onderaan deze pagina.

Gericht zoeken op Friese familiewapens
In deze database zijn ook Friese familiewapens opgenomen. Deze kunnen apart worden doorzocht op de pagina Friese familiewapens doorzoekbaar.

Overzicht memorabilia

Boeknummer 3343; foto: Wouter Onrust
1795 den 23 september is geboren Grietje Jans Wierstra

Grietje Jans Jansen geboren 29 mei 1855

Grietje Bauckes Couperus 9 Juli 1912
naam: Weerstra, Grietje Jans
geb.datum: 23-01-1795
doopdatum:
sterfdatum: 14-08-1835
aant.: dochter van Jan Rommerts en Trijntje Rimmerts;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Makkum
boeknummer: 3343

1795 den 23 september is geboren Grietje Jans Wierstra

Grietje Jans Jansen geboren 29 mei 1855

Grietje Bauckes Couperus 9 Juli 1912
Boeknummer 5904; foto: particulier
… dagen

32

1716 den 1. … [is in de heere[ gerust N… huisvrouw [van] … Tjetses oud …

1726 de[n] … [is in den heere] gerust …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk; onder de vloer
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 5904

… dagen

32

1716 den 1. … [is in de heere[ gerust N… huisvrouw [van] … Tjetses oud …

1726 de[n] … [is in den heere] gerust …
naam: Neeltje Martens
geb.datum:
doopdatum: 04-07-1651
sterfdatum:
aant.: dochter van Pieter Gerrits en Martje Jans; gehuwd 1682 Broer Tjitses;
boeknummer: 5904

idem
naam: Broer Tjitses
geb.datum:
doopdatum: 16-01-1652
sterfdatum:
aant.: zoon van Tjitse Alles; gehuwd 1682 Neeltje Martens; burger Sneek 1684; afkomstig Leeuwarden
boeknummer: 5904

idem
naam: Oene Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1634 Grietje Seerpsl gehuwd 2 1659 Grietje Pieters; gehuwd 3 1669 Eelck Tabes; gehuwd 4 1577 Ynske Aarns; geboortejaar geschat; burger Sneek in 1634; beluid 17-06-1685
vindplaats: dobbelbeker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10446

Oenne Yoannes Backer ende Griettie Serps Ano 1649
naam: Grietje Seerps
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1634 Oene Johannes; geboortejaar geschat; overleden voor 1659
boeknummer: 10446

idem
naam: Boersma, Grietje Reins
geb.datum: 29-06-1791
doopdatum:
sterfdatum: 23-12-1820
aant.: zoon van Rein Douwes en Hieke Hessels;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Friese sierlepels J. Schipper
plaats: Loenga
boeknummer: 10447

Grytje Reins is geboren 29 juny 1791
Boeknummer 10448; foto: Hans Jorna
MVL 1630 AVL
naam: Lieuwkema, Maaike Mattheus van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Mattheus van Lieuwkema en Jeltje Donia; non
vindplaats: kelk
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Makkum
aantekening: namen niet zeker
boeknummer: 10448

MVL 1630 AVL
naam: Lieuwkema, Anskje Mattheus van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Mattheus van Lieuwkema en Jeltje Donia; non
boeknummer: 10448

idem
Boeknummer 10449; foto: www.marktplaats.nl
Geert Rinkes is geboren den 14 augustus 1791
naam: Roukema, Geert Rinkes van
geb.datum: 14-08-1791
doopdatum:
sterfdatum: 20-06-1859
aant.: zoon van Rinke Geerts van Roukema en Foekje Foekes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: www.marktplaats.nl
plaats: Idskenhuizen
boeknummer: 10449

Geert Rinkes is geboren den 14 augustus 1791
naam: Feikens, Johannes Frederiks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1651 Dirckien Ates Reynalda; geboortejaar geschat; overleden eind oktober 1666; predikant te Menaldum
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10450

… godsalige en seer welgeleerde Iannes Feikens out int [4]3 iaer sijns … levens… dienaer des h evangeliums in [Menaldum]

Frederik Witteveen van Nijland ligt alhier begraven, afgesneden in den bloei des levens van 17 Jaren 3 maanden 5 dagen overleden den 20ste october 1818
Boeknummer 10451; foto: Willem Hansma
Ao 1722 den 11 may is in den heere gerust de eerbare Ybeltie Pieters Heddema in har lieven dochter van Pieter Pieters out 24 Iaar en leit alhier begraven
naam: Heddema, Iebeltje Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 11-05-1722
aant.: beluid 12 mei 1722
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10451

Ao 1722 den 11 may is in den heere gerust de eerbare Ybeltie Pieters Heddema in har lieven dochter van Pieter Pieters out 24 Iaar en leit alhier begraven
naam: Heddema, Pieter Pieters
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10451

idem
Boeknummer 10452; foto: Willem Hansma
Den 11 maijus 1715 is gebooren Antje Hindriks de Loover in leven de huisvrouw van de burger hopman Sybren Jans Zeilstra en is overleden den 27 october 1781 in den ouderdom van 66 Jaren 5 maanden en 16 dagen en leit alhier begraven
naam: Lover, Antje Hendriks de
geb.datum: 11-05-1715
doopdatum:
sterfdatum: 27-10-1781
aant.: dochter van Hendrik Siemens de Lover en Geiske Eiverts Smink; gehuwd 1735 Siebren Hans Zeilstra;
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10452

Den 11 maijus 1715 is gebooren Antje Hindriks de Loover in leven de huisvrouw van de burger hopman Sybren Jans Zeilstra en is overleden den 27 october 1781 in den ouderdom van 66 Jaren 5 maanden en 16 dagen en leit alhier begraven
naam: Zeilstra, Siebren Jans
geb.datum: 06-02-1708
doopdatum: 10-02-1708
sterfdatum: 09-11-1781
aant.: zoon van Jan Romkes Zeilstra en Baukje Siebrens Hoitema; gehuwd 1735 Antje Hendriks de Loover;
boeknummer: 10452

idem
Boeknummer 10453; foto: Willem Hansma
Den [6] february [1708] is gebooren Sybren Jans Zeilstra was hopman mr zeilmaker en touwslager hier der Stede en is overleden den 9 november 1781 in den ouderdom van 73 Jaren 9 maanden en 3 dagen en leit alhier begraven
naam: Zeilstra, Siebren Jans
geb.datum: 06-02-1708
doopdatum: 10-02-1708
sterfdatum: 09-11-1781
aant.: zoon van Jan Romkes Zeilstra en Baukje Siebrens Hoitema; gehuwd 1735 Antje Hendriks de Loover;
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10453

Den [6] february [1708] is gebooren Sybren Jans Zeilstra was hopman mr zeilmaker en touwslager hier der Stede en is overleden den 9 november 1781 in den ouderdom van 73 Jaren 9 maanden en 3 dagen en leit alhier begraven
naam: Lover, Antje Hendriks de
geb.datum: 11-05-1715
doopdatum:
sterfdatum: 27-10-1781
aant.: dochter van Hendrik Siemens de Lover en Geiske Eiverts Smink; gehuwd 1735 Siebren Hans Zeilstra;
boeknummer: 10453

idem
Boeknummer 10454; foto: Willem Hansma
Ao 1667 den 31 iuly is in den heere gerust den godsaligen en seer geleerden Hero Kingma dienaer IC in Sneek oud 72 iaer en leit hier begraven
naam: Kingma, Here Pieters
geb.datum: 08-05-1596
doopdatum:
sterfdatum: 31-07-1667
aant.: zoon van Pieter Jelles Kingum (Kingma) en Aelcke Here Jelderts; gehuwd 1 1626 Janke Jansdr Adema; gehuwd 2 Minck Minckes; predikant; student Franeker 1617
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10454

Ao 1667 den 31 iuly is in den heere gerust den godsaligen en seer geleerden Hero Kingma dienaer IC in Sneek oud 72 iaer en leit hier begraven
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10455

… …nborgh … in … reiro … … …dnsmisis nata Brie… … … denata XXI septembris [ut] moriens viveret ut [vixit moriturus]

Anno 1753 den 4 januari is in den heere gerust de eersame Pytter Heins Minnema out burgemeester deser steede out in het 91 jaer en legt alhier begraven

Anno 1741 den 1. iulius is in den heere gerust Duyfke Pytters Heeringa in haer leven de huisvrouw van de out burgemeester P.H. Minnema int 82 ste jaer en leit al hier begraven.
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10455

idem
naam: Minnema, Pieter Heins
geb.datum:
doopdatum: 16-04-1662
sterfdatum: 04-01-1753
aant.: zoon van Hein Jans en Antje Pieters; gehuwd 1683 Duifke Pyters Heeringa; burgemeester; bouwmeester
boeknummer: 10455

idem
naam: Heeringa, Duifke Pieters
geb.datum:
doopdatum: 25-12-1659
sterfdatum: 01-07-1741
aant.: dochter van Pieter Gerrits Heeringa en Janke; gehuwd 1683 Pieter Heins Minnema;
boeknummer: 10455

idem
Boeknummer 10456; foto: Willem Hansma
… Ga… Hendr… …
naam: G. Hendriks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10456

… Ga… Hendr… …
Boeknummer 10457; foto: Haffmans antiek
1807 den 21 februa. is gebooren Geertje Sibles Buwalda zaterdagmorgen om 3 uur
naam: Buwalda, Geertje Sibbeles
geb.datum: 21-02-1807
doopdatum: 22-03-1807
sterfdatum: 09-05-1856
aant.: dochter van Sibbele J. Buwalda en Geiske Jans;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Witmarsum
boeknummer: 10457

1807 den 21 februa. is gebooren Geertje Sibles Buwalda zaterdagmorgen om 3 uur
Boeknummer 10458; foto: Willem Hansma
Hier onder rust het lichaam van Willem van der Steege in zijn leven chirurgijn deser steede
Obiit den 10 november Ao 1689

Hier onder rust het lichaam van Maria de Gra in haar leven huisvrouw en weduwe van Willem van der Steege 
Obiit den 14 Maart Ao 1701
naam: Steeg, Willem van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 10-11-1689
aant.: gehuwd 1 Johanna Gougeon; gehuwd 2 1686 Maria de Gra; chirurgijn; burger in 1686; uit Steenwijk
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10458

Hier onder rust het lichaam van Willem van der Steege in zijn leven chirurgijn deser steede
Obiit den 10 november Ao 1689

Hier onder rust het lichaam van Maria de Gra in haar leven huisvrouw en weduwe van Willem van der Steege
Obiit den 14 Maart Ao 1701
naam: Gra, Maria de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 14-03-1701
aant.: gehuwd 1686 Willem van der Steeg;
boeknummer: 10458

idem
Boeknummer 10459; foto: Willem Hansma
Hier leit begrave Heero Doekes Wyaerda ovt olderma va Sneek pilgrv van Iervsale sterf ao 1572 de 13 ian

Ao 15.. den … octobre is in den heere gerust de eerbare S…k… sal … …ske wijlen … ende leit hier begraven
naam: Wiarda, Here Doekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 13-01-1572
aant.: zoon van Doeke Heres Wiarda; gehuwd 1 Rieme Douwes; gehuwd 2 Anna Bauwma; 1554 burger van Sneek en in 1559 olderman
vindplaats: in de Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10459

Hier leit begrave Heero Doekes Wyaerda ovt olderma va Sneek pilgrv van Iervsale sterf ao 1572 de 13 ian

Ao 15.. den … octobre is in den heere gerust de eerbare S…k… sal … …ske wijlen … ende leit hier begraven
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10459

idem
Boeknummer 10460; foto: Willem Hansma
Ao 1662 de 4 nouember is in de heere gerust de eersame Meinert Iohannis van der Ley burger en stadsleydecker binnen Sneeck out int 69 iaer en leyt hier begrave

Anno 1670 den 4 febrevis is in de heere gerust de duchtsamen Tryntie Cornelis dr sy wyf out 80 iare en leyt hier begrave
naam: Ley, Meindert Johannes van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-11-1662
aant.: gehuwd 1623 Trijntje Cornelis; leidekker
vindplaats: in de Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10460

Ao 1662 de 4 nouember is in de heere gerust de eersame Meinert Iohannis van der Ley burger en stadsleydecker binnen Sneeck out int 69 iaer en leyt hier begrave

Anno 1670 den 4 febrevis is in de heere gerust de duchtsamen Tryntie Cornelis dr sy wyf out 80 iare en leyt hier begrave
naam: Trijntje Cornelis
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-02-1670
aant.: gehuwd 1623 Meindert Johannes;
boeknummer: 10460

idem
Boeknummer 10461; foto: Willem Hansma
Anno 1663 is uersturuen Schato Coops in leven burgemeester en volmacht tot hier met syn huisvrou Siouckien Douwes hier begrauen
naam: Coops, Schato Lubberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Lubbert Coops en Trijntje; gehuwd 1628 Sjoukje Douwes; geboren rond 1603
vindplaats: in de martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10461

Anno 1663 is uersturuen Schato Coops in leven burgemeester en volmacht tot hier met syn huisvrou Siouckien Douwes hier begrauen
naam: Sjoukje Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1628 Schato Lubberts; geboren rond 1605; burgemeester; volmacht; schepen
boeknummer: 10461

idem
Boeknummer 10462; foto: Sotheby
Aet Gaetses

L I S

1774
naam: Atje Gatses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-12-1680
aant.: gehuwd 1 Hessel Rinses; gehuwd 2 Rinse Johannes;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 10462

Aet Gaetses

L I S

1774
Boeknummer 10463; foto: Haffmans antiek
Klaaske Meintes is gebooren den 3 may anno 1789
naam: Berg, Klaaske Meintes van der
geb.datum: 03-05-1789
doopdatum:
sterfdatum: 10-04-1867
aant.: dochter van Meinte Ruurds en Hinke Jans; gehuwd 1806 Douwe Foppes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Rauwerd
boeknummer: 10463

Klaaske Meintes is gebooren den 3 may anno 1789
Boeknummer 10464; foto: Haffmans antiek
1730 den 4 maart is gebooren Doekle Douwes
naam: Yntema, Doekele Douwes
geb.datum: 04-03-1730
doopdatum: 15-02-1756
sterfdatum: 18-02-1782
aant.: zoon van Douwe Doekeles; gehuwd 1766 Berber Lambartus Haga;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10464

1730 den 4 maart is gebooren Doekle Douwes
Boeknummer 10465; foto: Haffman antiek
DDJ BLH 1773
naam: Yntema, Doekele Douwes
geb.datum: 04-03-1730
doopdatum: 15-02-1756
sterfdatum: 18-02-1782
aant.: zoon van Douwe Doekeles; gehuwd 1766 Berber Lambartus Haga;
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Bolsward
boeknummer: 10465

DDJ BLH 1773
naam: Haga, Berber Lammerts
geb.datum:
doopdatum: 23-11-1738
sterfdatum: 13-08-1818
aant.: dochter van Lammert Jans Haga en Botje Sierks; gehuwd 1766 Doekele Douwes Yntema;
boeknummer: 10465

idem
Boeknummer 10466
Gepke Martens is geboren den 1 april in den jare 1800 en is overleden den 10 december 1836
naam: Hem, Gepke Martens van der
geb.datum: 01-04-1800
doopdatum:
sterfdatum: 10-12-1836
aant.: dochter van Marten Sjoerds van der Hem en Tetje Bruins Bruinsma;
vindplaats: geboortelepel; overlijdenslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Grouw
boeknummer: 10466

Gepke Martens is geboren den 1 april in den jare 1800 en is overleden den 10 december 1836
naam: Meulen, Riemer Siebrens van der
geb.datum: 05-09-1794
doopdatum: 28-09-1794
sterfdatum: 10-05-1828
aant.: zoon van Siebren Riemers en Jeltje Broers;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Huins
boeknummer: 10467

Rijmer Sijbrens gebooren 5 september 1794

J.A 1750
naam: J. A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10467

idem
Boeknummer 10468; foto: haffmans antiek
Jurjen A. Meiners geboren den 30 jan ao 1811
naam: Meiners, Jurjen Annes
geb.datum: 30-01-1811
doopdatum:
sterfdatum: 13-10-1814
aant.: zoon van Anne Meiners en Trijntje Jurjens Scholtz;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Jutrijp
boeknummer: 10468

Jurjen A. Meiners geboren den 30 jan ao 1811
naam: Age Yntes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Trijntje Taedes;
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Plaats onbekend
aantekening: 2 bekers van Frans Rienks Baardt uit Bolsward
boeknummer: 10469

Aegge Inties Trin Tedes
naam: Trijntje Taedes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Age Yntes;
boeknummer: 10469

idem
Boeknummer 10470; foto: Anton Cruysheer
Trintie Kingma 1621
naam: Kingma, Trijntje Sakeles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 25-02-1682
aant.: dochter van Sakele Yntes Kingma en Bieuwke Thomas van Slooten; gehuwd Jacob Paulus van Ghemmenich; geboren voor 1626
vindplaats: zilveren mesheft
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Zweins
aantekening: gevonden Scharnegoutum; mogelijk dochter van Sakele Yntes Kingma
boeknummer: 10470

Trintie Kingma 1621
naam: Ludolf
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-07-1402
aant.: priester
vindplaats: Martinikerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
aantekening: priesterzerk; naam onzeker
boeknummer: 10471

[Int iaer ons] heren MCCCC en II de vrijdeis na sunte Maria Magdalena ...
Boeknummer 10472
1800 den 8 september is geboren Johannes Doekles Terpstra
naam: Terpstra, Johannes Doekeles
geb.datum: 08-09-1800
doopdatum:
sterfdatum: 26-10-1877
aant.: zoon van Doekele Douwes en Ynkje Johannes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Exmorra
boeknummer: 10472

1800 den 8 september is geboren Johannes Doekles Terpstra
Boeknummer 10473; foto: Hans Zijlstra
Grijtje Wigeles 1799
naam: Grietje Wiggeles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: tasbeugel
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10473

Grijtje Wigeles 1799
Boeknummer 10474; foto: Museum Martena
In plaats van B. Wassenaar … [Wa]ssenaar den 8 april 1747 Pres. elect. H. van Doem, R. Terpstra, B. Wellens, G. Lantinga, L. Midverda, K. Ringers 1747
naam: Wassenaar, Beert Arjens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1715 Kunske Feikes; geboren rond 1690; vroedsman; burgemeester; bakker
vindplaats: electeurslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Zilvercollectie museum Martena
plaats: Franeker
boeknummer: 10474

In plaats van B. Wassenaar … [Wa]ssenaar den 8 april 1747 Pres. elect. H. van Doem, R. Terpstra, B. Wellens, G. Lantinga, L. Midverda, K. Ringers 1747
naam: Wassenaar, Feike Beerts
geb.datum:
doopdatum: 18-02-1747
sterfdatum:
aant.: zoon van Beert Arjens Wassenaar en Kunske Feikes; heuwd Sietske Lucas Salverda; gedoopt op belijdenis; geboren rond 1722; burgemeester
boeknummer: 10474

idem
naam: Doem, Hendrik Johannes Michaels van
geb.datum:
doopdatum: 09-04-1702
sterfdatum: 04-09-1767
aant.: zoon van Johannes van Doem en Jeltje Aukes; gehuwd 1728 Tjitske Ages Uilenburg;
boeknummer: 10474

idem
naam: Terpstra, Rein Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Terpstra en Trijntje Reins; gehuwd 1741 Anna Catharina Fidensma; geboren rond 1716; student Franeker; doctor; advocaat; burgemeester
boeknummer: 10474

idem
naam: Wellens, Boudewijn Cornelis
geb.datum:
doopdatum: 21-06-1668
sterfdatum: 23-12-1755
aant.: zoon van Cornelis Boudewijns Wellens en Jeseltje Ages; ; student 1700 Franeker; burgemeester
boeknummer: 10474

idem
naam: Lantinga, Gerrit Gerbens
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1718 Grietje Alberts, Franeker; geboren rond 1693; diaken; burgemeester
boeknummer: 10474

idem
naam: Midverda, Lieuwe Taekes
geb.datum: 02-01-1678
doopdatum: 30-01-1678
sterfdatum:
aant.: zoon van Taeke Lieuwes en Hiltje Johannes; gehuwd Grietje Siemens Reinalda; burgemeester
boeknummer: 10474

idem
naam: Keimpe Ringers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1736 Antje Jacobs; geboren rond 1711; diaken; burgemeester
boeknummer: 10474

idem
naam: Salverda, Andries Pieters
geb.datum: 14-08-1706
doopdatum: 19-08-1706
sterfdatum: 28-01-1795
aant.: zoon van Pieter Andries en Liesbeth Sietses; gehuwd 1735 Jeltje Altena; diaken; vroedsman
vindplaats: electeurslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Zilvercollectie museum Martena
plaats: Franeker
boeknummer: 10475

Voor A. Salverda en J. Feikema zijn Burgm. & Kor P. Haitsma en J. Ippinga den 31 x br 1777. 4 Elect. T. Banga
naam: Feikema, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Berber Gerrits Ursinga; geboren rond 1705; vroedsman
boeknummer: 10475

idem
naam: Haitsma, Paulus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10475

idem
naam: Ippinga, Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10475

idem
naam: Banga, Tjeerd Siedses
geb.datum:
doopdatum: 19-02-1741
sterfdatum: 09-05-1810
aant.: zoon van Sieds Tjeerds Banga en Jeltje Pieters Salverda; gehuwd 1 Lieuwkje Hendriks Coster; gehuwd 2 1767 Aaltje Andries Salverda;
boeknummer: 10475

idem
Boeknummer 10476; foto: Museum Martena
in plaats van G. Ouwens en A. Lentz, zijn tot burgm & kor A. Salverda en J. Feikema den 31 x br 1775 (en) 3 elect T. Banga
naam: Ouwens, Willem
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 15-03-1779
aant.: ; professor; geboren Delft
vindplaats: electeurslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Zilvercollectie museum Martena
plaats: Franeker
boeknummer: 10476

in plaats van G. Ouwens en A. Lentz, zijn tot burgm & kor A. Salverda en J. Feikema den 31 x br 1775 (en) 3 elect T. Banga
naam: Lentz, Adam Nicolaas
geb.datum:
doopdatum: 11-06-1730
sterfdatum:
aant.: zoon van Nicolaas Lentz en Elisabeth Maassen; gehuwd 1 1761 Fetje Feddes Posthuma; gehuwd 2 1772 Ykje Pieters Ykema;
boeknummer: 10476

idem
naam: Salverda, Andries Pieters
geb.datum: 14-08-1706
doopdatum: 19-08-1706
sterfdatum: 28-01-1795
aant.: zoon van Pieter Andries en Liesbeth Sietses; gehuwd 1735 Jeltje Altena; diaken; vroedsman
boeknummer: 10476

idem
naam: Feikema, Jan
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Berber Gerrits Ursinga; geboren rond 1705; vroedsman
boeknummer: 10476

idem
naam: Banga, Tjeerd Siedses
geb.datum:
doopdatum: 19-02-1741
sterfdatum: 09-05-1810
aant.: zoon van Sieds Tjeerds Banga en Jeltje Pieters Salverda; gehuwd 1 Lieuwkje Hendriks Coster; gehuwd 2 1767 Aaltje Andries Salverda;
boeknummer: 10476

idem
Boeknummer 10477; foto: Scheepsmuseum Sneek
HF
1695
naam: Hendrik Franses
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: schipper; naam niet zeker
vindplaats: munt
type: Penningen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10477

HF
1695
Boeknummer 10478; foto: Hans Jorna
DHJ
naam: J., D. H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: memorielepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10478

DHJ
naam: Visser, Bauke Annes
geb.datum: 30-10-1793
doopdatum: 17-11-1793
sterfdatum: 15-03-1872
aant.: zoon van Anne Annes Visser en Hinke Jans Poppes;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Heeg
aantekening: Museum Amsterdam
boeknummer: 10479

[Anno 1793 den 30 october is gebooren] Bouke Annes Visser
Boeknummer 10480; foto: marktplaats
Reinder Dirks Steenhuizen geboren de 4 januarij 1804
naam: Steenhuizen, Reinder Dirks
geb.datum: 04-01-1804
doopdatum: 19-02-1804
sterfdatum: 11-01-1826
aant.: zoon van Dirk Reinders Steenhuizen en Antje Hyltjes Boonstra;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Warga
aantekening: marktplaats
boeknummer: 10480

Reinder Dirks Steenhuizen geboren de 4 januarij 1804
Boeknummer 10481; foto: www.invaluable.com
Tiepke Johans 1718

E.J.H.
naam: Tjepke Johannes
geb.datum:
doopdatum: 13-04-1684
sterfdatum:
aant.: zoon van Johan Jentjes en Pietje Klases; gehuwd 1720 Tytje Jans;
vindplaats: kom
type: Schalen en kommen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Hitsum
aantekening: www.invaluable.com
boeknummer: 10481

Tiepke Johans 1718

E.J.H.
naam: H., E. J.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10481

idem
Boeknummer 10482; foto: haffmansantiek.nl
Schelte Edgers is geboren de 29 desembr 1684
naam: Syswerda, Schelte Edgers
geb.datum: 29-12-1684
doopdatum: 01-01-1685
sterfdatum:
aant.: zoon van Edger IJsbrands Syswerda en Grietje Jentjes Ypma; gehuwd 1 1711 Antje Wiebes Foeckama; gehuwd 2 1721 Jisken Jans; overleden na 1749
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: IJsbrechtum
aantekening: haffmansantiek.nl
boeknummer: 10482

Schelte Edgers is geboren de 29 desembr 1684
Boeknummer 10483; foto: haffmansantiek.nl
Edger Scheltes is geboren den 1 maaij 1723
naam: Syswerda, Edger Scheltes
geb.datum: 01-05-1723
doopdatum: 02-05-1723
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1753 Ymkje Freerks;
vindplaats: geboortelepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 10483

Edger Scheltes is geboren den 1 maaij 1723
naam: Meijer, Arend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1762 Doetje Douwes; geboortejaar geschat; schipper
vindplaats: herdenkingslepel; ijssouvenir
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Workum
boeknummer: 10484

1763 21 janijw A.M. D.D.

Toen god de sterke vorst
Op Zuierzee en stromen gebood
Toen kwamen wij op schaatsen
Doch met schromen gereden
In het kwartier van Hollands Noorde stee
En tot gedagtenis dees lepels bragten mee
Beschoudt dit en bedenkt voor ons
Nog meer besonder dat Petrus door t geloof gewandelt
Tot een wonder op t water en t meer om Galilea stond
Heeft dog zijn zwakheit deed hem zigen na de grond
Maar wiert gered van hem die ijs en water stroomen
heeft in zijn hand en deed u van Enkhuis weerkomen
naam: Doetje Douwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Douwe Rinkes; gehuwd 1762 Arend Meiejr; geboortejaar geschat
boeknummer: 10484

idem
naam: Gerrit Jarigs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1746 Aaltje Taekes; geboortejaar geschat; tolman
vindplaats: huwelijkslepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Midlum
boeknummer: 10485

GJ AT
naam: Aaltje Taekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1746 Gerrit Jarigs; geboortejaar geschat
boeknummer: 10485

idem
naam: Aaltje Taekes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1746 Gerrit Jarigs; geboortejaar geschat
vindplaats: gouden oorijzer
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Midlum
boeknummer: 10486

AT
Boeknummer 10487
Hilck Tiercks 1642
naam: Hielkje Tjerks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1640 Reinder Tjepkes; geboortejaar geschat
vindplaats: chatelaine
type: Overige voorwerpen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: Catalogus Rondom 20
boeknummer: 10487

Hilck Tiercks 1642
Boeknummer 10488; foto: Willem Hansma
An[no] …. [den] … feb… [is] in den heere [gerust den eer]… … h[vysfrov van] … w[ijlen] … po… …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
boeknummer: 10488

An[no] …. [den] … feb… [is] in den heere [gerust den eer]… … h[vysfrov van] … w[ijlen] … po… …
naam: Onbekend
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10488

idem
Boeknummer 10489; foto: Willem Hansma
Ao 1690 den 1 iuni sterf den eerbaren [Ype] Oeges goudsmid

CH
naam: Feenstra, Iepe Oeges
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 01-06-1690
aant.: gehuwd Meints Jacobs; goudsmid
vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Sneek
aantekening: persoon niet helemaal zeker; CH duidt op hergebruik
boeknummer: 10489

Ao 1690 den 1 iuni sterf den eerbaren [Ype] Oeges goudsmid

CH
naam: C. H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10489

idem
Boeknummer 10490; foto: Van Spengen
Sibbe Gerlifs Bottie Siercks
naam: Baard, Siebe Gerlofs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Gerlof Franses Baard en Baukje Rienks; gehuwd 1617 Botje Sierks; geboren rond 1592; oudste zoon geboren 1618; overleden na 1667
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Marssum
boeknummer: 10490

Sibbe Gerlifs Bottie Siercks
naam: Botje Sierks
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1617 Siebe Gerlofs Baard;
boeknummer: 10490

idem
Boeknummer 10491; foto: Van Spengen
TLO
TSA
1790
naam: Olivier, Tiete Lourens
geb.datum:
doopdatum: 20-01-1743
sterfdatum: 23-02-1830
aant.: zoon van Lourens Olivier en Baukje Roelofs; gehuwd 1768 Tjitske Seerps Anema;
vindplaats: zilveren vork
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Waaxens
aantekening: twee vorken met initialen
boeknummer: 10491

TLO
TSA
1790
naam: Anema, Tjitske Seerps
geb.datum:
doopdatum: 04-12-1740
sterfdatum: 05-04-1825
aant.: dochter van Seerp Pieters Anema en Antje Hessels Hommema; gehuwd 1768 Tiete Lourens Olivier;
boeknummer: 10491

idem
Boeknummer 10492; foto: Van Spengen
Egbertus Lubeley Reddingius ao 17 nov 1783
naam: Reddingius, Egbertus Lubeley Regnerus Petrus
geb.datum: 17-11-1783
doopdatum: 21-12-1783
sterfdatum: 20-06-1860
aant.: zoon van Regnerus Petrus Reddingius en Elisabeth Benthem;
vindplaats: zilveren vork
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Engelum
boeknummer: 10492

Egbertus Lubeley Reddingius ao 17 nov 1783
Boeknummer 10493; foto: Vendue
JOK
TAN

HC CA
naam: Coops, Hendrik Lubberts
geb.datum:
doopdatum: 05-08-1610
sterfdatum:
aant.: zoon van Lubbert Coops en Trijntje; gehuwd 1632 Klaarke Assueris Vogelsang; beluid 20-9-1677
vindplaats: zilveren beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10493

JOK
TAN

HC CA
naam: Vogelsang, Klaarke Assueris
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1632 Hendrik Lubberts Coops; geboortejaar geschat; beluid 9-1-1681
boeknummer: 10493

idem
naam: Frieswijk, Ede Hendriks
geb.datum: 27-09-1648
doopdatum: 29-09-1648
sterfdatum: 07-08-1720
aant.: zoon van Hendrik Nolles Frieswijk en Fenne Fensma; gehuwd 1670 Catharina Jacobs Auxbrebis, Sneek; notaris in 1670; rekenmeester
vindplaats: wapenbord in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: GJ 2000
boeknummer: 10494

E. Frieswijk
W. Oosterbaan
O.Keimpema
D. Baukema
C. Hagius
C. van der Meer
D. Bleecker
A. Steinvoorten
T. Noorman
E. Ramcama
E. Havbois
naam: Oosterbaan, Wiebren Fongers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1653 Gatske Sjoerds; geboortejaar geschat; burgemeester; vroedsman
boeknummer: 10494

idem
naam: Keimpema, Oege Johannes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Jeltje Wiebes Broersma; geboortejaar geschat; burgemeester
boeknummer: 10494

idem
naam: Bauckema, Douwe Hanses
geb.datum:
doopdatum: 24-04-1634
sterfdatum:
aant.: zoon van Hans Douwes en Trijntje Jans; burgemeester
boeknummer: 10494

idem
naam: Hagius, Klaas Willems
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Wilhelmus Hagius; gehuwd 1 1664 Suster Gijsberts; gehuwd 2 1671 Everdina Willems Lamminga; gehuwd 3 1687 Pietje Pieters; geboortejaar geschat; burgemeester; schepen
boeknummer: 10494

idem
naam: Meer, Klaas Jacobs van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1660 Binske Klases; geboortejaar geschat
boeknummer: 10494

idem
naam: Bleeker, Douwe Okkes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1664 Aukje Siemens; geboortejaar geschat; schepen; brouwer
boeknummer: 10494

idem
naam: Steinvoorden, Jan Hessels
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1639 Trijntje Wouters; geboortejaar geschat; burgemeester
boeknummer: 10494

idem
naam: Noordman, Tjeerd Djurres
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1660 Grietje Hendriks; geboortejaar geschat; raadsman; bouwmeester
boeknummer: 10494

idem
naam: Ramkema, Evert Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1660 Machteldje Bottes; geboortejaar geschat; burgemeester; raadsman; vleeshouwer
boeknummer: 10494

idem
naam: Haubois, Egbert Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Jan Haubois en Janke Siebolds; gehuwd 1682 Habeltje Verbeek; notaris; secretaris
boeknummer: 10494

idem
naam: Idema, Fedde Edes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1642 Tetje Jans; geboortejaar geschat
vindplaats: wapenbord in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: GJ 2000
boeknummer: 10495

[F]. Ydema
A. Looxma
H. Campen
F. Bouma
A. Vogelsang
W. Backer
M. Oneides
W. Meppel
L. Adama
A. Boelens
E. Sminck
H. Minnema
A. Siderius
naam: Looxma, Age Bienses
geb.datum: 10-06-1642
doopdatum: 17-07-1642
sterfdatum: 22-05-1728
aant.: zoon van Biense Ages en Hiltje Adams; gehuwd 1664 Geertje Pieters Waaghals; beluid 23 mei 1728; zilversmid; schepen; burgemeester
boeknummer: 10495

idem
naam: Campen, Herre Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1667 Geertje Gerrits; geboortejaar geschat; bouwmeester
boeknummer: 10495

idem
naam: Buma, Fedde Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 30-09-1722
aant.: zoon van Wiebe Feddes Buma; gehuwd 1683 Dirkje Reinalda; koopman
boeknummer: 10495

idem
naam: Vogelsang, Asseverus Marcus
geb.datum:
doopdatum: 01-04-1636
sterfdatum:
aant.: zoon van Marcus Asseverus Vogelsang en Sjoukje Dirks; gehuwd 1662 Jacomijntje Gerrits Cnoop; vroedsman
boeknummer: 10495

idem
naam: Backer, Wiepke Sijbrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1684 Eilsabeth Gerards Gorp; geboortejaar geschat; vroedsman
boeknummer: 10495

idem
naam: Oneides, Marten Oenes
geb.datum:
doopdatum: 18-02-1659
sterfdatum: 07-09-1694
aant.: zoon van Oene Martens Oneides en Machteld Jans ; ; doctor; schepen; arts
boeknummer: 10495

idem
naam: Meppel, Wiebrand Meinardus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Meinardus Wiebrands Meppel en Aaltje Melchers Hellendoorn; gehuwd 1673 Tjeerd Oeges Hansma; geboortejaar geschat; schepen
boeknummer: 10495

idem
naam: Adema, Lolle Barres
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 27-04-1728
aant.: gehuwd 1664 Johantje van Eysinga; apotheker
boeknummer: 10495

idem
naam: Boelens, A.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10495

idem
naam: Sminck, Eibert Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1670 Antje Gerbens; geboortejaar geschat; vroedsman
boeknummer: 10495

idem
naam: Minnema, Hein Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1658 Antje Pieters; geboortejaar geschat; burgemeester
boeknummer: 10495

idem
naam: Siderius, Arnold Reins
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Rein Siderius en Minke Hanses Bauckema; gehuwd 1678 Rinske Alberts Meilema; gehuwd 2 1696 Botje Robijnsma; notaris; schepen
boeknummer: 10495

idem
naam: Minnema, H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: wapenbord in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
aantekening: GJ 2000
boeknummer: 10496

H. Minnema
S. Heemstra
G. Nauta
P. Rollema
W. de Graaf
P. Fechter
C. Geyer
P. van der Gracht
I. Daversman
H. Claiterp
G. Robynsma
M. Hellendoorn
G. Gorp
naam: Heemstra, Saphaeus
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1661 Ietske Metsma; advocaat; burgemeester
boeknummer: 10496

idem
naam: Nauta, G.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10496

idem
naam: Rollema, Pieter Lieuwes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Lieuwe Pieters Rollema en Trijntje Jenkes; gehuwd 1660 Trijntje Joukes Hansma; burgemeester; schepen
boeknummer: 10496

idem
naam: Graaf, Willem Jelles de
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1674 Siebrigje Siebrens van der Linde; geboortejaar geschat; bouwmeester
boeknummer: 10496

idem
naam: Fechter, Poppe Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: zoon van Jacob Jans Fechter en Kleis Poppes; gehuwd Metje Alefs; burgemeester
boeknummer: 10496

idem
naam: Geyer, Klaas Ruurds
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1661 Antje Eelkes van der War; geboortejaar geschat; schepen; burgemeester
boeknummer: 10496

idem
naam: Gracht, Pieter Arjens van der
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Aukje Jans;
boeknummer: 10496

idem
naam: Daversman, Johannes Wiegers
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1667 Dieuwertje Annes Haersma; gehuwd 2 Catharina Tergouw; geboortejaar geschat; burgemeester
boeknummer: 10496

idem
naam: Kleiterp, Huig Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1670 Antje Idses; geboortejaar geschat
boeknummer: 10496

idem
naam: Robijnsma, Gerrit Theunis
geb.datum:
doopdatum: 21-06-1644
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1666 Trijntje Gerrits Cnoop; gehuwd 2 1683 Martje Martens Ringnalda; bij geboorte 4 jaar oud; goudsmid; hopman
boeknummer: 10496

idem
naam: Hellendoorn, Marcus Melchiors
geb.datum:
doopdatum: 10-10-1641
sterfdatum:
aant.: gehuwd 1 1669 Gisela Lamminga; gehuwd 2 1672 Froukje Wigeri; bouwmeester; kerkvoogd
boeknummer: 10496

idem
naam: Gorp, Gerrit Arends
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10496

idem
naam: Hamersma, Sjoerd Wiebes
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: wapenschilden op het orgel in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Sneek
boeknummer: 10497

S. Hamersma
C. Gosliga
H. Pytersen
naam: Gosliga, Klaas Pieters
geb.datum: 03-04-1726
doopdatum: 05-04-1726
sterfdatum: 23-01-1806
aant.: zoon van Pieter Tjalkes en Catharina Tuzijns; gehuwd 1758 Richtje Oenes Hogenbrug; begraven 23 januari 1806; burgemeester; vroedsman 1776-1784
boeknummer: 10497

idem
naam: Pietersen, H.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10497

idem
Boeknummer 10498
Anno 1615 den 23 desember is Willem Iansen gervst in den heere
naam: Willem Jans
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 23-12-1615
aant.:
vindplaats: afkomstig kerkhof
type: Grafstenen
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Spanga
boeknummer: 10498

Anno 1615 den 23 desember is Willem Iansen gervst in den heere
Boeknummer 10501; foto: Fries Museum
Vlck Hil.r.
naam: Uilkje Hilbrands
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: rijgnaald
type: Rijgnaald
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Dongjum
boeknummer: 10501

Vlck Hil.r.
Boeknummer 10503; foto: Fries Museum
PvB
naam: Burmania, Poppe Bokkes van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 26-08-1638
aant.: zoon van Bokke Poppes van Burmania en Froukje Oepkes van Burmania; gehuwd 1634 Oedske van Sickinga; geboren rond 1609; officier
vindplaats: ring
type: Cachet, zegelring
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Plaats onbekend
aantekening: persoon onzeker
boeknummer: 10503

PvB
Boeknummer 10504; foto: Fries Museum
Geertrui ten Caate
naam: Kate, Geertruida Gerrits ten
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: gehuwd Beerent Hindriks Bussemaker;
vindplaats: cachet
type: Cachet, zegelring
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Sneek
boeknummer: 10504

Geertrui ten Caate
Boeknummer 10505; foto: Fries Museum
G.G.E.
naam: Ens, Grietje Gijsberts
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Gijsbert Franses Ens en Aafje Jacobs; gehuwd 1595 Harmen Rienks; geboortejaar geschat
vindplaats: cachet
type: Cachet, zegelring
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10505

G.G.E.
Boeknummer 10506; foto: collectie.friesmuseum.nl
Betroout godt in allen

Frans Minnema Wyts Iongama

Anno 1613
naam: Minnema, Frans Franses van
geb.datum: 18-03-1506
doopdatum:
sterfdatum: 23-04-1540
aant.: zoon van Frans Sipkes van Minnema en Lutske Hessels van Feytsma; gehuwd 1 Syts van Eminga; gehuwd 2 Wietske van Juwinga;
vindplaats: altaarstuk
type: Overige voorwerpen
bron: collectie.friesmuseum.nl
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 10506

Betroout godt in allen

Frans Minnema Wyts Iongama

Anno 1613
naam: Juwinga, Wietske Gosliks van
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: dochter van Goslik van Juwinga en Ytje Sietses van Harinxma thoe Heeg; gehuwd Frans van Minnema;
boeknummer: 10506

idem
Boeknummer 10507
I T
A F
naam: J. T.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
vindplaats: beker
type: Bekers
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
aantekening: britishmuseum.org; Zou om Jan Tjerks en Antje Fedriks kunnen gaan, trouwen 1644 te Sneek, of Jetze Thomas en Aaltje Fokkes gehuwd 1613 te Leeuwarden
boeknummer: 10507

I T
A F
naam: A. F.
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.:
boeknummer: 10507

idem
Boeknummer 10508
Jeltje Alles

HJ

1807
naam: Jeltje Alles
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum:
aant.: onduidelijk
vindplaats: lepel
type: Lepels, mesheften of vorken
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Plaats onbekend
boeknummer: 10508

Jeltje Alles

HJ

1807
naam: Halbertsma, Hidde Jacobs
geb.datum:
doopdatum:
sterfdatum: 04-05-1836
aant.: zoon van Jacobus Hiddes Halbertsma en Minke Bruins; gehuwd 1810 Hiltje Durks Rauwerda; HJ zou staan voor Hidde Jacobus Halbertsma
boeknummer: 10508

idem
Aantal objecten gevonden: 62